You are currently viewing Pyrzycki psycholog specjalny
School boy during visit at a psychotherapist office

Pyrzycki psycholog specjalny

Obowiązek zatrudnienia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych pedagoga specjalnego obowiązuje od 1 września 2022 roku. Dotyczy to wszystkich przedszkoli i szkół, w których liczba dzieci lub uczniów przekracza 50. Niedawno Ministerstwo Edukacji pochwaliło się właśnie „rekordowym wzrostem zatrudnienia psychologów”, jak się szybko okazało, nawet w rodzinnej miejscowości ministra Przemysława Czarnka, gminie Goszczanów, każda z instytucji oświatowych poszukuje psychologa.

Jak wygląda sytuacja z zatrudnieniem pedagogów specjalnych, a także pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych w placówkach oświatowych w powiecie pyrzyckim?

Gmina Bielice

Na terenie Gminy Bielice funkcjonuje jedna szkoła podstawowa im Jana Pawła II licząca 241 uczniów. W szkole zatrudniony jest na jeden etat pedagog, logopeda, jest wolny wakat na psychologa.

Gmina Lipiany

W Zespole Szkół w Lipianach jest zatrudniony 1 pedagog specjalny –  przypada na 440 uczniów 

Łącznie  z Ministerstwa Edukacji od 01.09.2022 r. – 30.06.2024 r. otrzymaliśmy 9.536,96 zł.

W Zespole Szkół w Lipianach jest zatrudniony: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, którzy  przypadają na 440 uczniów. 

 Gmina Kozielice

W Szkole Podstawowej w Kozielicach od 01.09.2022 roku zatrudniony jest pedagog specjalny w wymiarze 1/2 etatu na 256 dzieci (w tym oddziały przedszkolne). W szkole zatrudnieni są również: pedagog szkolny w wymiarze 1 etatu i logopeda w wymiarze 1 etatu. Środki na zatrudnienie specjalistów pochodzą z subwencji oświatowej, która jest niewystarczająca na utrzymanie szkoły. W szkole nie zatrudniono psychologa oraz terapeuty pedagogicznego ze względu na brak specjalistów na rynku pracy oraz brak w budżecie środków finansowych na ten cel.

Gmina Przelewice

1. W PSP Jesionowo jest zatrudniony pedagog specjalny, zgodnie z wytycznymi na 5 h, czyli 1/4 etatu. W roku szkolnym 2022/23 przypadał na 49 dzieci szkolnych i 13 przedszkolnych. W PSP Jesionowo zatrudniamy: pedagoga – 5 h, pedagoga specjalnego – 5 h, logopedę – 5 h. W roku 2022/23 na specjalistę przypadało 49 dzieci szkolnych i 13 przedszkolnych. Psychologa i terapeutę pedagogicznego nie zatrudniamy z powodu braku chętnych specjalistów do pracy w szkole na 1/4 etatu.

2. W PSP Żuków zatrudnieni są wszyscy specjaliści, o których mowa w zapytaniu.

Jeżeli chodzi o pedagoga, psychologa to są to specjaliści zdefiniowani dla wszystkich uczniów w szkole. Natomiast realnie w zależności od trudności, z którymi borykają się uczniowie. Logopeda i terapeuta pedagogiczny pracują z uczniami, którzy mają takie zalecenia w swoich opiniach z poradni. Jest to zmienne.

3. W Szkole Podstawowej im, Jana Brzechwy w Kłodzinie w roku szkolnym 2022/2023 był zatrudniony pedagog specjalny na etacie 5/20 na 201 dzieci łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym (szkoła 1 10, oddziały przedszkolne 65, punkt przedszkolny 26).

W tej szkole są zatrudnieni: pedagog szkolny w etacie 15/20, logopeda w etacie 7/20, terapeuta pedagogiczny w etacie 10/18, psycholog, świadczenie odpłatne usługi w ilości 36 godzin w danym roku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Barlinku. Łącznie na ten cel Gmina uzyskała kwotę 86 982,00 zł w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Gmina Warnice

Na terenie naszej gminy znajduje się jedna szkoła podstawowa tj. Szkota Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach z filią Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie. W Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z filią Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie jest zatrudniony pedagog specjalny w wymiarze 0,50 etatu, który przypada na 324 dzieci. Ponadto w szkołach prowadzonych przez naszą Gminę zatrudniamy:

1. Pedagoga 1 etat, liczba dzieci przypadających na etat pedagoga 324

2. Psychologa 0,50 etatu, liczba dzieci przypadających 324

3. Logopedę 0,70 etatu liczba dzieci przypadających – 181

4. Terapeuta pedagogiczny 0,10 etatu, przypada na 1 dziecko.

W 2022 roku otrzymaliśmy dodatkową kwotę subwencji oświatowej na zatrudnienie od 1 września 2022 r. nauczycieli specjalistów w wysokości: 9.552 zł. Natomiast w 2023 roku subwencja oświatowa na zatrudnienie nauczycieli specjalistów została naliczona w wysokości: 31.189,03 zł

Gmina Pyrzyce

Wykaz etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

Braki w zatrudnieniu wynikają z małej ilości nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia jako nauczycieli specjalistów.

Powiat Pyrzycki

1.  W obydwu szkołach ponadpodstawowych (ZS nr1 i ZS nr 2 CKU w Pyrzycach) są zatrudnieni pedagodzy specjalni w wymiarze10/20 h. Dane dziedzinowe dot. nauczyciela (wykaz godzin-etatów) wprowadzane są do SIO zgodnie ze stanem na dzień 30.09 danego roku szkolnego, po czym MEN na podstawie tych danych przyznaje odpowiednie środki finansowe.

2.  ZS nr 1 w Pyrzycach zatrudnia: psychologa na10/20 h, pedagoga na15/20h, pedagoga specjalnego na 8/20h, terapeutę pedagogicznego na 2 h. Logopeda – w r. szk. 2022/2023 nie był zatrudniony ponieważ nie było takiej konieczność po zapoznaniu się z dokumentami uczniów.

3. ZS nr 2 CKU w Pyrzycach zatrudnia: psychologa na 20/20 h – 1 etatu, pedagoga na 20/20h – ¾ etatu, pedagoga specjalnego na 6/20 h, terapeutę pedagogicznego na 2 h, logopeda –  2h.

Zawarte w materiale informacje zostały nam przekazane przez pyrzyckie samorządy.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn