You are currently viewing Wycinamy powiat

Wycinamy powiat

Powiat Pyrzycki należy do najmniej zalesionych w województwie zachodniopomorskim. Wszystkie dostępne dla rolnictwa powierzchnie zajęte zostały pod uprawy. Niewiele jest więc miejsca dla dziko rosnących roślin. Trudno się zresztą dziwić takiej sytuacji, skoro od lat mówimy, że ziemia pyrzycka urodzajna, pszenno – buraczana i na las jej po prostu szkoda. Dlatego każde rosnące na terenie powiatu drzewa i nowe nasadzenia mają szczególne znaczenie. Niestety z rożnych powodów dochodzi do wycinki drzew, wydawane są na to pozwolenia lub wycinka jest wykonywana na zgłoszenie. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz, starosta albo prezydent miasta. Jeżeli zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, to wydaje je wojewódzki konserwator zabytków. Przepisy dotyczące zasad dopuszczalnej wycinki drzew określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Warto pamiętać, iż 27 stycznia 2023 r. weszły w życie ważne zmiany dotyczące wnioskowania o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. Na terenie powiatu pyrzyckiego pozwolenia wydają Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach i poszczególne urzędy gmin. Do całej ósemki skierowaliśmy zapytanie dotyczące tego, jak to z tym wycinaniem drzew w powiecie pyrzyckim jest i czy drzew nam przez to ubywa?

Jeżeli chodzi o najczęściej podawany we wnioskach powód planowanej wycinki drzew, to wnioskodawcy podają, że drzewa są z widocznymi zmianami chorobowymi, postępujący posusz, utrudniają korzystanie z nieruchomości, utrudniają utrzymanie w należytym stanie urządzeń wodnych lub stwarzają zagrożenie dla ludzi i mienia. Wydawanie pozwoleń na wycinkę nie jest obligatoryjne, w przekazanych nam informacjach czytamy, że zdarza się, iż pozwolenie nie jest wydawane w związku ze stwierdzonym przez komisję dobrym stanem drzewa planowanego do wycinki, albo wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, na której rośnie drzewo i które chce wyciąć. Na przykładzie starostwa powiatowego możemy podać, że w latach 2020 – 2023 aż 25 razy odmówiono wydania decyzji na wycinkę.

Jak przekazały nam instytucje, we wszystkich zezwoleniach zapisane jest zobowiązanie wnioskodawcy wycinki do wykonania nowych nasadzeń drzew na nieruchomości, z której drzewo zostało usunięte, a jeżeli nie ma takiej możliwości, to na terenie gminy, gdzie dana nieruchomość jest położona. Jeżeli chodzi o gatunek drzew sugerowany do nasadzeń w zezwoleniach, to większość instytucji wskazuje lipę drobnolistną, jesion wyniosły, klon zwyczajny lub inne drzewo liściaste o walorach miododajnych.

W przesłanych nam informacjach czytamy także, że ilość zaplanowanych do wycinki drzew wpisanych do pozwoleń nie jest tożsama z ilością drzew faktycznie wyciętych w danym roku. Zdarza się często, że wnioskodawca z różnych przyczyn mając już zezwolenie rezygnuje z wycinki lub przesuwa ją na kolejne lata. Często też zezwolenie traci ważność i składany jest kolejny wniosek na wycinkę tego samego drzewa. Dlatego też dane zawarte w załączonej do tekstu tabeli należy traktować jako przybliżone, ponieważ nie mamy informacji pochodzących już od wnioskodawców, potwierdzających fizyczne wykonanie wycinki drzewa.

Facebook
Twitter
LinkedIn