You are currently viewing Ponad 31 milionów złoty długu

Ponad 31 milionów złoty długu

Jeżeli masz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna – dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Kolejnym ograniczeniem jest kryterium dochodowe, które wynosi aktualnie 1209,00 zł netto na osobę w rodzinie (na okres świadczeniowy 2023/2024). Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną. W przypadku, gdy dochód rodziny przekroczy kwotę 1209 zł na osobę w rodzinie,  fundusz alimentacyjny będzie pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu. Przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż kwota funduszu. Jeśli w wyniku przeliczenia, wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł, fundusz alimentacyjny nie przysługuje. Fundusz alimentacyjny ma wspierać osoby, które są uprawnione do alimentów, ale z różnych przyczyn ich nie uzyskują. Dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z budżetu państwa. Ponieważ obsługę systemu alimentacyjnego rząd powierzył samorządom, sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja z alimentami w naszym powiecie, zadając pytannia:

1. Jaką kwotę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono w Państwa gminie w okresie od 1.01.2023 do 30.11.2023? Proszę podać osobno kwotę główną i kwotę odsetek.

2. Na jaką kwotę wynosi zadłużenie dłużników alimentacyjnych w Państwa gminie na dzień 30.11.2023?

Gmina Pyrzyce

1. W okresie od 01.01.2023 r, do 30.11.2023 r. wypłaciliśmy świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej kwocie 474 835,19 zł.

2. Aktualne zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na dzień 30.11.2023 r. wynosi: należność główna 8 750 306,65 zł, odsetki 4 917 919,71zł , łącznie jest to kwota 13 668 225,36 zł

Gmina Warnice

l . Z funduszu alimentacyjnego od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. wypłacono 70 117,22 zł

2. Stan należności dłużników alimentacyjnych na dzień 30.112023 r.

należność główna 1 636 080,56 zł, odsetki 1 116 843,99 zł, łącznie jest to kwota 2 752 924,55 zł

Gmina Przelewice

l . Fundusz alimentacyjny wypłacony w okresie od 01-01-2023 r. do 30-11-2023r. – kwota 122 450,00 zł.

2. Zadłużenie dłużników alimentacyjnych na dzień 30-11-2023 r. wynosi: kwota główna 2.930.726,58 zł, odsetki 1.787.751,31 zł, łącznie to kwota 4 718 477,89 zł

Gmina Kozielice

1. Gmina Kozielice w okresie od 01-01-2023 r. do 30-11-2023 r. wypłaciła świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie: 21.807,26 zł.

2. Stan długu na 30-11-2023 r. wynosi: należność główna: 1.144.970,94 zł, odsetki: 777.802,74 zł, łączna kwota 1 922 773,68 zł

Gmina Lipiany

1. Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacona w okresie od 01.01.2023 r, do 30.11.2023 r, — 183.785,00 zł.

2. Należność główna – 4.078,007 61 zł; odsetki 2.083.242,74 zł, łącznie to kwota 6 161 250,35 zł

Gmina Bielice

1. Kwota główna wypłacona przez OPS w Bielicach z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2023 r. do 30.11.2023 r. to kwota – 42.500,00 zł.

2. Ogólne zadłużenie na dzień 30.11.2023 r. – suma zadłużenia: 1.292.744,08 zł, suma odsetek: 795.044,70 zł. łączna kwota wynosi 2.088.184,78 zł

Dług osób, mieszkańców powiatu pyrzyckiego, na które sąd nałożył obowiązek świadczenia alimentacyjnego według przekazanych nam danych wynosi już 31 311 835,00 zł i cały czas rośnie.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn