You are currently viewing ASF w powiecie pyrzyckim

ASF w powiecie pyrzyckim

W pierwszych dniach lipca powiatowy lekarz weterynarii przesłał do wszystkich gmin w powiecie pyrzyckim komunikat o treści jak poniżej:

Powiatowy lekarz weterynarii w Pyrzycach informuje, iż teren powiatu pyrzyckiego został podzielony na dwie strefy, w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń, ASF.

Strefa objęła ograniczeniami II tzw. różowa obejmuję gminę Kozielice.

Strefa objęta ograniczeniami I , tzw. niebieska obejmuje gminy Przelewice, Lipiany, Pyrzyce, Warnice.

Każde gospodarstwo utrzymujące świnie zobowiązane jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

W strefie różowej każda planowana przesyłka zwierząt (do rzeźni oraz do hodowli) musi zostać zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii w Pyrzycach za pomocą pisemnego wniosku, na podstawie którego zostanie wydana zgoda-decyzja powiatowego lekarza weterynarii na przesyłkę zwierząt.

Pragę tutaj zaznaczyć, że dopiero po uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii urzędowy lekarz weterynarii wystawi świadectwo zdrowia.

W strefie niebieskiej i różowej każdy ubój na użytek własny (w gospodarstwie) musi być poprzedzony badaniem przedubojowym, oznacza to konieczność zgłaszania uboju na użytek własny na minimum 72 godziny od planowanej daty uboju.

Przypominam o konieczności sporządzenia i zatwierdzenia u powiatowego lekarza weterynarii w Pyrzycach planu bezpieczeństwa biologicznego”.

Kolejny komunikat powiatowego lekarza weterynarii w Pyrzycach informuje już o potwierdzonym przypadku wystąpienia choroby ASF u dzika odstrzelonego w okolicach miejscowości Przydarłów gmina Kozielice. Obecność wirusa ASF została potwierdzona 7.07.2023 na podstawie badań w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

PP

 

Facebook
Twitter
LinkedIn