You are currently viewing Obwodnica Pyrzyc

Obwodnica Pyrzyc

Kilkumetrowe drzewa na torowisku, krzaki i śmieci – taki dziś jest widok terenów pokolejowych i całej pokolejowej infrastruktury w miejscu, gdzie kiedyś był dworzec PKP w Pyrzycach. Po raz kolejny wracamy do tematu i zadajemy burmistrz Pyrzyc Marzenie Podzińskiej pytanie, co dalej z tym terenem i dlaczego od lat sytuacja nie ulega zmianie?
W obszernej informacji przekazanej nam przez Urząd Miejski w Pyrzycach czytamy na w/w temat – „Pragnę Pana poinformować, iż Gmina Pyrzyce podejmowała i podejmuje działania zmierzające do uregulowania sytuacji na terenie, o który pan pyta. Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do przejęcia przez gminę Pyrzyce gruntów i nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych SA. W 2011 roku Gmina przejęła nieodpłatnie działki z przeznaczeniem na wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu – droga lokalna z funkcją ścieżki rowerowej w kierunku miejscowości Rzepnowo i Żabów, w 2012 roku gmina Pyrzyce nabyła prawo wieczystego użytkowania działki numer 16/17 obręb 6 miasta Pyrzyce o powierzchni 0,0829 ha oraz prawa własności budynku dworca i budynku w.c posadowionych na wymienionej działce. W 2016 roku gmina przejęła nieruchomość nieczynnego dworca kolejowego, a w dniu 21.12.2015 roku Burmistrz Pyrzyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnego dworca kolejowego na cele mieszkaniowe. Efektem realizowanego zadania jest przekazanie mieszkańcom Pyrzyc 12 nowych mieszkań socjalnych. Jednym z kolejnych działań w celu uporządkowania zaniedbanych, zarośniętych terenów „pokolejowych”, dawne torowiska, bocznice kolejowe PKP w Pyrzycach było skierowanie przez Burmistrza Pyrzyc pismem z dnia 14.01.2013r informacji do dyrektora Polskich Kolei Państwowych S.A w Szczecinie, o wyrażeniu zgody na przejęcie na własność nieodpłatnie linii kolejowej usytuowanej na działce nr 23 o pow. 4,4871 ha położonej w obrębie nr 4 miasta Pyrzyce informując, że teren przeznaczony będzie na utworzenie ścieżki rowerowej i, że jest to zadanie własne gminy. Następstwem tych działań było w dniu 07.05.2013r., nabycie przez Gminę Pyrzyce prawa wieczystego użytkowania działki numer 23 wraz ze znajdującym się na niej prawem własności infrastruktury drogi kolejowej – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu – na ścieżkę rowerową. Kolejnym działaniem w omawianej kwestii było to, że w 2016 roku z inicjatywy Burmistrza Pyrzyc Rada Miejska w Pyrzycach 30.06.2016 roku podjęła uchwałę nr XXIII/220/16 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego działki nr 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce. Następnie w dniu 19.10.2018 r. Gmina Pyrzyce nabyła prawo wieczystego użytkowania działki numer 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce o powierzchni 0,8168 ha – przedmiotowa działka stanowi drogę łączącą ulice Dworcową z ulicą Kościuszki. Kolejne działania, które prowadzimy już od kilku lat w omawianej problematyce są związane z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Pyrzyce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce. Jest to teren położony od ul. Stargardzkiej do ul. Przyszłości, który jest zaniedbany, nieużytkowany i wyłączony z ruchu kolejowego od kilkunastu lat, według mojej koncepcji nieruchomość miałaby zostać przeznaczona na realizację zadania związanego z budową ścieżki rowerowej lecz nadmierny ruch pojazdów ciężarowych przez Pyrzyce wskazuje, że zasadnym jest budowa obwodnicy miasta Pyrzyce do trasy S3. Za takim rozwiązaniem przemawia fakt, że od 1 października 2016 roku sieć dróg objętych systemem viaToll zwiększył się o drogę ekspresową S3 – to fragment trasy międzynarodowej E65, prowadzącej od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy wzdłuż zachodniej granicy kraju do przejścia granicznego Lubawka-Kralovec. Opłaty dotyczą kierowców wszystkich autobusów, a także pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony. Kierujący pojazdami ciężarowymi, chcąc uniknąć opłat viaToll na wskazanym odcinku drogi S3, wykorzystują do przejazdu drogę wojewódzką W119, która przebiega przez miasto Pyrzyce. Obserwowany od kilku lat wzmożony ruch pojazdów ciężarowych po wprowadzeniu systemem viaToll wywołuje drgania mające destrukcyjny wpływ na konstrukcję budowli zabytkowych usytuowanych przy drodze W119 na terenie miasta Pyrzyce. Przedstawiona powyżej argumentacja znajduje swoje potwierdzenie w opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie negatywnego oddziaływania intensywnego ruchu pojazdów ciężarowych na umiejscowione zabytki, która oparta jest na orzeczeniu o stanie technicznym Baszty Sowiej wydanym przez ekspertów: dr. inż. Stefana Nowaczyka oraz dr. arch. Macieja Płotkowiaka, którzy wskazali, że przyczyną powstawania wad i usterek w zabytku są między innymi drgania wywołane intensywnym ruchem ciężkich samochodów. W tym celu organizowane były z mojej inicjatywy spotkania, w których uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Starosty Pyrzyckiego, Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w zakresie działań mających na celu wprowadzenie rozwiązań pozwalających na ograniczenie przejazdu pojazdów ciężarowych przez miasto Pyrzyce, które są uciążliwe dla mieszkańców i powodują degradację dróg oraz stwarzają zagrożenie dla miejscowych zabytków, gdyż obecnie istniejące rozwiązania (trasa S3) nie stanowi obwodnicy dla miasta. Uczestnicy spotkań zgodnie przyznali, że aby osiągnąć zamierzony cel należy podjąć działania w kierunku budowy obwodnicy miasta Pyrzyce, która pozwoli skierować ruch pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony na trasę S3 bez konieczności przejeżdżania drogami przebiegającymi przez miasto Pyrzyce.
W tym celu 09.07.2019 roku zwróciłam się do pana Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Pyrzyce nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce teren położony od ul. Stargardzkiej do ul. Przyszłości. W tym miejscu pragnę poinformować, że wypracowana na spotkaniach, konsultacjach koncepcja budowy obwodnicy miasta Pyrzyce spotkała się z duża przychylnością Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, którzy deklarują daleko idąca pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Przedstawiona koncepcja budowy obwodnicy zostanie przedstawiona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i przesłana do Ministerstw. Dziś dla realizacji planu przejęcia omawianych terenów najważniejsze jest wyłączenie czynnej jeszcze linii kolejowej na trasie Pyrzyce – Głazów, na chwilę obecną trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Ministra Infrastruktury o wyłączenie działki nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce z Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.03.2014 roku, co może pozwolić na podjęcie dalszych prac mających na celu nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Pyrzyce przedmiotowej nieruchomości, a w późniejszym etapie przystąpienie do prac związanych z budową obwodnicy miasta Pyrzyce”
                  W dalszej części obszernej odpowiedzi burmistrz Pyrzyc czytamy o działaniach dyscyplinujących właściciela nieruchomości do utrzymania jej w należytym porządku,cala lista pism kierowanych przez Straż Miejską do PKP i dzierżawców działających na terenie pokolejowym” – czytamy w przekazanej nam informacji na temat terenów pokolejowych w Pyrzycach. Dziś trudno powiedzieć, kiedy i czy w ogóle PKP SA przekaże zaniedbane tereny oraz kiedy może powstać obwodnica Pyrzyc, na razie, jak widać, na dworcu rośnie las.
PP