You are currently viewing Radny z zarzutami z art. 119 KW

Radny z zarzutami z art. 119 KW

Od kilku tygodni w przestrzeni publicznej gminy Pyrzyce pojawiały się nieoficjalne informacje na temat postępowania prowadzonego przez pyrzycką policję w sprawie kradzieży artykułów spożywczych w supermarketach na terenie Pyrzyc, dokonanych przez osobę sprawującą mandat radnego. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi w tym przypadku o jednego z radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach.

O informację na ten temat, nasza redakcja zwróciła się do Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach.

W odpowiedzi czytamy – „…..W Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach prowadzone były postępowania z art. 119 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119 z późn, zm.), dalej zwana „k,w.”, w których występowała osoba będąca radnym. Przedmiotowe postępowania zakończone zostały skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stargardzie, VII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pyrzycach. Jednocześnie zauważyć należy, iż Policja nie jest zobligowana do przekazywania informacji, dot. indywidualnej sprawy danej osoby, w szczególności zawierającej dane wrażliwe oraz nie wiążącej się z wykonywaniem zadań publicznych. Nadmieniam także, iż zgodnie z art. 38 SI ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zw. z art. 156 S 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możliwość sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Informacje o aktach sprawy mogą być udostępnione także za pomocą systemu teleinformatycznego, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie. Odnosząc się do pytania, dot. zagrożenia karą sprawcy za ww. czyn, należy wskazać, iż zgodnie z art. 119 S 1 k.w. kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” – czytamy w odpowiedzi Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach nadkom. Szymona Szymoniaka

Nieoficjalnie wiemy, że proceder dotyczył zakupów dokonywanych na kasach samoobsługowych, przez które radny wywoził ze sklepu całe zgrzewki artykułów spożywczych naliczając pojedyncze sztuki.

Ze względu na to, że radny jest osobą publiczną, nasza redakcja zwróciła się do Prezesa Sądu Rejonowego w Stargardzie z prośbą o wyrażenie zgody na wgląd do akt sprawy.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn