You are currently viewing Sala dla malucha

Sala dla malucha

 Dziewiętnastowieczny budynek sali gimnastycznej przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego zmienia przeznaczenie. Budynek usytuowany obok Szpitala Powiatowego w Pyrzycach u zbiegu ulicy Niepodległości i Jana Pawła II był od kilku lat użytkowany przez romskie Stowarzyszenie PATRA, które zrezygnowało z działalności w tym obiekcie, a sala powróciła do właściciela – Gminy Pyrzyce. Budynek jest stary, objęty nadzorem konserwatorskim, niezbędna jest pilna inwestycja w ogrzewanie, remont dachu itd. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach temat zagospodarowania w/w obiektu stanął w formie uchwały, którą przedłożyła Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc, zwracając się do radnych z prośbą o akceptację zawarcia umowy użyczenia na okres 10 lat tej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce na rzecz Stowarzyszenia Fundacja Oświatowa Realizujmy Marzenia.
Taka decyzja zgodnie z prawem leży w kompetencji burmistrza, ale jak widać Marzena Podzińska biorąc dotychczasowe doświadczenia z opozycją w radzie, a także w związku z tym że z Fundacją związany jest radny Artur Kurowski wolała przed podpisaniem umowy użyczenia uzyskać w tej sprawie opinię radnych. „Sprzedaż obiektu przyniosłaby zapewne gminie jakiś jednorazowy zysk, ale w efekcie końcowym stracilibyśmy wpływ na to, co by się z tą salą działo. Mamy przykład Starego Młyna, który został sprzedany i dziś niszczeje. Dlatego uznałam, że taka forma zagospodarowania obiektu będzie najwłaściwsza” – wyjaśniała radnym swoją decyzję Marzena Podzińska.
W uzasadnieniu załączonym do uchwały przedłożonej radnym czytamy – „Stowarzyszenie Fundacja Oświatowa Realizujmy marzenia z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 3, wystąpiła z wnioskiem o bezpłatne użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 289 o pow. 0,0873ha, położonej w obrębie 0009 miasta Pyrzyce, zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym o pow. 300m2, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność oświatową i kulturalną, m.in. utworzenie sali gimnastycznej dla dzieci i młodzieży. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2000r. (tekst uchwały ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod nr 3, poz. 21 z dnia 13 lutego 2001 roku) przeznaczona jest pod tereny usług kultury i sportu. Fundacja prowadzi Klub dziecięcy Akademia malucha, Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczną Szkołę Podstawowa nr 1 oraz żłobek. Czynnie działa na rzecz lokalnej społeczności od 2015 roku. Najważniejszymi działaniami prowadzonymi na terenie Gminy Pyrzyce są działania opiekuńczo-oświatowe, ponadto organizuje warsztaty, półkolonie zajęcia językowe, plastyczne jak również wymianę polsko-niemiecka dzieci i młodzieży”.
Uchwała został przyjęta większością głosów i sala gimnastyczna przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego wróci po prawie 150 latach do swojego pierwotnego przeznaczenia.
PP

Facebook
Twitter
LinkedIn