You are currently viewing Zakończona sprawa korupcji

Zakończona sprawa korupcji

Sprawa korupcji wyborczej podczas wyborów samorządowych w 2010 i 2014 roku prawomocnie zakończona. Sąd Okręgowy w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 8 lipca obniżył karę pozbawienia wolności wobec jednej oskarżonej do 1 roku, a wobec 3 oskarżonych warunkowo umorzył postępowanie. Wobec dwóch oskarżonych wymierzył kary grzywny. Reasumując, Sąd Okręgowy złagodził rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w w/w przypadkach, jednakże orzekł, że oskarżeni dopuścili się zarzuconych im przestępstw. W przypadku głównego oskarżonego, byłego burmistrza JMO, kara została utrzymana w mocy, CZYLI – za czyn pierwszy 10 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn drugi karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności i wniósł o wymierzenie kary łącznej przy zastosowaniu Artykułu 4 Paragraf pierwszy Kodeksu Karnego w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres próby lat pięciu, nadto na podstawie artykułu 71 Paragraf 1 Kodeksu Karnego wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 100 złotych każda, na podstawie artykułu 41 Paragraf 1 Kodeksu Karnego orzeczenie środka karnego w postaci zakazu zajmowania przez okres pięciu lat stanowisk wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta, oraz na podstawie artykułu 43 B Kodeksu Karnego, podanie wyroku do publicznej wiadomości w Dzienniku Głos Szczeciński.
PP