You are currently viewing Kąpieliska w Lipianach, Warnicach i Kozielicach

Kąpieliska w Lipianach, Warnicach i Kozielicach

Do końca lutego samorządy miały czas na przekazanie Wodom Polskim projektów uchwał z wykazami kąpielisk na terenie gmin. Wraz z projektami uchwał, gminy powinny przekazać także wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w gminnym wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planowane jest utworzenie kąpielisk. Do takiego wniosku należy zamieścić: kopię zgłoszenia wodnoprawnego oraz zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu; informacje dotyczące planowanego kąpieliska (aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym lub informacja, że wniosek dotyczy nowego kąpieliska, ocena jakości wody i klasyfikacja wody w poprzednim sezonie kąpielowym, udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli); zgodę na utworzenie kąpieliska uzyskaną przez organizatora kąpieliska od właściciela wód oraz od właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska. Ponadto nazwę i adres kąpieliska oraz opis jego granicy na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska; wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska; wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska; wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska; opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych; wskazanie sposobu gospodarki odpadami. Zgodnie z Prawem wodnym, kąpielisko to wyznaczony przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli. Mogłoby się wydawać, że w powiecie pyrzyckim kąpielisk mamy kilka: w gminie Kozielice nad jeziorem Czarnym, w gminie Warnice nad Miedwiem, w Lipianach nad jeziorem Wądół i Chłop. Okazuje się, że żaden z samorządów tych gmin nie podjął uchwały i nie złożył wniosku do Wód Polskich o utworzenie kąpieliska w w/w miejscach, nigdzie nie znajdziemy wzmianki, że tam są nawet plaże. Jak dowiedzieliśmy się w urzędach tych trzech gmin, miejsca nad jeziorami, o których piszemy powyżej, są miejscami rekreacji, ale nikt tam nie zachęca do korzystania z uroków jeziora, nawet stawiane są tablice o zakazie pływania. Powód jest bardzo prosty, gminy nie mają pieniędzy na spełnienie wymogów przypisanych dla kąpieliska. Tworzy się nam taka nowa Polska tradycja, z jednej strony samorządy chcą wyjść naprzeciw turystom, budują infrastrukturę nad jeziorami, a z drugiej strony chowają głowę w piasek, gdy ktoś pyta, czy jest w waszej gminie gdzie popływać. Informujemy, że w tym roku na terenie powiatu pyrzyckiego nad żadnym jeziorem nie będzie oficjalnego kąpieliska ani plaży, pływanie tylko na własną odpowiedzialność.

PP