You are currently viewing 29 lat radnym gminy

29 lat radnym gminy

W 2018 roku Sejm zmienił zapisy w ustawie o samorządzie terytorialnym dotyczące kadencyjności sprawowania urzędu wójta, burmistrza i prezydenta. Zmiana ta zezwoliła na sprawowanie wymienionych stanowisk tylko przez 2 kadencje w jednej gminie. Ustawa ta nic nie zmieniła w sytuacji radnych gmin, mogą oni sprawować funkcję radnego bez ograniczeń kadencji. Postanowiliśmy sprawdzić, z jakim stażem zasiadają dziś radni w pyrzyckich radach gmin i powiatu.

Do biur rad gmin i powiatu skierowaliśmy trzy pytania:

1. Proszę podać imię i nazwisko radnego obecnie pełniącego funkcje radnego gminy, który najdłużej jest radnym.

  1. 2. Proszę podać, ile kadencji radny sprawował mandat i w jakich to było latach, nie musi być zachowana ciągłość.

  2. 3. Czy przewodniczący rady, przewodniczący komisji rady mają zaplanowane i ogłoszone mieszkańcom terminy dyżurów. Jeżeli tak, to w jakie dni i w jakich godzinach. Ile dyżurów każdy z nich odbył i ile osób w tej kadencji przyjął.

Gmina Pyrzyce

Ad 1) Obecnie najdłużej mandat radnego sprawuje pan Mariusz Majak, który w Radzie Miejskiej w Pyrzycach jest już piątą kadencję tzn. od 2002 r. do chwili obecnej.

Ad 2) Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 14:00 do 15:15 w pokoju nr 272 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Indywidualny termin spotkania z przewodniczącym Rady poza przyjętymi godzinami, uzgadniany jest telefonicznie za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej oraz możliwe jest udostępnienie za zgodą przewodniczącego Rady, mieszkańcom, prywatnego numeru telefonu komórkowego.

Wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący Komisji nie mają zaplanowanych dyżurów.

Nadmieniam, iż istnieje możliwość udostępnienia mieszkańcom prywatnych numerów telefonów wszystkich radnych, bądź kontakt z radnymi poprzez Biuro Rady w celu umówienia spotkania.

Ad 3) Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi, ilu zostało przyjętych interesantów z uwagi na fakt, iż nie ma wymogu prowadzenia jakiegokolwiek rejestru przyjętych osób. Należy jednak zauważyć, że zainteresowanie mieszkańców spotkaniami w trakcie dyżurów jest znikome, gdyż mieszkańcy w większości preferowali kontakt telefoniczny lub spotkania poza godzinami dyżurów.

Gmina Lipiany

1. Radny obecnej kadencji, który najdłużej jest radnym – Mariusz Marek Przybylski – 5 kadencji

2. Przewodnicząca Rady ma wyznaczony dyżur w poniedziałki o godz. 15:10 (informacja na stronie www.lipiany.pl – link https://lipiany.pl/rada-miejska/).  W razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się z poszczególnymi radnymi.

3. Nie jest prowadzony rejestr odnośnie dyżurów radnych i ile osób zostało przyjętych przez radnych. Wobec powyższego nie mamy takich informacji.

Gmina Kozielice

Ad 1 Obecnie najdłużej mandat radnego sprawuje Robert Sójka – 6 kadencji od 1998 roku w tym obecna

Ad 2 Przewodniczący Rady Gminy pełni cotygodniowy dyżur w Urzędzie Gminy Kozielice w czwartki w godzinach od 14.30-15.30 – informacja o dyżurze podana w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący komisji nie maja zaplanowanych dyżurów, spotykają się z mieszkańcami indywidualnie.

Ad. 3 Brak danych liczbowych

Gmina Bielice

Ad.1 Radny Andrzej Kołobycz – od 1998 do chwili obecnej – 6 kadencji

Ad. 2 Przewodniczący Rady pełni dyżur w poniedziałki w godzinach 15-16.

Ad. 3 Gmina nie prowadzi rejestru dyżurów.

Gmina Przelewice

Ad. 1 Najdłużej pełniącym funkcję radnego w Gminie Przelewice jest pan Marian Świderski. Funkcję radnego gminy sprawuje od 1994 do chwili obecnej jest to jego siódma kadencja,

Ad 2 Przewodniczący Rady Gminy prowadzi dyżury we wtorki w godzinach 07.30-8.30 i czwartki w godzinach 1600 – 17,00 ponadto mieszkańcy gminy kontaktują się telefonicznie. Przewodniczący stałych komisji nie mają ogłoszonych terminów dyżurów, jednakże utrzymują stały kontakt z mieszkańcami gminy.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Gminy odbył w obecnej kadencji 133 dyżury. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii od 20 marca 2020 r, do 16 maja 2022 r. dyżury zostały ograniczone do kontaktu telefonicznego Podczas dyżurów przewodniczący Rady Gminy przyjął 4 interesantów.

Gmina Warnice

Ad l. Przewodniczący Rady Gminy Marek Brodowski najdłużej pełni funkcję radnego Gminy Warnice. Sprawuje mandat radnego piątą kadencję, nieprzerwanie od 2002 roku.

Ad 2. Przewodniczący Rady Gminy Warnice przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 16:00-17:00. Terminy przyjęć są udostępnione do wiadomości mieszkańców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie https://bip.wamice.pl/

Ad 3 Nie jest prowadzony rejestr przyjęć klientów podczas prowadzonych dyżurów. Jednocześnie informuję, że przewodniczący Rady Gminy Warnice przyjmuje mieszkańców gminy również poza Urzędem Gminy Warnice oraz poza wyznaczonymi godzinami np. na spotkaniach organizowanych z mieszkańcami, gminnych imprezach, itp.

Starostwo Powiatu Pyrzyckiego

Ad. 1 Najdłużej pełniącymi funkcje radnego Rady Powiatu Pyrzyckiego jest Stanisław Stępień obecny starosta powiatu pyrzyckiego i radny Jan Jaworski, obaj panowie zostali wybrani już pięciokrotnie.

Ad. 2 Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego pełni dyżury w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00. Przewodniczący komisji nie pełnią dyżurów.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego nie prowadzi statystyk obecności na dyżurach, nieobecności mogą wynikać z sezonu urlopowego, choroby lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. W obecnej kadencji przewodniczący rady podczas pełnionych dyżurów przyjął 6 mieszkańców powiatu pyrzyckiego. Każdorazowo można umówić spotkanie z przewodniczącym przez kontakt telefoniczny z biurem rady pod nr tel. (091) 88 11 336, 88 1 1 335.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn