You are currently viewing Kto odpowie za oczyszczalnię „Świt” ?

Kto odpowie za oczyszczalnię „Świt” ?

O problemach z oczyszczalnią ścieków w Żabowie piszemy nie po raz pierwszy. Każda dotychczasowa publikacja związana jest z kolejnymi ostrzeżeniami Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska i nakładanymi na spółdzielnię karami za nieprzestrzeganie parametrów pracy oczyszczalni, której właścicielem jest właśnie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie. Pierwszy raz pisaliśmy na temat problemów z oczyszczalnią w 2015 roku, wtedy burmistrz Pyrzyc, widząc narastający problem w prawidłowym zarządzaniu przez spółdzielnie mieszkaniową oczyszczalnią i hydrofornią zaproponowała, że przejmie na stan Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego infrastrukturę wod.-kan. od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Żabowie. 13.07.2015 Gmina Pyrzyce wystosowała w tej sprawie list intencyjny do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”, a odpowiedź na to pismo do gminy nadeszła po 11 miesiącach. Pismem z dnia 16.06.2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie poinformowała Gminę Pyrzyce, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 08.06.2016 roku podjęło jednomyślnie decyzję o niewyrażeniu zgody na przekazanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, hydrofornią, siecią wodociągową na rzecz Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. To wstrzymało dalsze rozmowy na temat przejęcia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

Od tej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nad oczyszczalnią w Żabowie zapadła cisza, może z nadzieją spółdzielców, że problem sam się jakoś rozwiąże. Niestety, problem się nie rozwiązał, a kolejne kontrole Zachodniopomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska udowadniały, że oczyszczalnia się rozlatuje i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

W 2022 roku Gmina Pyrzyce ponownie podejmuje próbę porozumienia się ze spółdzielnią w Żabowie, co do przejęcia infrastruktury wod.-kan. Pismem z dnia 01.02.2022 r. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poinformowało Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt” w Żabowie i podtrzymało swoje stanowisko wyrażone podczas wcześniejszych spotkań, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby wyłączenie z eksploatacji istniejącego obiektu i wybudowanie nowej oczyszczalni kontenerowej. Aby Spółka mogła wykonać tę inwestycję konieczne byłoby przekazanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz Spółki wydzielonego fragmentu działki nr 5/12 obręb Żabów o pow. 400 m2, z dostępem do drogi publicznej, na której powstałby nowy obiekt. Powyższe działania pozwoliłyby pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie ww. zadania. Niestety, pismem z dnia 06.05.2022 roku Spółka PPK poinformowała Gminę Pyrzyce o braku porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Żabowie i odstąpiła od podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do przejęcia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”. Brak współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w Żabowie doprowadził do braku porozumienia oraz upływu terminu złożenia wniosków o dotację do PROW, w celu modernizacji oczyszczalni ścieków, o którym to terminie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” w Żabowie była wielokrotnie informowana.

Na podstawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków tj. Decyzji Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2010 r wszczęto kontrolę w dniach od 09.08.2022 r. do 29.08.2022 r.

W wyniku kontroli stwierdzono naruszenia i nieprawidłowości:

1. Nieprzestrzeganie warunków ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na podstawie decyzji Starosty Pyrzyckiego z dnia 12 stycznia 2013 r. znak: OŚLiR.6341.39.5.2012.TS.

2. Nieprowadzenie dokumentacji jakości świadczonych usług;

3. Nie wprowadzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Żabów.

4. Nieaktualne umowy na usługę odbioru ścieków i dostarczenie wody;

5. Brak wodomierzy -nie wszyscy odbiorcy posiadają wodomierz;

6. Stan wodomierza podawany jest przez odbiorców usługi, a nie przez wyznaczonego pracownika SM „Świt”.

7. Brak zainstalowanego urządzenia do chemicznego strącania fosforu

8. Nieprowadzenie na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadu o kodzie
19 08 01 i odpadu o kodzie 19 08 05 zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2022 r. poz. 699).

9. Nierzetelnie składane oświadczenia do dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do opłat za usługi wodne oraz wprowadzanych ścieków;

Sytuacja oczyszczalni ścieków stała się tragiczna, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt”, otrzymała decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o tym, że w terminie sześciu miesięcy nastąpi wstrzymanie użytkowania instalacji do odprowadzania ścieków zlokalizowanej w Żabowie jako niespełniającej wymagań ochrony środowiska poprzez wprowadzanie ścieków do ziemi. Decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska została doręczona władzom spółdzielni 10 maja 2023, czyli jeżeli nie zostaną podjęte wyjątkowe działania, to w listopadzie 2023 spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie miała oczyszczalni ścieków. 31 maja 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Gminy Pyrzyce, przy udziale przedstawicieli Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Świt, podczas którego PPK Sp. z o. o oraz Gmina podtrzymały wolę współpracy, w celu rozwiązania problemu.

Od 2015 roku, kiedy po raz pierwszy Gmina Pyrzyce zaproponowała przejęcie infrastruktury wod.-kan. minęło 8 lat, dziś decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oczyszczalnia może działać jeszcze do listopada 2023. Można zadać pytanie, co zrobią mieszkańcy Żabowa, gdy zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” będzie tak działał jak dotychczas?

Kolejne pytanie do władz spółdzielni, co z hydrofornią? Czeka ją taki sam los jak oczyszczalnię?

Były propozycje składane spółdzielni przez lata, były możliwości pozyskania dotacji, dziś nie ma dotacji i nikt nie wie, jak ostatecznie zachowają się władze spółdzielni.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn