You are currently viewing Dotacja dla pyrzyckiej parafii

Dotacja dla pyrzyckiej parafii

Burmistrz Pyrzyc Marena Podzińska przedłożyła radnym gminy na najbliższe posiedzenie rady projekt uchwały dotyczący udzielenia Parafia Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Pyrzycach dotacji. Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska tak uzasadnia projekt uchwały – „Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona w Pyrzycach wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dotacji na badania architektoniczne w obrębie kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach wpisanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie do księgi rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 1660, posadowionego na działce nr 63 w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. W ramach prac badawczych, które realizowane są we wnętrzu kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach (dawniej św. Maurycego) wykonano 4 wykopy badawcze w miejscach planowanego posadowienia 4 filarów nośnych pod nową emporę organową, tj. w obrębie pierwszego przęsła nawy głównej. W wyniku prowadzonych badań w spągu wykopów uchwycono cztery, nieznane dotąd płyty epitafijne. Te wysokiej klasy zabytki sztuki są najprawdopodobniej pozostałością pierwotnego wyposażenia kościoła pw. Św. Maurycego. Najważniejszą przyczyną rozpoczęcia badań była konieczność rozpoznania podłoża przed planowaną przebudową empory organowej jak również rozpoznanie obiektu, który nigdy nie był we właściwy, kompleksowy sposób potraktowany badawczo, przed przygotowywaną inwentaryzacją. Badania architektoniczne pozwolą rozpoznać poszczególne etapy historii budowlanej tego zabytku, jego pierwotną formę i strukturę oraz jego kolejne przekształcenia jak również możliwe będzie prowadzenie dalszych prac budowlanych związanych z realizacją projektu budowlanego przebudowy empory muzycznej. Zachowanie najcenniejszych zabytków architektury w gminie jest jednym z elementów ochrony dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Udzielenie dotacji wpłynie na polepszenie jego walorów historycznych. Mając na uwadze powyższe wnioskuję o podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na udzielenie dotacji w wysokości 60 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Pyrzycach”.

O komentarz do projektu uchwały poprosiliśmy Marzenę Podzińska, Burmistrz Pyrzyc – „Pyrzyce słyną z zabytkowych murów, baszt ale i pięknych obiektów sakralnych, uważam że należy wspierać w miarę naszych możliwości wysiłek parafii, księdza proboszcza Piotra Kurzaj SChr w działaniach archeologicznych zmierzających do odkrywania i ratowania dziedzictwa kulturowego pyrzyczan. Dlatego przygotowałam taki projekt uchwały, bo działania parafii służą nie tylko wiernym, ale wszystkim pyrzyczanom i zwiększają w pewien sposób atrakcyjność turystyczną Pyrzyc”.

Facebook
Twitter
LinkedIn