You are currently viewing Najlepiej wynagradzanymi RADNI w powiecie

Najlepiej wynagradzanymi RADNI w powiecie

Radny za wykonaną pracę na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego otrzymuje wynagrodzenie, które określa się jako dieta. Dieta, którą otrzymują radni pełni przede wszystkim funkcję rekompensaty za wynagrodzenie utracone w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy. Aby dostać dietę, radny musi tylko podpisać listę obecności na posiedzeniu sesji lub komisji i to już wystarczy, by mógł ustawić się w kolejce do gminnej kasy. To łatwe pieniądze tym bardziej, że na wysokość diety nie wpływa ani aktywność radnego na posiedzeniach sesyjnych, czy komisjach ani też zaangażowanie radnego w sprawowaniu mandatu. Jak mogliśmy usłyszeć, choćby na sesji Rady Gminy Pyrzyce, są radni, którzy podpisują listę obecności na komisji i po kilkunastu minutach z niej wychodzą, bo mają inne ważne sprawy. Wysokość diet ustalają w formie uchwały sami zainteresowani i jest to dość ciekawa sytuacja, rzadko spotykana, kiedy to sam zainteresowany ustala sobie wysokość „wynagrodzenia”. Zapewne taki system pasowałby każdemu pracownikowi. Zwróciliśmy się do do pyrzyckich gmin i starostwa o podanie aktualnie obowiązujących diet jakie otrzymują za swoją pracę w radach radni. Po ich analizie wynika, że najlepiej wynagradzanym radnym w powiecie pyrzyckim jest Jacek Pawlus przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego dostaje miesięcznie 2856,00 zł na rękę. Na drugim miejscu z bardzo podobną dietą uplasował się Mariusz Majak przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach w wysokości 2416,00 zł na rękę. Obu panom przewodniczącym można pogratulować takich sowitych diet, tym bardziej, że minimalne wynagrodzenie, które dotyczy bardzo wielu mieszkańców powiatu pyrzyckiego na 2023 rok “na rękę” (netto), wyniesie 2709 zł. Kolejne, trzecie miejsce na „dietowym pudle” z dietą znaczenie mniejszą od obu panów, bo w wysokości 1396,00 zł zajęła Marta Ciszewska przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipianach. Skoro trzymamy się rankingu przewodniczących, to na drugim końcu, z najniższą dietą w powiecie pyrzyckim w wysokości 800,00 zł uplasował się Leszek Karpiński przewodniczący Rady Gminy Kozielice.

Pytania do Starostwa Powiatowego w Pyrzycach:

  1. Proszę podać aktualną wysokość diet wypłacanych radnym powiatu, z podziałem na zajmowane w radzie stanowiska.
  2. Proszę podać, czy radni z tytułu sprawowania mandatu radnego pobierają dodatkowo pieniądze (zwrotu kosztów podróży itp.)
  3. Kiedy ostatni raz rada zmieniała zasady, sposób naliczania, wypłacania diet?

Rada Powiatu Pyrzyckiego

Ad. 1 Aktualna wysokość diet wypłacanych radnym powiatu z podziałem na zajmowane w radzie stanowisko przedstawia się następująco:

– przewodniczący rady powiatu – 2 856,00 zł,

– radny pełniący funkcję członka zarządu (dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu) – 2 255,00 zł,

– radny pełniący funkcję wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego stałej komisji rady,

przewodniczącego doraźnej komisji rady w okresie jej działania -1 653,00 zł, radny nie pełniący funkcji, a będący członkiem dwóch komisji rady- 1 353,00 zł,

– radny niepełniący funkcji będący członkiem jednej komisji rady- 1 052,00 zł,

– radny niepełniący funkcji nie będący członkiem komisji rady – 752,00 zł,

– radny będący członkiem doraźnej komisji rady w okresie jej działania z wyłączeniem przewodniczącego rady – 301,00 zł.

Ad. 2 Radni z tytułu sprawowania mandatu radnego nie pobierają żadnych dodatkowych pieniędzy.

Ad. 3 Zasady naliczania i wypłaty diet radnych zostały określone Uchwałą Rady Powiatu Nr XVl/81/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego i nie uległy zmianie. Uchwała ta nie była zmieniana.

Pytanie do gmin powiatu pyrzyckiego:

1. Proszę podać aktualną wysokość diet wypłacanych radnym w Państwa gminie, z podziałem na zajmowane w radzie stanowiska

2. Proszę podać, czy radni z tytułu sprawowania mandatu radnego pobierają dodatkowo pieniądze (zwrotu kosztów podróży itp.)

3. Proszę podać w jaki sposób określana jest wysokość diet

4. Kiedy ostatni raz diety zostały podwyższone

5. Czy zdarzyło się w historii samorządu, że wysokość diet uległa zmniejszeniu, jeżeli tak, to kiedy?

6. Czy w radzie są radni piastujący jednocześnie funkcje sołtysa w gminie, jeżeli tak to ilu? Ponadto czy radny będący sołtysem pobiera jednocześnie obie diety?

