You are currently viewing Sprawa Pomnika Pamięci powraca

Sprawa Pomnika Pamięci powraca

9 maja 2022 do Urzędu Miejskiego wpłynęła petycja Dariusza Mateckiego, radnego Rady Miejskiej w Szczecinie i przewodniczącego Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. Dokument dotyczył likwidacji pyrzyckiego Pomnika Pamięci- „Szanowna Pani Burmistrz, zwracam się z prośbą o .podjęcie pilnych działań – w celu usunięcia pomnika zwanego -­ „Pomnikiem Pamięci”, znajdującego się w ,Pyrzycach na działce nr 381/4 obręb miasta Pyrzyce. Oczywista, ze względu na obecność na pomniku żołnierza radzieckiego, jest jego symbolika, propagująca ustrój komunistyczny. Pomnik ten powstał na gruzach poprzedniego „Pomnika Wdzięczności”, który „był pomnikiem radzieckim, nie budowali go.·Polacy z wdzięczności”. Budowę obecnego „Pomnika Pamięci” zlecono w 1981 roku, zaś odsłonięcie miało miejsce w 1984 roku. Ówczesny komunistyczny wojewoda miał powiedzieć, że jest to „monument ku czci żołnierzy Armii Radzieckiej”. Komunistyczna władza w 1984 roku, czyli po krwawym stanie wojennym, na tablicy pod pomnikiem umieściła napis: ,,Wiecznej sławie poległym bohaterom 1941-1945″. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, po transformacji ustrojowej, napis zamieniono na hasło „Bóg Honor Ojczyzna”, z którym nie sposób utożsamiać żołnierzy radzieckich. Dla sowieckich historyków II wojna światowa rozpoczęła się w 1941 roku. Takie fałszowanie historii pomija niemiecko-rosyjski Pakt Ribbentrop-Mołotow, ludobójstwo polskiej inteligencji w Katyniu, masowe wywózki na Syberię i śmierć tysięcy Polaków podczas katorżniczej pracy.

Usunięcie pomnika będzie zgodne z Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, która stanowi, że: ,,Pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”. Ponadto likwidacja „Pomnika Pamięci” będzie zgodna z Oświadczeniem dra Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, z dnia 04 marca 2022 roku w sprawie dekomunizacji przestrzeni publicznej, w którym Pan Doktor apelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm.

W obliczu bezprecedensowej we współczesnej historii Europy, zbrodniczej agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, usunięcie pomnika będzie szczególnie doniosłe i wymowne.

Proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby”.

Petycję szczecińskiego radnego burmistrz zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowała do komisji skarg, wniosków i petycji. Komisja w składzie: przewodniczący Damian Błażejewski, członkowie Hubert Łuszczyk i Paweł Retecki zajęła się petycją na posiedzeniu 15 czerwca 2022, był to jedyny punkt posiedzenia. Komisja, po zapoznaniu się z petycją, miała dwie możliwości, pierwsza to uznać petycję Mateckiego jako niezasadną, druga możliwość to uznać ją w pełni i na sesji w głosowaniu zobowiązać burmistrz do wyburzenia Pomnika Pamięci zgodnie z intencją składającego petycję. Niestety, głosowanie zakończyło się przysłowiowym patem 1 głos radnego Damiana Błażejewskiego za uznaniem petycji i wyburzeniem pomnika, jeden głos radnego Pawła Reteckiego przeciw uznaniu petycji radnego Szczecina i jeden głos wstrzymujący radnego Huberta Łuszczyka.

Do dziś komisja nie wypracowała stanowiska i w związku z takim głosowaniem 1 ZA, 1 PRZECIW, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ skierowałem zapytanie do radcy prawnego urzędu z prośbą o opinię” – przekazał nam Damian Błażejewski, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji.

Facebook
Twitter
LinkedIn