You are currently viewing Dane o pedofili w powiecie pyrzyckim

Dane o pedofili w powiecie pyrzyckim

Przestępstwa seksualne – w tym czyny pedofilskie – niestety, nie są zjawiskami nowymi, jednak dopiero w ostatnim okresie, nareszcie, zaczynają być przestępstwami ujawnianymi i , mamy taką nadzieję, surowo karanymi. Drastyczny film braci Sekielskich dokumentujący przestępczość pedofilską w łonie Kościoła uczulił nasze społeczeństwo na wszelkie nadużycia seksualne, ze szczególną troską o bezbronne dzieci i młodzież. Uświadomiliśmy sobie, że to, co do dziś wydawało się odległe, nie nasze, może właśnie mieć miejsce obok nas, w najbliższym nam środowisku.
Redakcja PP postanowiła zebrać dane na temat ewentualnych przypadków pedofilii na terenie poszczególnych gmin, w oparciu o wiedzę samorządów na ten temat. Interesuje nas stan wiedzy samorządów, prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tej sprawie skierowaliśmy do wszystkich gmin powiatu pyrzyckiego pytania :
1. Czy urząd posiada informacje na temat przypadków pedofilii na terenie gminy w latach 2016, 2017, 2018?
2. Jeżeli przypadki takie miały miejsce, to proszę o krótką informację na temat każdej sprawy, jej zakończenia.
3. Czy gmina, jednostki podporządkowane gminie podejmowały, podejmą działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, by zapobiec ewentualnym tego typu zdarzeniom, jeżeli tak, to jakie działania i kto je podjął lub będzie podejmował.
Gmina Przelewice
a) We wskazanym przez pana okresie na terenie Gminy Przelewice odnotowano jeden przypadek wskazanego zjawiska w odniesieniu do osoby niepełnoletniej.
b) Sprawca w wyniku procesu sądowego został skazany na karę pozbawienia wolności.
c) W szkołach na terenie gminy Przelewice zostały podjęte następujące działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zapobiegając ewentualnym zdarzeniom związanym z pedofilią:
– nowo zatrudnieni nauczyciele sprawdzani są, czy nie figurują w Rejestrze Sprawców
Przestępstw na Tle Seksualnym,
– prowadzone są pogadanki na lekcjach wychowawczych z wychowawcą i pedagogiem,
• podczas lekcji dotyczących cyberprzemocy z pedagogiem oraz na lekcjach z informatyki były i są podejmowany temat zagrożeń dotyczących pedofilii w sieci,
• prowadzony jest stały monitoring osób odwiedzających szkołę,
• podczas spotkań“ z rodzicami dyrektorzy szkół na ogólnym spotkaniu, a wychowawcy w poszczególnych klasach podejmowali temat możliwości wystąpienia zagrożenia zjawiskiem pedofilii, organizowane są spotkania z przedstawicielami KPP w Pyrzycach dotyczące bezpieczeństwa w sieci – cyberprzemoc zagrożenia płynące z Internetu, jak również bezpieczeństwo podczas ferii, wakacji w temacie zawierania nowych znajomości.
Gmina Pyrzyce
Ad. 1. a) ,b)
Tak, odnotowano jeden przypadek pedofilii, obecnie toczy się postępowanie sądowe.
Ad. 1. c)
Jednostki organizacyjne Gminy Pyrzyce tj. szkoły, przedszkola, każdego roku podejmują działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży we współpracy z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej, sanepidu, pedagogów szkolnych, pedagogów i psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, kuratorów sądowych, mające na celu kształtowanie postaw, zachowań wobec osób nieznajomych oraz umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach, by zapobiec ewentualnym zdarzeniom. Każdego roku przeprowadzane są również spotkania z rodzicami uczniów, by uświadomić rodziców, jak radzić sobie z danym problemem, gdzie szukać ewentualnej pomocy. Praca jest ciągła, każda codzienna nadarzająca się sytuacja wykorzystywana jest do kształtowania właściwych postaw wobec osób nieznanych,
Gmina Bielice
a) Urząd nie posiada informacji na temat przypadków pedofilii na terenie Gminy Bielice w latach 2016,2017, 2018.
b) brak danych w tym zakresie.
c) Szkoła Podstawowa w Bielicach w ramach zajęć z dziećmi ( uczniami) porusza  temat bezpieczeństwa w różnych aspektach. Oprócz tego w grupie 5-latków, pedagog prowadziła zajęcia pt. „Gadki – proste rozmowy na trudne tematy”.
Gmina Warnice
Ad 1. W Gminie Warnice nie posiadamy informacji o przypadkach pedofilii, które mogłyby mieć miejsce w latach 2016, 2017 i 2018.
Nie podejmowano także działań profilaktycznych w szkołach dla dzieci i młodzieży w tym zakresie.
Gmina Kozielice
a) na terenie Gminy Kozielice w latach 2016-2018 nie odnotowano zgłoszeń związanych z przypadkami pedofilii,
b) jak wyżej,
c) w ramach działań profilaktycznych, od wielu lat praktykowane są szkolenia dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Kozielicach. W ramach pogadanek realizowana jest tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym zachowania przy kontakcie z osobami nieznanymi, dorosłymi itp. Szczególnym tematem realizowanym podczas przygotowania do bezpiecznych wakacji jest profilaktyka dotycząca wykorzystania nieletnich, handel ludźmi oraz przemoc seksualna. Działania takie będą kontynuowane w latach następnych.
Gmina Lipiany
• Nie odnotowaliśmy przypadków pedofilii na terenie gminy w wskazanych latach.
• W jednostkach podejmowane są następujące działania:
Zespól Szkot w Lipianach, w jednostce odbywały się spotkania profilaktyczne, na których były poruszane tematy bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży i dotyczyły one rożnych sfer życia:
1. „Bezpieczna droga do szkoły” 25.09.2018 r. dla uczniów In. 1a,b,c SP przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach,
2. Warsztaty dla rodziców, wychowawców „Analiza korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania przez uczniów ze smartfonów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów w sieci”
3. „Bezpieczne ferie” dla klas 0-3 SP przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach,
4. „Bezpieczne Wakacje” dnia 04.06.2019 r. dla klas 0-3 SP przeprowadzona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, w starszych klasach wychowawcy przeprowadzali zajęcia związane z bezpieczeństwem podczas ferii zimowych i letnich.
Na wyżej wymienionych spotkaniach poruszane byty tematy dotyczące przeciwdziałaniu zjawisku pedofilii. Ponadto dyrektor Zespołu Szkół przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem oraz opieką nad
dziećmi weryfikuje kandydata czy nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym.
Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach, w którym obowiązuje „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”.
1. Pracownicy przedszkola mają niezbędną wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków
– zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
2. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka, w szczególności poprzez:
– bieżącą obserwację zachowania dziecka, jego stanu zdrowia i samopoczucia,
◦ analiza wytworów dziecka,
◦ rozmowy z dzieckiem, rodzicami/opiekunami, innymi nauczycielami/osobami pracującymi z dzieckiem, zgodnie ze swoimi uprawnieniami,
◦ analizę dokumentów oraz informacji, do których dany pracownik ma uprawniony dostęp.
3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, przewidziane jest wdrażanie działań zawartych w „Polityce ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Dokument wszedł w życie: 8 marca 2019 r.

Z powyższych danych wynika że w okresie 3 lat samorządowcy odnotowali dwa przypadki pedofilii.
Jakie dane ma Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach?
„W roku obecnym jest prowadzone 1 postępowanie dot. seksualnego wykorzystywania
małoletniego (art. 200 par.1 KK). W latach ubiegłych sytuacja wyglądała następująco – 2016 rok stwierdzono 2 przestępstwa tego rodzaju, w roku 2017 stwierdzono 5 przestępstw, natomiast w 2018 roku stwierdzono 1 przestępstwo dot. seksualnego wykorzystywania małoletniego” – przekazał nam rzecznik prasowy KPP Pyrzyce.
Sumując dane otrzymane z pyrzyckiej policji wiemy, że w/w przestępstw w latach 2016, 2017, 2018 było w pyrzyckich gminach aż 8, plus 1 prowadzone obecnie postępowanie.
Co na temat powyższej statystyki mówi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie – „Z tego, co ustaliłam, to tych spraw, o które pan pyta, w omawianym okresie Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach prowadziła 17 postępowań” – przekazała nam prokurator Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Nie mamy danych, ile z tych 17 postępowań skończyło się w sądzie, ile skończyło się prawomocnym wyrokiem, ale już sama ilość postępowań jest zatrważająca. Jednocześnie widać z powyższych danych, że wiedza na temat zjawiska pedofili, zagrożenia i profilaktyki jest różna, mogłoby się wydawać, że system oświaty wypracuje pewne obowiązujące całą oświatę standardy, ale jak widać, tak nie jest.
R.T.