You are currently viewing Pyrzycka Grupa Węglowa

Pyrzycka Grupa Węglowa

Do północy 8 listopada gminy miały czas na zamieszczenie w swoim BIPie informacji o tym, że zamierzają kupić węgiel dla gospodarstw domowych. Jeżeli chodzi o gminy powiatu pyrzyckiego, to gmina Pyrzyce zamieściła komunikat o treści – „ W związku z wejściem w życie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U.2022 poz. 2236 ), zgodnie z art. 34 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Pyrzyc informuje o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022 r.”. Gminy Kozielice, Bielice, Bielice, Warnice i Przelewice zamieściły komunikaty o treści podobnej z informacją, że gminą wiodącą w realizacji tego zadania jest Gmina Pyrzyce. Gmina Lipiany także podjęła decyzję o zakupie węgla i zakomunikowała to mieszkańcom w podobnej treści jak Gmina Pyrzyce.

– W imieniu Gminy Pyrzyce wykonaniem zadania będzie zajmować się nasza gmina spółka Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania porozumień z gminami Kozielice, Bielice, Przelewice, Warnice i szacowania rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców na węgiel. Po podpisaniu umowy ze wskazaną przez ministerstwo spółką będziemy już znać miejsce odbioru przez PPK węgla. Ta ostatnia informacja jest nam niezbędna do podania ostatecznej ceny węgla dla mieszkańców. Dziś nie wiemy, czy węgiel będziemy odbierać z Gryfina, czy Świnoujścia, a to znacząca różnica przy kalkulacji kosztów transportu. Na pewno cena węgla dla mieszkańców nie przekroczy zapisanych w ustawie 2 tysięcy złotych – przekazała nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc
Węgiel dla samorządów będzie sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka i któraś z tych firm będzie dla gminy dostawcą węgla. Gmina będzie musiała odebrać węgiel sama z miejsca wskazanego przez sprzedawcę. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że minimalna ilość węgla w ramach jednego transportu to 25 ton w przypadku transportu drogowego.

Gminy mogą sprzedawać węgiel za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy,
w ramach umowy zawartej pomiędzy gminami o wspólnym zakupie i tak jest w przypadku Gminy Pyrzyce, gdzie na zlecenie Gminy zadanie realizuje PPK.

Gmina będzie kupować węgiel po cenie maksymalnej 1500 zł brutto za tonę. Sama będzie musiała ponieść koszty transportu do miejsca jego składowania w gminie. Cena gwarantowana nie może przekroczyć 2000 złotych przy zakupie od gminy, ale jeżeli Gmina nie podjęłaby się zakupu węgla, to przedsiębiorcy kupujący węgiel w ramach projektu tak jak samorządy po 1500 zł, mogą już go sprzedawać po 2200 zł.
Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe. Weryfikacja wniosku przez Gminę, będzie podobna jak przy wniosku węglowym. Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku, ale nie później niż do 30 kwietnia 2023r.

W powiecie pyrzyckim mamy dwie „gminne grupy węglowe”, czyli Pyrzyce jako wiodąca dla gmin Kozielice, Bielice, Warnice, Przelewice i oraz samodzielnie zajmująca się zadaniem gmina Lipiany, skierowaliśmy do Pyrzyc i Lipian zapytania związane z nowym zadaniem.

Odpowiedź – Gmina Pyrzyce

1. Gmina będzie prowadziła  sprzedaż za pośrednictwem spółki komunalnej PPK Sp. z o.o. miejscem odbioru węgla będzie plac przy siedzibie Spółki  ul. Kościuszki 26 w Pyrzycach.

2. Gmina (PPK) nie będzie świadczyła usług transportu od miejsca składowania (ul. Kościuszki 26) do mieszkańców, jednak PPK podejmie współpracę z firmami transportowymi i za dodatkową opłatą będzie można zamówić transport. Ponadto mieszkańcy będą mogli samodzielnie odebrać

zakupiony węgiel własnym transportem, bądź zleconym przez siebie (innym

niż dostępny w PPK).

3. Koszt zakupu węgla przez mieszkańców zgodnie z ustawą nie może być wyższy niż 2000 brutto – na chwilę obecną nie jest znane miejsce, z którego węgiel do PPK będzie przywożony, wobec powyższego nie można ustalić dokładnej kwoty kosztów transportu – a co za tym idzie ustalenie

ostatecznej ceny dla mieszkańców – miejsce odbioru będzie znane po podpisaniu umowy między Gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu.

4. Na chwilę obecną nie można określić terminu rozpoczęcia sprzedaży ze względu na fakt niezawarcia umowy z podmiotem wprowadzającym – umowę taką przedstawi podmiot wprowadzający do obrotu. 

5. W związku zamiarem wspólnej sprzedaży z gminami w powiecie pyrzyckim – gmina Pyrzyce będzie w rozumieniu ustawy “gminą właściwą” do zakupu węgla – “gminy sąsiednie” (w rozumieniu ustawy) będą przekazywały listy osób które złożyły wniosek o zakup preferencyjny i został on pozytywnie rozpatrzony wraz z ilością i sortymentem. Na tej podstawie Gmina Pyrzyce dokona zakupu od podmiotu wprowadzającego węgiel. Osoby z list będą mogły zgłosić się do PPK i zakupić węgiel.

6. Obecnie trwa procedura zbierania i weryfikacji zapotrzebowania w poszczególnych gminach, następnie dokonamy zgłoszenia zapotrzebowania na stronie ministerstwa. Termin uruchomienia sprzedaży węgla przez PPK zależy już wtedy od działań wskazanej dla nas spółki węglowej.

Odpowiedź – Gmina Lipiany

Obecnie trwa wyłanianie podmiotu świadczącego usługi dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Lipiany. Po  wyłonieniu takiego podmiotu będzie znana lokalizacja miejsca odbioru węgla. Po wyłonieniu takiego podmiotu także będzie znana ostateczna cena węgla. Rozpoczęcie sprzedaży węgla zależy od terminu nadesłania projektu umowy dla gminy przez właściwą spółkę skarbu państwa oraz dostępności samego węgla na składowisku. Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji w żadnej z tych dwóch spraw.

W związku z tym, że sprawdzanie, weryfikacja rzeczywistego zapotrzebowania na węgiel w ramach „Pyrzyckiej Grupy Węglowej” jeszcze trwa, do artykułu załączamy tabelę ze wstępnym zapotrzebowaniem na przesłanym Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 25 października.

Ale już dziś wiemy, że zapotrzebowanie będzie zdecydowanie większe.

PP

 

Facebook
Twitter
LinkedIn