You are currently viewing Maturzyści trzech szkół

Maturzyści trzech szkół

W powiecie pyrzyckim mamy 3 szkoły ponadpodstawowe: Zespołu Szkół nr 1. w Pyrzycach, Zespół Szkół Nr 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach i Zespół Szkół w Lipianach, w którym oprócz podstawówki znajduje się także liceum. Tradycyjnie w każdej z tych placówek odbyły się egzaminy maturalne, wieńczące edukację na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Jak co roku, poprosiliśmy szkoły o przekazanie naszej redakcji wyników egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach

W roku szkolnym 2022-2023 Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego ukończyło 68 uczniów. Absolwenci 4- letniego technikum zdawali maturę w Formule 2015, w której obowiązkowo należało przystąpić do:

– w części pisemne: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego

– w części ustnej: języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Wśród przystępujących do egzaminu maturalnego w Technikum Zawodowym 82,1% zdało ten egzamin i uzyskało świadectwo dojrzałości. Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich obowiązkowych egzaminów oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdali jednego z nich, mają możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego w części ustnej lub pisemnej 21- 22 sierpnia 2023 roku. Szanse na poprawę w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach ma 3 tegorocznych absolwentów. Z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że na dzień 7 lipca 2023r. zdawalność matury w Formule 2015 (tegoroczni absolwenci 4-letniego technikum, szkoły artystycznej oraz branżowej szkoły II stopnia) w kraju wynosi 74,6 %. Podsumowując egzaminy w ZS NR 2 CKU do poprawek może przystąpić: z matematyki 2 osoby, j. niemiecki – 1 osoba. Jeżeli chodzi o byłych absolwentów, którym nie udała się matura w latach minionych i w tym roku ponowili próbę, to do poprawek może przystąpić: z matematyki – 3 osoby i j. angielski – 2 osoby.

Zespół Szkół nr 1 w Pyrzycach

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 54 uczniów Zespołu Szkół nr 1. w Pyrzycach. Zdało 41 uczniów – 74%. Nie zdało 4 uczniów- 7%. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić 10 uczniów – 18%. W tym: matematyka – 6, język angielski – 1, język niemiecki – 1 oraz język angielski ustny – 2. Tym samym wyniki matury ulegną poprawie. Po wstępnej analizie wynika, że 13 uczniów uzyskało 100% wynik z: matematyki poziom podstawowy – 2 oraz języka angielskiego poziom podstawowy – 3, język angielski ustny -5, język polski ustny – 3. Egzaminy powyżej 90% – język angielski poziom podstawowy i ustny oraz matematyka poziom podstawowy, język polski pisemny poziom podstawowy i ustny oraz język niemiecki poziom podstawowy i ustny. Razem 22 egzaminy.

Zespół Szkół w Lipianach

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 14 absolwentów liceum, z których 2 nie zdało egzaminu, a 2 ma prawo do poprawki z matematyki w sesji jesiennej. Zdawalność w tych egzaminach wyniosła 77%. Zdawalność w poszczególnych przedmiotach wyniosła 67% – j. polski poziom podstawowy, 81% – j. angielski poziom podstawowy, 57% – j. niemiecki poziom podstawowy, 56% – matematyka, 71% – j. angielski poziom rozszerzony, 67% – wos poziom rozszerzony, 41% – biologia poziom rozszerzony, 41% – geografia poziom rozszerzony.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn