You are currently viewing Czy gmina Kozielice zapłaci karę?

Czy gmina Kozielice zapłaci karę?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, która weszła w życie 18 października 2022 roku, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządy, obowiązek podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10 proc. zużycia energii elektrycznej. Intencją wprowadzenia tej regulacji była realizacja wyższych standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej za grudzień 2022 roku, kierownicy zobowiązanych jednostek, w tym starostowie, wójtowie i burmistrzowie musieli złożyć prezesowi URE do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku.

Prawie 1/3 jednostek sektora finansów publicznych przyznało, że nie osiągnęło ustawowego celu obniżenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. URE poinformował, że jest na etapie wszczynania pierwszych postępowań wyjaśniających.

Wspomniana ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej przyznała prezesowi URE kompetencje do weryfikowania działań podjętych w celu uzyskania oszczędności energii przez JSFP oraz do nakładania kar za brak ich realizacji. 
Za niedopełnienie obowiązku zmniejszenia zużycia prądu kierownikom JST grozi kara pieniężna w wysokości do 20 tys. zł.
Zapytaliśmy samorządy powiatu pyrzyckiego, czy udało się im zrealizować oszczędności nałożone przez ustawę i jak nam przekazano, tylko gmina Kozielice nie zrealizowała oszczędności na poziomie 10 %. Pozostałe gminy i pyrzyckie starostwo zrealizowało zapisy ustawy.

Obecnie sprawozdanie z gminy Kozielice jest indywidualnie analizowane przez pracowników Urzędu Regulacji Energetyki i dopiero po jej wykonaniu będzie podjęta decyzja o ewentualnym ukaraniu gminy karą w wysokości 20 tysięcy zł.

Facebook
Twitter
LinkedIn