You are currently viewing Podatek od deszczu

Podatek od deszczu

Spora grupa mieszkańców, przedsiębiorców z powiatu pyrzyckiego, właścicieli nieruchomości może w najbliższym czasie dostać od własnej Gminy niespodziewany rachunek za podatek od deszczu. „Podatek od deszczu” to jedynie potoczna nazwa opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenu. Sama retencja natomiast to nic innego jak zahamowanie procesu odprowadzania wody na zewnątrz, czyli zatrzymanie jej obiegu. Takie działania dotyczą między innymi osób, które betonują dużą część działki, na przykład poprzez budowę parkingu czy długiego podjazdu do domu. Aby z tym walczyć, wprowadzona została przez Sejm w 2018 roku wspomniana danina. Do końca 2022 r. obowiązywała ona jedynie właścicieli nieruchomości większych niż 3,5 tys. m kw. i jednocześnie zabudowanych w przynajmniej 70 proc. Podatkiem od deszczu są objęte największe nieruchomości, w praktyce takie zasady oznaczają, że właściciele domów jednorodzinnych nie powinni niczego się na razie obawiać. Objęci podatkiem od deszczu są przede wszystkim przedsiębiorcy posiadający większe nieruchomości. Spośród tych, którzy opłacają podatek od deszczu, największy odsetek stanowią właściciele: wielkopowierzchniowych sklepów, zakładów produkcyjnych, magazynów i innych większych obiektów, jak na przykład hotele. Wysokość opłaty zależy od zastosowanych rozwiązań retencyjnych na terenie nieruchomości. Kwota podatku różni się w zależności od tego, jak właściciel zadbał o kwestię retencji w obrębie nieruchomości. Roczne stawki tego podatku zależą od tego, czy nieruchomość wyposażona jest w urządzenia do retencjonowania wody i wynoszą od 10 gr do 1 zł za metr kwadratowy. Wielu martwi się obecnie, że podatek od deszczówki przyjdzie im w najbliższym czasie zapłacić za ostatnie pięć lat wstecz. W najgorszej sytuacji są ci, którzy dotąd nie zapłacili „podatku” za deszcz, choć objęci nim byli od początku obowiązywania. Ci będą musieli nie tylko pokryć należności za 5 lat, ale także zapłacić odsetki. Niestety, podatek od deszczu może niedługo wzrośnie. Prace nad nowelizacją przepisów zmieniających opłatę od deszczu trwają od 2020 roku. Sejm miał je przegłosować w 2022 roku, ale póki co rząd wycofał się z tej inicjatywy. Można jednak zakładać, że sprawa powróci jeszcze w 2023, a podatek nie tylko zauważalnie wzrośnie, ale obejmie też znacznie więcej firm, a nawet gospodarstwa domowe. Z szacunków rządu wynika, że będzie to nawet 20-krotnie większa liczba podatników niż dotychczas. Planuje się, aby podatkiem byli obciążeni wszyscy właściciele nieruchomości, których powierzchnia jest większa niż 600 m² o zabudowie co najmniej 50% powierzchni gruntu. Należy podkreślić, że wpływy z tytułu opłaty deszczowej zasilają głównie budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które mają przeznaczyć je na walkę ze skutkami suszy. 10% podatku od deszczu trafia do urzędów gmin, które są zobowiązane do jego naliczania i pobierania. 

Podkreślamy ten fakt, żeby nie tworzyć teorii, że to gminy uchwaliły nowy podatek.

Czy pyrzyckie gminy pobierają obecnie podatek od deszczu?

Gmina Pyrzyce – Gmina Pyrzyce jest w trakcie weryfikacji nieruchomości, dla których jest obowiązek naliczenia w/w podatku tj. „nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwałe związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznej czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. W celu realizacji powierzonego obowiązku burmistrz Pyrzyc zobowiązany jest pozyskać informację o nieruchomościach, które spełniają przesłanki określone w przepisie art. 269 ust. 1 pkt 1 prawa wodnego, w tym wszystkie dane niezbędne do prawidłowego obliczania opłaty. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na podstawie wizji terenowej, a także z wykorzystaniem ewidencji gruntów z warstwą ortofotomapy (satelitarnej mapy fotograficznej) dokonują wstępnej selekcji. Wstępne szacunki wskazują, że obowiązek naliczenia w/w podatku może dotyczyć kilkunastu podmiotów na terenie Gminy Pyrzyce. Wyznaczenie opłaty nastąpi na podstawie oświadczenia, które podmiot zobowiązany będzie złożyć burmistrzowi co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego dotyczy). Nadmienię, że zgodnie z art. 299 ust.5 ustawy prawo wodne wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Gmina Kozielice – Nie były podejmowane żadne działania, jest to spowodowane brakami kadrowymi, a dalsze będą uzależnione od możliwości pracowników.

Gmina Bielice – Rada Gminy nie podjęła uchwały w w/w sprawie i na chwilę obecną nie ma w planach podejmowania uchwały w sprawie „podatku od deszczówki”.

Gmina Warnice – W odpowiedzi na zapytanie związane z poborem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Gmina w 2019 roku podejmowała weryfikację właścicieli nieruchomości w celu stwierdzenia, czy podlegają wyżej wymienionej opłacie. W tracie weryfikacji nie stwierdzono podmiotów spełniających wytyczne ustawy Prawo Wodne i Gmina nie naliczała opłaty z tego tytułu. W 2024 roku Gmina Warnice planuje ponownie przeprowadzić weryfikację osób prawnych oraz fizycznych będących właścicielami nieruchomości na terenie Gminy w celu ustalenia komu naliczyć ww. opłatę.

Gmina Przelewice – Odpowiadając na zadane pytanie informuję, iż w 2018 zweryfikowano 2537 nieruchomości położonych na terenie gminy Przelewice — jest to liczba działek o powierzchni powyżej 3500 m2 . Każdą z działek indywidualnie weryfikowano na mapach satelitarnych, a w przypadku podejrzenia, iż dana nieruchomość kwalifikuje się do naliczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, do jej właściciela bądź zarządcy przesyłano druk oświadczenia, który należało złożyć w Urzędzie Gminy z informacjami niezbędnymi do ustalenia czy istnieje przesłanka do naliczenia opłaty. W biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy w Przelewicach zamieszczona została informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z drukiem oświadczenia, który właściciel jest zobowiązany złożyć w przypadku posiadania nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zabudowanej powyżej 70%.

Gmina Lipiany – Zgodnie z art. 269, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na terenie nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej oraz zgodnie z art. 272, ust. 22 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za usługi wodne, o której mowa w ar. 272, ust. 8 ustawy, ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Co roku gmina weryfikuje, czy któryś z właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipiany kwalifikuje się zgodnie z przytoczonymi na wstępie przepisami do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Obecnie żaden z właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipiany nie kwalifikuje się do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn