You are currently viewing Z CYKLU PRAWNIK RADZI – KTO ODPOWIADA NA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU?

Z CYKLU PRAWNIK RADZI – KTO ODPOWIADA NA POŚLIZGNIĘCIE NA CHODNIKU?

Zima to okres, w którym rośnie od­se­tek potknięć czy poślizgnięć, które nierzadko mogą doprowadzić do zła­ma­ń, skrę­ce­ń koń­czyn czy in­nych ob­ra­żeń ciała. Naj­częst­szą przy­czy­ną tych ob­ra­żeń jest upa­dek na nie­od­śnie­żo­nym lub ob­lo­dzo­nym chod­ni­ku ze względu na utrzymanie nawierzchni przez osoby odpowiedzialne w nienależytym stanie. W takiej sytuacji można żądać odszkodowania. Pozostaje pytanie kto ponosi odpowiedzialność za stan drogi lub chodnika? Wiele zależy od konkretnej sytuacji. Czasami będzie to wspólnota mieszkaniowa, innym razem spółdzielnia, a w jeszcze innych przypadkach gmina czy powiat. Jeśli zaś chodnik przylega do nieruchomości, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń stanowi obowiązek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości/budynku.

Je­że­li obo­wią­zek utrzy­ma­nia po­rząd­ku i czy­sto­ści na okre­ślo­nym chod­ni­ku na­le­ży za­rów­no do wła­ści­cie­la (użyt­kow­ni­ka wie­czy­ste­go) nie­ru­cho­mo­ści po­ło­żo­nej wzdłuż chod­ni­ka, jak i do za­rzą­du mia­sta, ich od­po­wie­dzial­ność za szko­dy wy­rzą­dzo­ne w wy­ni­ku na­ru­sze­nia tego obo­wiąz­ku jest so­li­dar­na. W pierwszej kolejności należy ustalić, do kogo w ogóle powinno zgłosić się z roszczeniem odszkodowawczym. Zgodnie z Kodeksem cywilnym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Przez szkodę należy rozumieć wszystkie poniesione przez poszkodowanego koszty i straty materialne. Może to obejmować zwrot kosztów leczenia czy odszkodowanie za utracony zarobek. Dodatkowo, jeśli zdarzenie wiązało się z bólem czy cierpieniem można otrzymać również zadośćuczynienie jako rekompensatę doznanych krzywd. W określonych przypadkach można żądać również renty uzupełniającej lub renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Osoba zajmująca się utrzymaniem nawierzchni w odpowiednim stanie odpowiada na zasadzie winy, co oznacza, że skierowanie do niej swoich roszczeń musi zostać poprzedzone wykazaniem, że to w wyniku działania czy zaniechania tej osoby (np. wskutek nieodśnieżenia chodnika itd.) doszło do upadku. Ważne jest aby zgromadzić odpowiednie dowody przede wszystkim w postaci zdjęć nawierzchni w chwili zdarzenia, a jeśli to możliwe zabezpieczenie monitoringu. Jeśli zdarzenie widzieli świadkowie, warto też zadbać o zapisanie ich danych kontaktowych. Udowodnienie winy to jedno, ale niezbędne jest również wykazanie wysokości poniesionych szkód. Warto pamiętać o zbieraniu wszystkich rachunków za leczenie, przyjmowane leki czy rehabilitację, a także zachowaniu niezbędnej dokumentacji medycznej. Obec­nie za­rzą­dy dróg, wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści, pod­mio­ty trud­nią­ce się utrzy­my­wa­niem czy­sto­ści i po­rząd­ku oraz inni po­ten­cjal­ni spraw­cy oma­wia­nych szkód ko­rzy­sta­ją coraz częściej z ubez­pie­cze­nia OC. Do­cho­dząc rosz­czeń z umowy ubez­pie­cze­nia OC po­szko­do­wa­ny może zwró­cić się bez­po­śred­nio do ubez­pie­czy­cie­la. Do­cho­dze­nie od­szko­do­wa­nia to z re­gu­ły skom­pli­ko­wa­na spra­wa, ponieważ to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia, że powstała szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania właściciela lub zarządcy drogi i między tą szkodą, a działaniem lub zaniechaniem osoby odpowiedzialnej zachodzi związek przyczynowo – skutkowy. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia co do kwestii odpowiedzialności czy samej wysokości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia wówczas konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Spór sądowy, który pro­wa­dzo­ny jest w spo­sób nie­umie­jęt­ny może za­koń­czyć się nie­po­wo­dze­niem, dlatego warto skorzystać z pomocy pro­fe­sjo­nal­nych i do­świad­czo­nych praw­ni­ków, któ­rzy z chę­cią udzie­lą Pań­stwu po­mo­cy.

Dominika Dalke adwokat 

Facebook
Twitter
LinkedIn