You are currently viewing Już WIDAĆ poradnie okulistyczną ?

Już WIDAĆ poradnie okulistyczną ?

Na wniosek burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej radni gminy w dniu 25 stycznia podjęli uchwalę dotyczącą umowy pomiędzy Powiatem Pyrzyckim, a Gminą Pyrzyce w sprawie dotacji na rzecz Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na „Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach”. Pomoc finansowa, o której mowa w uchwale zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Pyrzyce na 2024 rok, na pokrycie kosztów utworzenia poradni w wysokości nie więcej niż 30 000,00 zł. Powiat Pyrzycki razem z Gminą Pyrzyce i Gminami Powiatu Pyrzyckiego uznali za celowe podjęcie współpracy i współdziałanie w sprawie współfinansowania zadania pn.: ”Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach” Działania zmierzające do utworzenia poradni okulistycznej w szpitalu powiatowym w Pyrzycach mają na celu umożliwienie mieszkańcom powiatu skorzystanie z dostępności specjalistów w dziedzinie okulistyki. Mając na względzie oczekiwania społeczne, a w szczególności zdrowie osób starszych wskazanym jest utworzenie w/w wymiennej poradni” – czytamy w załączonym przez burmistrz Pyrzyc do uchwały uzasadnieniu

Od kilku lat prowadziłam rozmowy z Panem Markiem Przybylskim dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pyrzycach na temat poradni okulistycznej. Szukaliśmy wspólnie różnych możliwości organizacyjny, a także finansowych dla tego projektu. Cieszę się, że wspólnie z Panem starostą Stanisławem Stępniem i pozostałymi samorządowcami doszliśmy do porozumienia w sprawie dotacji dla Szpitala. Nasza uchwała w tej sprawie jest pierwsza w powiecie, czekamy na kolejne gminy, by jak najszybciej poradnia okulistyczna została uruchomiona” – Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc

Na jakim etapie jest uchwalanie dotacji na poradnie okulistyczną? Zapytaliśmy poszczególne samorządy.

Gmina Bielice

Projekt uchwały zostanie przedstawiony radnych na sesji która odbędzie się w lutym lub marcu.
Gmina Kozielice

Rada Gminy w Kozielicach nie podjęła uchwały- planowane podjęcie na obradach w dniu 22-02-2024 roku, a kwota dotacji zostanie określona w podjętej uchwale.

Gmina Lipiany

Rada Miejska w Lipianach nie podjęła uchwały o przyznaniu dotacji na rzecz Powiatu Pyrzyckiego z przeznaczeniem na utworzenie poradni okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach i na dzień 26 stycznia 2024 r. do biura Rady nie wpłynął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Gmina Przelewice

Gmina Przelewice nie pojęła jeszcze uchwały – planowany termin podjęcia uchwały 27 lutego 2024 roku, przewidywana  dotacja w sysokości 20 000 zł.

Gmina Warnice

W porządku obrad LI Sesji Rady Gminy Warnice zaplanowanej na dzień 30 stycznia 2024, został ujęty projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy na rzecz utworzenia Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Projekt uchwały zakłada przyznanie 20 000 zł dotacji na rzecz utworzenia Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Samorządowcy powiatu pyrzyckiego w listopadzie ubiegłego roku na spotkaniu z Panem Starostą podjęli decyzję, że będą partycypować w kosztach utworzenia poradni okulistycznej.

W przypadku partycypacji po 30 tysięcy na samorząd łączna kwota wyniosłaby 210 tysięcy złoty, byłoby to takie niezbędne minimum kosztów dla utworzenia poradni i to dzięki bardzo ścisłej współpracy z Kliniką Okulistyki PUM w Szczecinie. Gdyby nie ta współpraca, to musielibyśmy w celu utworzenia poradni zgromadzić około 500 tysięcy złoty na zakup niezbędnego wyposażenia. W ramach porozumienia ze szczecińskim szpitalem, w naszej poradni mają przyjmować lekarze ze szpitala w Szczecinie” – przekazał nam Mariusz Marek Przybylski dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Jak widać powyżej już po dwóch samorządach Warnice i Przelewice, gminy te zamierzają przekazać na poradnie okulistyczną nie 30 tysięcy złoty, a po 20 tysięcy, co stwarza finansowe ryzyko dla projektu.

Ostateczną decyzje w sprawie poradni i wysokości dotacji Powiatu Pyrzyckiego podejmie Stanisław Stępień starosta pyrzycki.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn