You are currently viewing 10 460,44zł. na rodzinę

10 460,44zł. na rodzinę

Rządowy program 500+ miał według planów zwiększyć w Polsce ilość narodzin, miał wesprzeć materialnie rodziny wielodzietne, a rodziny z jednym dzieckiem przekonać do tego, że jak będą mieli drugie lub trzecie dziecko to dzięki 500+ będzie im lżej utrzymać dużą rodzinę. Dziś już wiemy, że ilość nowo narodzonych jak spadała, tak nadal spada, a 500+ działa i jest pobierane. Postanowiliśmy zapytać Ośrodki Społeczne w gminach powiatu pyrzyckiego o wysokość najwyższych świadczeń tego typu pobranych przez jedną rodzinę z programu 500+. Poprosiliśmy także o informację, czy rodzina, która pobiera to najwyższe w danej gminie świadczenie z tytułu 500+ korzysta z innych form wsparcia OPS i jaka była najwyższa miesięczna kwota wszystkich świadczeń wypłacona dla jednej rodziny.

Pyrzyce

1. Najwyższe świadczenie wychowawcze (500+) wypłacone w 2022 r. na jedną rodzinę wynosiło 2500 zł. miesięcznie.

2. Rodzina ta otrzymała również inne świadczenia: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, świadczenie rodzicielskie, wieloletni rządowy program: Posiłek w szkole i w domu – świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, wieloletni rządowy program, posiłek w szkole i w domu, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy.

3. Najwyższe jednorazowe wsparcie wypłacone przez OPS Pyrzyce dla jednej rodziny, to była łączna kwota 7 910,00 zł.

Kozielice

1. Wypłacono świadczenie 500+ dla jednej rodziny w wysokości 2500.00 zł

2. Inne świadczenia rodzinne: zasiłek okresowy, zasiłek celowy za zakup posiłku lub żywności, dodatek mieszkaniowy, stypendium szkolne.

3. Najwyższe wypłacone świadczenia jednej rodzinie o łącznej wysokości 6.935,25 zł

Przelewice

1. Najwyższe świadczenie z tytułu 500+ na jedną rodzinę wypłacone w 2022 roku wyniosło 2 000 zł.

2. Rodzina ta była objęta dodatkowo pomocą w formie świadczenia na zakup żywności w wysokości 300 zł.

3. Największe łączne wsparcie finansowe udzielone jednej rodzinie wyniosło 5 100,84 zł.

Warnice

1. Najwyższe świadczenie wychowawcze wypłacone w 2022 roku dla rodziny wynosiło 2000 złotych.

2. Rodzina oprócz świadczenia wychowawczego otrzymywała również: świadczenia rodzinne, posiłki w szkole dla dzieci oraz pomocą asystenta rodziny.

3. Średnio miesięcznie rodzina otrzymywała wsparcie finansowe w kwocie ogółem 5838,44 złotych.

Lipiany

1. W gminie Lipiany w 2022 roku najwyższe wypłacone świadczenie wychowawcze  wyniosło 4.000 zł.

 2. Rodzina ta była objęta pomoc finansową w formie: specjalny zasiłek celowy, wieloletni rządowy program: ” Posiłek w szkole w domu”, świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny na dzieci.

3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone dla rodziny w 2022 roku  wyniosło 10.460,44zł. tj. :

a) specjalny zasiłek celowy ( jednorazowo) w kwocie 400,00zł.

b) wieloletni rządowy program : ” Posiłek w szkole w domu”- wypłacony w łącznej kwocie 4.461,44zł.,

c) świadczenie wychowawcze- miesięcznie w kwocie 4.000,00 zł.

d) zasiłek rodzinny -miesięcznie w kwocie 1.599,00zł

Bielice

1. Najwyższe świadczenie z tytułu 500+ na jedną rodziną w roku 2022  wyniosło 2.500,00 zł.

2. Ponadto rodzina objęta była pomocą finansową z tytułu wypłaconego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w kwocie 1.036,00 zł

3. Najwyższe wsparcie finansowe udzielone rodzinie w 2022 r. łącznie ze wszystkich przyznanych świadczeń miesięcznie wyniosło 3.568,84 zł.

Z przekazanych nam danych wynika, że najwyższe wsparcie w jednym miesiącu, jakie otrzymała jakakolwiek rodzina w gminach powiatu pyrzyckiego zostało wypłacone w gminie Lipiany i wyniosło 10.460,44 zł. Przypomnimy, że jest to kwota łączna wynikająca z programu 500+ a także innych form pomocy rodzinie takich jak zasiłek okresowy, zasiłek na zakup posiłku, świadczenia rodzinne, programy rządowe i inne. Wszystkie zamieszczone w materiale dane dotyczą roku 2022. Podane kwoty pomocy są najwyższymi kwotami wypłaconymi w jednym miesiącu i nie są kwotami wypłacanymi w sposób stały.

PPFacebook
Twitter
LinkedIn