You are currently viewing Pyrzycki Fundusz Sprawiedliwości do kontroli

Pyrzycki Fundusz Sprawiedliwości do kontroli

           Pod koniec stycznia Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. W Funduszu zaczął się szczegółowy audyt, którego zadaniem jest ustalenie czy przyznanie w okresie rządów ministra Zbigniewa Ziobry konkretnych dotacji było zgodne z zadaniami Funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność, czy celowość. Fundusz Sprawiedliwości rozporządza pieniędzmi, które sądy zasądzają od sprawców przestępstw, istnieje od 2012 roku, a jego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Roczny budżet Funduszu Sprawiedliwości to ok. 300-400 mln zł. FS jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym przede wszystkim na pomoc pokrzywdzonym, ich najbliższym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Środki z Funduszu mają być przeznaczane na pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną. Jak wielokrotnie dowiadywaliśmy się z mediów środki z FS przyznawane były na działania dalekie od w/w zasad. W drugiej połowie lutego 2024 do samorządów zaczęły wpływać zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczące właśnie dotacji z FS. Czy każdy samorząd w naszym powiecie otrzymał takie zawiadomienie, o to właśnie zapytaliśmy wójtów, burmistrzów i starostę.

W odpowiedzi otrzymaliśmy informacje:

Gmina Pyrzyce – zawiadomienie o wszczęciu postępowania otrzymała, do FS złożony został jeden wniosek w imieniu OPS Mielęcin na doposażenie w sprzęt, przyznana dotacja 39 600,00 zł

Gmina Kozielice – zawiadomienie o wszczęciu postępowania otrzymała, złożono do FS wniosek dla OSP Kozielice i OSP Mielno Pyrzyckie z przeznaczeniem na doposażenie, przyznana dotacja 75 000,00 zł

Gmina Warnice – zawiadomienie o wszczęciu postępowania otrzymała, złożono wniosek do FS o dotacje dla OSP Warnice na doposażenie, otrzymana dotacja 40 000,00 zł

Gmina Przelewice – nie otrzymała zawiadomienia, do FS złożono dwa wnioski dla OSP Przelewice -dotacja 40 000,00 zł i dla OSP Lubiatowo dotacja 30 000,00 zł

Gmina Bielice – zawiadomienie otrzymała, a w 2023 roku realizowała projekty z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz jednostek: OSP Babin – dotacja 29 990,00 zł, OSP Nowe Linie – dotacja 19 998,00 zł, OSP Bielice – dotacja 129 985,00 zł

Gmina Lipiany i Powiat Pyrzycki – nie otrzymał pisma, o którym mowa w zapytaniu i w 2023 r. nie były realizowane projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości.

Należy dodać, że kontrolowane będą także (zapewne już otrzymały taką informacje) stowarzyszenia, fundacje, które dostały dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn