You are currently viewing Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce

Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce

INFORMACJA

Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce

 

W związku z pojawiającymi się wpisami na portalu społecznościowym Facebook dotyczącymi prowadzonej inwestycji przy ulicy Plac Wolności w Pyrzycach, w sprawie powstania dużych kałuż na nowo wyremontowanej drodze, informuję, iż Wykonawcą prac jest firma KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach i zgodnie z zapisami umowy na zakończenie inwestycji Wykonawca ma 19 miesięcy tj. grudzień 2023. Jednocześnie Wykonawca po zakończeniu wydzielonego etapu prac (wykonanie 50 % zadania) występuje do Zamawiającego
o dokonanie odbioru części robót, a więc planowany odbiór powyższej drogi przewidziany jest po zrealizowaniu przez Wykonawcę 50 % robót budowlanych objętych umową.

W związku z wykonaniem prac związanych z przebudową przedmiotowej drogi, w dniu 09.08.2022r. został przekazany plac budowy i obecnie w świetle prawa jest to w dalszym ciągu teren budowy, który powinien być wyłączony z użytkowania. Jednakże mając na względzie dobro mieszkańców, Wykonawca dopuszcza częściowe użytkowanie terenu budowy.

Odwodnienie terenu zostało wykonane zgodnie z projektem tj. wykonano nową sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi przy układaniu nawierzchni drogowych w pierwszej fazie budowy nawierzchni całkowicie zakrywane są wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej, a w kolejnym etapie wykonane będą regulacje. Przy układaniu nawierzchni drogowych, infrastrukturę podziemną dopasowuje się do rzędnej nawierzchni drogowej a nie odwrotnie (dostosowanie nawierzchni drogowej do wcześniej posadowionej infrastruktury podziemnej, mogłoby się przyczynić do nie uzyskania spadków nawierzchni tym samy do wolniejszego spływu wody lub powstania zastoisk). Ponadto przy całkowitym zakryciu urządzeń infrastruktury podziemnej unika się przemieszczeń kostki i utraty linii poprzecznej. Po wykonaniu nawierzchni drogowej infrastruktura podziemna jest sukcesywnie odsłaniana i regulowana. W przypadku kanalizacji deszczowej do chwili jej nie odsłonięcia i nie wyregulowania nie spełnia swojej funkcji i nie odprowadza wód opadowo-roztopowych. Zaistniała sytuacja tj. powstanie dużych powierzchniowo kałuż na terenie budowy powstała przed odsłonieniem i wyregulowaniem infrastruktury podziemnej.

Przebudowa przedmiotowej drogi wykonywana jest zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami Budowlanymi.

Zgodnie z procesem inwestycyjnym jest to dalej plac budowy i w chwili obecnej nie stwierdzono wad konstrukcji drogi. Prace prowadzone są pod nadzorem uprawnionych do tego osób
tj. Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie informacje dotyczące inwestycji prowadzonych
na terenie Gminy Pyrzyce można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Marzena Podzińska