Rada Gminy Pyrzyce

Ad. 1. Wysokość diet wypłacanych radnym w Gminie Pyrzyce zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009 r.

Ustala się miesięczną dietę dla radnych w odniesieniu do maksymalnej, miesięcznej wysokości diety przysługującej radnemu w następujący sposób:

– 75 % otrzymuje przewodniczący Rady Miejskiej – 2416, 00 zł,

– 38 % otrzymuje wiceprzewodniczący Rady – 1224,00 zł,

– 38 % otrzymuje przewodniczący stałej komisji rady -1224,00 zł,

– 33 % otrzymuje radny niepełniący funkcji w radzie -1063,00 zł.

(Kwoty obowiązują od 1 listopada 2021r.)

Ad.2. W Gminie Pyrzyce obowiązuje Uchwała Nr XXVI/227/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach.

Ad. 3. Wysokość określana jest na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych (zm. Uchwałą Nr XLIV/393/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r., UchwałąNr VII/74/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych).

2. art. 25 ust. 4 – 8 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 559 z późn. zm.).

3. § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974).

4. Ustawy budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533), (Ustawa budżetowa na 2023 r. art. 9 ust. 1 pkt 2a).

WZÓR:

1789,42 zł (kwota bazowa na 2023 r.) x 240% (ust.6 art. 25 usg) = 4294,61 x 75% (§ 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów) = 3220,96 (od tej kwoty nalicza się diety Radnych wg Uchwały) x 75 % (np. Przewodniczący Rady Miejskiej) = 2416,00 zł.

Ad. 4. Ostatnia podwyżka diet nastąpiła w 2021 r., gdyż zmienił się art. 25 ust. 6 Ustawy o samorządzie gminnym, który określa, że „Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).”, a wcześniej była 1,5 -krotności kwoty bazowej.

Ad. 5. W dniu 26 lutego 2009 r. Rada Miejska w Pyrzycach Uchwałą Nr X:XXIX/335/09 obniżyła wysokość diet przysługujących radnym

Ad. 6. W Gminie Pyrzyce w kadencji 2018 – 2023 nie ma radnych piastujących funkcje sołtysa.

Rada gminy Lipiany

Ad. 1. Aktualną wysokość diet wpłacanych radnym w Gminie Lipiany przedstawia po niżej tabela:

– przewodniczący Rady Miejskiej – 1396,00 zł

– przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 837,60 zł

– przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 837,60 zł

– przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska; członek Komisji Rewizyjnej – 750,35 zł

– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 750,35 zł

– przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu; członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 750,35 zł

– przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, członek Komisji Rewizyjnej – 750,35 zł

– członek Komisji Rewizyjnej – 698,00 zł

– członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 698,00 zł

– radny – 645,65 zł

Ad. 2. Zgodnie z §7 obowiązującej uchwały nr IIV16/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym wykonującym zadania zlecone przez Radę Miejską w Lipianach poza obszarem gminy, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy według stawek za jeden kilometr przebiegu określony w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

Ad. 3. Zgodnie z §2 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lipianach nr IIl/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym, stosownie do pełnionej funkcji, przysługują zryczałtowane miesięczne diety stanowiące procentowy udział kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę_ (Dz. U. z 2021 r. poz. 1690) w wysokości:

1. dla przewodniczącego Rady Miejskiej – 40 % minimalnego wynagrodzenia,

2. dla wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – 21,5 % minimalnego wynagrodzenia,

3. dla przewodniczącego Komisji Stałej Rady Miejskiej – 21,5 % minimalnego wynagrodzenia,

4. dla pozostałych radnych Rady Miejskiej – 18,5 % minimalnego wynagrodzenia,

5. dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – 24 % minimalnego wynagrodzenia,

6. dla przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 24 % minimalnego wynagrodzenia,

7. dla członka Komisji Rewizyjnej – 20 % minimalnego wynagrodzenia,

8. dla członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 20 % minimalnego wynagrodzenia.

Ad. 4. Diety ostatni raz zostały podwyższone z dniem 01.01.2023 r. z uwagi na zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ostatnia uchwała w tej sprawie została podjęta 20 grudnia 2018 r. (uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym wykonującym zadania zlecone przez Radę Miejską w Lipianach poza obszarem gminy).

Ad. 5. Nie zdarzyło się, aby wysokość diet uległa zmniejszeniu.

Ad. 6. W radzie jest troje radnych piastujących jednocześnie funkcję sołtysa. W przypadku zbiegu uprawnień do diety sołtysa i radnego, uprawnionemu przysługują obie diety.

Rada gminy Bielice

Ad. 1 Wysokość diet, w tym zwrot kosztów podróży, przysługujących:

1) radnemu – w wysokości 300,00 zł,

2) przewodniczącemu komisji, podkomisji lub zespołu albo wiceprzewodniczącemu prowadzącemu posiedzenie komisji, podkomisji lub zespołu pod nieobecność przewodniczącego – w wysokości 375,00 zł,

3) wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Bielice – w wysokości 375,00 zł.

Dieta miesięczna przewodniczącego Rady Gminy Bielice, w tym zwrot kosztów podróży, w wysokości 1350,00 zł.

Ad. 2 Nie

Ad. 3 Na podstawie uchwały nr XXV/168/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29.12.2021r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługiwania diet  radnym Rady Gminy Bielice 

Ad. 4 Na grudniowej sesji 2021r. ( 29.12.2021r.)

Ad. 5 Tak w grudniu 2015r. – uchwała nr XI/60/15

Ad. 6 Tak dwóch radnych pełni jednocześnie funkcję sołtysa. Pobierają dietę sołtysa oraz dietę radnego.

Rada gminy Kozielice

Ad 1 Proszę podać aktualną wysokość diet wypłacanych radnym w Państwa gminie, z podziałem na zajmowane w radzie stanowiska

przewodniczący Rady Gminy – 800 zł dieta miesięczna

wiceprzewodniczący Rady – 250 zł za udział w sesji w pozostałych przypadkach otrzymuje dietę radnego – 200 zł

przewodniczący Komisji – 220 zł za posiedzenie komisji w której jest przewodniczącym w pozostałych przypadkach otrzymuje dietę radnego – 200 zł

radny – 200 zł

Ad 2 Proszę podać, czy radni z tytułu sprawowania mandatu radnego pobierają dodatkowo pieniądze (zwrotu kosztów podróży itp.)

Nie pobierają.

Ad 3 Proszę podać, w jaki sposób określana jest wysokość diet

Diety ustalono kwotowa za udział w posiedzeniach sesji lub komisji.

Ad 4 Kiedy ostatni raz diety zostały podwyższone

Diety obowiązują od 25 lutego 2010 roku.

Ad 5 Czy zdarzyło się w historii samorządu, że wysokość diet uległa zmniejszeniu, jeżeli tak to kiedy?

Diety nie uległy zmniejszeniu.

Ad 6 Czy w radzie są radni piastujący jednocześnie funkcje sołtysa w gminie, jeżeli tak to ilu? Ponadto czy radny będący sołtysem pobiera jednocześnie obie diety?

Tak, sytuacja taka występuje w przypadku jednej osoby.

Pobiera dietę radnego tylko za udział w sesji lub komisji, dieta sołtysa kwartalna w wysokości 600 zł

Rada gminy Przelewice

Ad.1 Aktualna wysokość diet wypłacanych radnym Rady Gminy Przelewice z podziałem na zajmowane stanowiska wynosi”następująco:

– przewodniczący Rady Gminy 930 zł (miesięcznie).

– wiceprzewodniczący Rady Gminy : 465 zł ( miesięcznie )

– radny Rady Gminy: 220 zł ( za udział w posiedzeniu)

Ad.2 Radni Rady Gminy z-tytułu sprawowania mandatu nie pobierają – dodatkowych pieniędzy ( zwrotów kosztów podróży itp. )

Ad.3 Wysokość diet określana jest na podstawie Uchwały Nr XXXIII/191/202·1·Rady Gminy Przelewice z dnia 27 maja 2021 r: w sprawie zasad. ..otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady i jej Komisji

Radny otrzymuje przysługujące mu diety z udział w posiedzeniach sesji rady, której jest członkiem,

2. stałej komisji powołanej przez Radę Gmin)’. Przelewice, której jest członkiem oraz w posiedzeniach podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji,

3. niestałej komisji lub zespołu kontrolnego powołanego przez Radę Gminy Przelewice do spraw o charakterze doraźnym lub do zbadania określonych spraw.

Ad. 4 Zmiana wysokości diety radnych ostatni raz miała miejsce 27 maja 2021 r., wysokość diety przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady jest niezmienna od 2002 roku

Rada Gminy Warnice

Ad. 1 Wysokość diet radnych

– przewodniczący Rady: 1288 zł

– wiceprzewodniczący: 1074 zł

– przewodniczący komisji: 1074 zł

– radny: 945 zł

Ad. 2 Radni mogą pobierać dodatkowo dietę za zwrot kosztów podróży służbowych.

Ad. 3 Wysokość diet ustalana jest według paragrafu 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXl/176/2021 Rady Gminy Warnice z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ad. 4 Diety zostały ustalone na Sesji Rady Gminy w dniu 16.12.2021 roku.

Ad. 5 Nie było przypadku zmniejszenia diet. Jednak zmiana z diety za udział w posiedzeniach na dietę ryczałtową może skutkować mniejszą wysokością diety. Diety o których mowa Uchwale Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Warnice z dnia 26 kwietnia 2013 roku naliczane były za udział w sesjach oraz komisjach, zaś te mogły odbyć się kilka razy w miesiącu.

Ad. 6 W Radzie Gminy Warnice jest 3 radnych pełniących również funkcję sołtysa. Radny ten pobiera jednocześnie obie diety.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn