You are currently viewing Kary za wagary

Kary za wagary

Zgodnie z ust. 2 art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Niespełnianie obowiązku szkolnego „podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, co sprowadza się do nałożenia grzywny w celu przymuszenia na przedstawicieli ustawowych dziecka. Należy bowiem podkreślić, że to obowiązkiem rodziców/opiekunów jest zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienie jego regularnej obecności na zajęciach oraz stworzenie dziecku takich warunków, które umożliwiają mu przygotowywanie się do zajęć. W celu przymuszenia może być nakładana wielokrotnie w tej samej bądź w wyższej kwocie, ale łącznie nie może przekroczyć 50 tysięcy złotych, a jednorazowo – 10 tys. złotych. Przy czym grzywny mogą zostać umorzone, jeżeli dziecko zacznie regularnie chodzić do szkoły. Kontrolą spełniania obowiązku szkolnego zajmują się dyrektorowie szkół. By sprawdzić, jak w gminnej rzeczywistości powiatu pyrzyckiego realizowane jest prawo, skierowaliśmy do poszczególnych gmin zapytanie o następującej treści – „Proszę o podanie ilości przypadków wydanych decyzji naliczenia kary i ich wysokości za niespełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych w Państwa gminie w latach 2014. 2015. 2016. 2017, 2018”

W odpowiedziach z gmin czytamy:

Pyrzyce – 2014 rok – wydano 3 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 990 zł, w 2015 rok – wydano 1 postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 330 zł, w 2016 rok – wydano 9 postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na kwotę 3.900 zł. w 2017 i 2018 roku – nie wydano postanowień.

KozieliceW latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, w związku z tym, że nie odnotowano przypadków niespełniania obowiązku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej nie były wydawane przez wójta gminy Kozielice decyzje i nie były naliczane kary. Obecnie prowadzone jest postępowanie dotyczące jednego ucznia szkoły podstawowej.

Lipiany Informujemy, iż w 2014 i 2015 r. nie wydane zostało żadne postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego. W 2016 roku wystawiono 7 postanowień na łączną kwotę 1.600 zł (6 postanowień na kwotę 200 zł; jedno postanowienie na kwotę 400 zł), w 2017 r. wystawiono 4 postanowienia na łączną kwotę 800 zł (grzywna po 200 zł), a w 2018 r. wystawiono 1 postanowienie na kwotę 200 zł

Warnice Informuję, że w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy nie wystąpiły przypadki wydania decyzji, naliczenia kary za niespełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

BieliceW latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 nie wydano żadnej decyzji, nie naliczono kar za niespełnienie obowiązku szkolnego przez uczniów szkół podstawowych.

PrzelewiceW 2017 r. wydano 1 postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia za niespełnienie obowiązku szkolnego w kwocie 200 zł. W pozostałych latach nie wydano takich decyzji.

Jak widać z powyższych danych, rodzice za zbytnie pobłażanie swoim dzieciom muszą płacić.

PP