You are currently viewing Na co pyrzyckie samorządy wydałyby pieniądze z KPO, gdyby pieniądze były?
Euro money.Euro Flag.Euro currency.Coins stacked on each other in different positions. European union flag.

Na co pyrzyckie samorządy wydałyby pieniądze z KPO, gdyby pieniądze były?

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Otrzymamy 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczną część budżetu przeznaczymy na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3%). Pieniądze z KPO pomogą nam szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele. Dzięki nim zrealizujemy nowe inwestycje, przyśpieszymy wzrost gospodarczy oraz zwiększymy zatrudnienie. Fundusze zainwestujemy m.in. w rozwój gospodarki, innowacje, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Każdy z nas na tym skorzysta” – czytamy na rządowej stronie Ministerstwa Cyfryzacji i Polityki Regionalnej

Niestety, jak na razie, w Polsce nikt z KPO nie korzysta z powodu zastrzeżeń Komisji Europejskiej odnośnie realizowania przez Polski Rząd tzw. kamieni milowych dotyczących m.in. praworządności.

Jak wygląda planowany podział środków KPO, z których nie mamy do dziś ani złotówki? 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się z sześciu komponentów, w tym pięciu tematycznych, czyli na jakie dziedziny będziemy kiedyś mogli wydawać pieniądze:

A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;

i jednego instytucjonalnego (komponent poza częścią pożyczkową i dotacyjną):

F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Na takie działania, przełożone na konkretne inwestycje pieniądze z KPO będą mogły wydawać także pyrzyckie samorządy i właśnie o to zapytaliśmy starostę, burmistrzów i wójtów pyrzyckich gmin.

Gmina Bielice wydałaby pieniądze z KPO na:

1. Odporność i konkurencyjność gospodarki – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – sporządzenie planów ogólnych dla całej gminy

2. Transformacja cyfrowa – zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych – wykonanie audytów i wdrożenie systemów antywirusowych, prace serwisowe systemów informatycznych dla całej gminy.

3. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – pozyskanie lekarzy specjalistów – Bielice.

Gmina Kozielice wydałaby pieniądze z KPO na:

Priorytetowym i najważniejszym zadaniem dla Gminy Kozielice jest termomodernizacja budynku Szkoły, Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy w Kozielicach.

Gmina Przelewice wydałaby pieniądze z KPO na:

1. Termomodernizacja budynków oświatowych.

2. Modernizacja systemów zasilania energią elektryczną poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w oczyszczalni ścieków w Przelewicach i Lubiatowie.

3. Modernizacja systemów zasilania energią elektryczną poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania.

Gmina Warnice wydałaby pieniądze z KPO na:

1. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności:

a. termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Warnice.

b. termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach.

2. Transformacja cyfrowa:

a. Poprawa dostępności cyfrowej Urzędu Gminy Warnice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Warnicach.

Gmina Pyrzyce wydałaby pieniądze z KPO na:

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

 • Modernizacja energetyczna budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Pyrzyce (przedszkola , szkoły)

 • Budowa nowej sieci elektroenergetycznej na terenie Miasta i Gminy Pyrzyce

Transformacja cyfrowa

 • Wyposażenie szkół z terenu Gminy Pyrzyce w sprzęt multimedialny i oprogramowania.

Zielona, inteligentna mobilność

 • Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych

Podstawą do podjęcia przez Gminę Pyrzyce starań o pozyskanie środków zewnętrznych jest posiadanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W związku z powyższym Gmina Pyrzyce przygotowując się do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zleca wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Tak, aby w chwili pojawienia się naborów wniosków aplikować o fundusze i być w pełni gotowym do realizacji zadania.

Gmina Lipiany wydałaby pieniądze z KPO na:

Gmina Lipiany aktywnie i efektywnie pozyskuje w ostatnim czasie środki zewnętrzne. Zespół Urzędu Miejskiego w Lipianach oraz gminnych jednostek jest aktywny i przygotowany, a także na bieżąco aktualizuje informacje na temat wszelkich programów dotacyjnych. Z uwagą obserwujemy również pojawiające się nowe informacje w zakresie Krajowego Planu Odbudowy. Na liście naszych planów inwestycyjno-dotacyjnych, w każdym sektorze znajduje się wiele zadań. O tym zaś, które z nich okażą się priorytetowe zadecyduje ich pilność w momencie aplikowania, możliwa kwota alokacji, wysokość wkładu własnego znajdującego się po stronie gminy, terminy realizacji danego zadania, oraz przede wszystkim jaki ostateczny kształt przybiorą zasady przyznawania dotacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Czekamy na ostateczny kształt dokumentów określających szczegółowe zasady aplikacji w poszczególnych działaniach w ramach KPO. Oczywiście, składamy równocześnie wnioski o dofinansowania z innych programów. Lista zadań zmienia się więc także w związku z pozyskanymi dotacjami. 

Starostwo Powiatowe wydałaby pieniądze z KPO na:

W ramach planowanych do uruchomienia środków z KPO skupimy się w pierwszej kolejności na trzech obszarach:

 1. Transformacja cyfrowa

 2. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

 3. Zielona, inteligenta mobilność

W obszarze pierwszym podjęte działania obejmowały będą głównie:

 • zadania związane z cyberbezpieczeństwem,

 • e- usługami;

 • modernizacją infrastruktury w urzędzie oraz

 • wyposażeniem szkół w urządzenia i infrastrukturę poprawiającą wydajność systemu oświaty.

W obszarze drugim skupimy się przede wszystkim na:

 1. modernizacji szpitala,

 2. zwiększeniu dostępności usług oraz

 3. wyposażeniu w nowy sprzęt.

 

Obszar trzeci to działania:

 • związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa transportu oraz wykorzystanie transportu przyjaznego dla środowiska w tym zakup maszyn i urządzeń niskoemisyjnych wykorzystywanych do bieżącego utrzymywania porządku w pasie drogowym,

 • oznakowanie,

 • bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Niezależnie jednak od obszarów, w których uruchamiane będą środki – na bieżąco  analizować będziemy zakresy możliwych do realizacji projektów również w trzech pozostałych działaniach (zielona energia i zmniejszenie energochłonności, odporność i konkurencyjność gospodarki oraz poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO i zwiększenie odporności), które dają szerokie możliwości wdrożenia ciekawych i ważnych dla gospodarki przedsięwzięć.

Samorządowców poprosiliśmy o podanie tylko najważniejszych planów związanych ze środkami z KPO, zapewne po ich uruchomieniu, będą podejmowane ostateczne decyzje.

Dziś możemy pozazdrościć 18 krajom Unii, które już korzystają z KPO, najwięcej otrzymały dotychczas Włochy, aż 66,89 mld euro. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn