You are currently viewing Gminna tarcza COVID 19

Gminna tarcza COVID 19

              Rząd co pewien czas, w ramach tarczy antykryzysowej, wprowadza kolejne projekty pomocowe dla większych, a także dla mikroprzedsiębiorstw. Mamy między innymi zwolnienie z opłacania składek ZUS, mamy postojowe, są też umarzalne pożyczki, których dysponentem w naszym powiecie jest Powiatowy Urząd Pracy i jeszcze inne narzędzia w zależności od wielkości firmy. Samorządy, w ramach własnych kompetencji i możliwości budżetowych, też mogą wesprzeć lokalny biznes, bo jak on padnie to nie będzie podatków i gmina popadnie w dochodowe tarapaty. Czy pyrzyckie gminy wyszły naprzeciw biznesowym problemom?
Gmina Pyrzyce
Burmistrz Pyrzyc 23 kwietnia 2020 r. przedłożyła Radzie Miejskiej w Pyrzycach pakiet pomocowy COVID-19 zawierający:
1. uchwałę nr XXII/ 157/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Pyrzyce oraz jej jednostkom podległym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,
2. uchwałę Nr XXII/ 158/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVD- 19
3. uchwałę Nr XXII/ 159/20 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomość za część roku 2020 w celu zwalczania gospodarczych skutków spowodowanych epidemią COVID-19,
4. Uchwałę Nr XXII/ 167/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Wprowadzenie ww. uchwał może przynieść ujemny skutek dla budżetu gminy w kwocie około 77 000,00 zł brutto za okres 3 miesięcy w odniesieniu do uchwały Nr XXII/ 157/20 oraz około 600 000 zł w skali kwartału w odniesieniu do pozostałych uchwał , zakładając, że każdy przedsiębiorca dotknięty skutkami COVID 19 złoży stosowny wniosek, korektę deklaracji bądź informację przedstawiając spadek obrotów w minimalnych wysokościach określonych w podjętych uchwałach.
Gmina Lipiany
W związku z sygnałami lokalnych przedsiębiorców na wniosek Burmistrza Lipian w sprawie pomocy dla lokalnych firm tuż po Świętach Wielkanocnych została zwołana sesja nadzwyczajna, aby uchwały mogły wejść w życie w najszybszym możliwym terminie. Lipiański Pakiet Antykryzysowy (prezentacja w załączniku) został przyjęty jednogłośnie i obejmował następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XV/ 106/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19
2. Uchwała Nr XV/ 107/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19
3. Uchwała Nr XV/ 108/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/ 143/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej
4. Uchwała Nr XV/ 109/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w stosunku do pomiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19
Szacujemy, że koszt całego pakietu może opiewać na łączną kwotę 200 tys zł. Ponieważ uchwały powyższe (z wyjątkiem uchwały o opłacie targowej) dotyczą podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyliczone skutki finansowe na pewno nie osiągną wskazanej maksymalnej wielkości. Ich faktyczny rozmiar będzie znany, gdy znana będzie liczba podmiotów ubiegających się o wsparcie (w zależności od liczby złożonych wniosków w przypadku należności cywilnoprawnych oraz korekt informacji lub deklaracji w przypadku należności podatkowych). Na chwilę obecną liczba ta nie jest znana.
Gmina Kozielice
Samorząd (Rada Gminy Kozielice) nie podjęła uchwał pomocowych dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kozielice.
Gmina Bielice
Rada Gminy Bielice nie podejmowała uchwał pomocowych dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Bielice.
Gmina Przelewice
W Gminie Przelewice nie podjęto uchwał pomocowych dla przedsiębiorców działających na terenie gminy.
Gmina Warnice
Wprowadzone zostały uchwały:
1. XVII/87/2020 z dnia 5 maja 2020 roku ( publikacji w Dzienniku Urzędowym z dniem 11 maja 2020 r.) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
2. XVII/88/2020 z dnia 5 maja 2020 roku( publikacji w Dzienniku Urzędowym z dniem 11 maja 2020 r.) w sprawie przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Na dzień sporządzenia odpowiedzi tj. 13.05.2020 roku nie można przewidzieć skutków finansowych dla budżetu gminy podjętych uchwał, ponieważ nie wpłynął jeszcze żaden wniosek od przedsiębiorców.
Nie należy porównywać inicjatyw poszczególnych samorządów, bo i gminy są różne, miejmy nadzieję, że pomoc i ta rządowa i ta gminna skierowana do przedsiębiorców spowoduje, że po przestoju i zapaści będzie co odmrażać i będzie komu w przyszłości płacić gminne podatki.