You are currently viewing PSZOK w Lipianach i Pyrzycach

PSZOK w Lipianach i Pyrzycach

            Kilkanaście dni temu na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikowana została lista rankingowa na dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Pyrzyce, gdzie inwestorem i wnioskodawcą projektu jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne i w gminie Lipiany, gdzie o budowę PSZOK zabiega Związek Gmin Dolnej Odry, do którego z naszego powiatu należą gminy: Lipiany, Warnice i Bielice. W zawiązku z oprotestowaniem planowanej inwestycji przez mieszkańców Lipian, o jej dalsze losy zapytaliśmy Jana Krzywickiego, przewodniczący Zarządu Związku.
PP- Proszę o informację, na jakim etapie jest projekt „ Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Lipiany”.
Jan Krzywicki – Związek Gmin Dolnej Odry wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipiany” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Wniosek spełnił kryteria I stopnia i został umieszczony na liście rankingowej konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 pod pozycją nr 9 dla projektów ze statusem- rezerwowe. W związku z powyższym, podjęcie inwestycji uzależnione jest od dalszych decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnośnie możliwości przyznania środków finansowych na ten cel lub ewentualnej decyzji Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry o sfinansowaniu przedsięwzięcia w całości ze środków własnych.
PP – Czy budowa PSZOK będzie realizowana na dotychczas planowanym terenie dawnego wysypiska śmieci wydzierżawionym od gminy Lipiany w miejscowości Dębiec? Jeżeli PSZOK będzie zlokalizowany na terenie byłego wysypiska, to jak został rozwiązany problem protestujących mieszkańców z tego terenu?
Jan Krzywicki – Związek Gmin Dolnej Odry posiada stosowne zezwolenia na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na działkach nr 36/5, 36/6 obręb Dębiec. Mieszkańcy złożyli odwołanie od decyzji Burmistrza Lipian nr 2/2019 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lipiany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Po rozpatrzeniu odwołania postępowanie odwoławcze zostało umorzone. Wobec powyższego decyzja burmistrza Lipian, nr 2/2019 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Lipiany, jest ostateczna.
PP – Jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji?
Jan Krzywicki – Terminy rozpoczęcia inwestycji oraz zakończenia na dzień dzisiejszy nie są znane, ponieważ, jak wskazano wyżej, uzależnione są od dalszych decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i decyzji Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry. Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne będzie podjęcie stosownych uchwał przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry, przy czym na dzień 27 stycznia 2020 roku, projekt stosownej uchwały nie został przedstawiony pod obrady Zgromadzenia Związku.
O inwestycje w Pyrzycach zapytaliśmy prezesa PPK Krzysztofa Wancerza – „Czekamy na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwestii dofinansowania. Nasz projekt będzie realizowany w tym samym miejscu, w którym już działa PSZOK, czyli na terenie naszej bazy, w sensie adresowym nic się nie zmieni. Inwestycja przewiduje budowę hal, boksów itd. przewidywany koszt inwestycji to kwota ponad 4 miliony złotych, ale oczywiście, jak powiedziałem na wstępie, musimy poczekać na decyzję funduszu w sprawie dotacji” przekazał nam prezes Krzysztof Wancerz.
Dla uzupełnienia dodamy, że inwestycja w Lipianach zaplanowana został na prawie 1,6 miliona złotych.