You are currently viewing Najniższe bezrobocie w Pyrzycach, Warnicach i Bielicach, najwyższe w Lipianach

Najniższe bezrobocie w Pyrzycach, Warnicach i Bielicach, najwyższe w Lipianach

Na koniec grudnia 2022 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach były zarejestrowane 1222 osoby, a stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 12 %. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. gdzie liczba bezrobotnych wynosiła 1219 osób, stopa bezrobocia 12,1% odnotowano niewielki wzrost. Należy zwrócić uwagę, że jest to wzrost charakterystyczny (sezonowy) dla okresu zimowego, który w sezonie wiosenno- letnim ulega zmniejszeniu. Pomimo rosnącej inflacji, rosnących kosztów energii oraz wojny w Ukrainie nie odnotowano nagłego, drastycznego wzrostu bezrobocia. Stopa bezrobocia w kraju ( w dniu 31.12.22 r. wyniosła 5,2% ), w województwie (w dniu 31.12.22 r. wyniosła 6,7%).

Liczba osób bezrobotnych w powiecie pyrzyckim w 2022r.

Dane dotyczące bezrobocia w podziale na gminy powiatu pyrzyckiegoW dniu 13.02.2023 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach posiada 45 zewnętrznych ofert pracy zgłoszonych przez pracodawcę. W okresie ostatnich 13 miesięcy wstecz, to jest od 01.01.2022 roku do 31.01.2023 roku wpłynęło łącznie 212 zewnętrznych ofert pracy zgłoszonych przez pracodawcę. Zgłoszone oferty pracy w okresie od 01.01.2022 roku do 31.01.2023 roku z podziałem na gminy znajdujące się w powiecie pyrzyckim:

Alicja Pajor- Kubicka dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach, przesłała nam swój komentarz do aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim.

W powiecie pyrzyckim na dzień 31 stycznia 2023 r. jest zarejestrowanych 1292 bezrobotnych, w tym 248 osób z prawem do zasiłku. W porównaniu do końca grudnia 2022 r. gdzie w ewidencji pozostawało 1222 osoby, odnotowano nieznaczny wzrost tj. o 70 osób. Taka sytuacja jest charakterystyczna dla okresu zimowego (bezrobocie sezonowe ) oraz dla końca poprzedniego roku i początku kolejnego. Nie mamy zgłoszeń zwolnień grupowych, ani nie obserwujemy drastycznie zmniejszającej się liczby mikro i małych przedsiębiorstw w powiecie, co mogłoby skutkować nagłym wzrostem bezrobocia. Jednak problemem, z którym od lat mierzą się tutejsze służby zatrudnienia jest liczba osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: na 1292 bezrobotnych 1033 osoby z w/w grupy, w tym: długotrwale bezrobotnych 648, powyżej 50 roku życia 382 osoby, do 30 roku życia 308, posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia to 188 osób, bez kwalifikacji zawodowych 392 osoby. Należy zauważyć, że 700 osób spośród bezrobotnych to kobiety, a 762 osoby zamieszkują na wsi. Szacujemy, że około 45 % z tych osób jest zarejestrowanych w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i członków rodziny, nie poszukuje pracy. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym podjęcie pracy przez kobiety jest opieka nad dziećmi, trudna sytuacja materialna (często samotne macierzyństwo ), wysokie koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, wykluczenie komunikacyjne, sprawowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Długotrwałe bezrobocie powoduje też zniechęcenie, apatię i utratę motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej.

Na 2023 r. w budżecie urzędu pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu mamy przeznaczone 3 798 442 zł z Funduszu Pracy oraz 1 589 367 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Formy pomocy proponowane bezrobotnym nie zmieniły się, nadal można składać wnioski o organizację stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, refundację doposażenia stanowiska pracy. Można uzyskać dodatkowe kwalifikacje czy uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy składając wniosek o szkolenie indywidualne. Osoby długotrwale korzystające z pomocy OPS, za ich pośrednictwem mogą zostać skierowane do prac społecznie użytecznych w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Wspieramy również kształcenie ustawiczne pracodawców finansując szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Organizujemy grupowe i indywidualne porady zawodowe. Każdy zainteresowany może otrzymać pomoc doradcy zawodowego w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych czy przygotowania się do aktywnego poszukiwania pracy. Doradca pomoże również zdiagnozować posiadany potencjał zawodowy, predyspozycje oraz ukierunkuje działania zmierzające do zatrudnienia” .

Alicja Pajor- Kubicka

Źródło: statystyki PUP w Pyrzycach

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn