You are currently viewing Kurator Oświaty o szkole w Jesionowie

Kurator Oświaty o szkole w Jesionowie

Radni gminy Przelewice większością głosów podjęli 11 lutego uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Jesionowie, uchwała już 17 lutego trafiła na biurko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Wychowania, w związku z tym nasza redakcja skierowała pytania do pani kurator.
PP – W jaki sposób wniosek gminy Przelewice będzie oceniany przez Kuratorium, czy będą organizowane jakieś spotkania ze stronami sporu i kiedy?
Kuratorium – Kurator oświaty, wydając opinię w sprawie likwidacji szkoły lub placówki, przede wszystkim ocenia skutki przekształcenia szkoły w kontekście zapewnienia przez gminę (powiat) dzieciom (młodzieży) zamieszkałym na jej obszarze możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego i obowiązku nauki przy zachowaniu standardów prawnych i pedagogicznych, zapewnienia uczniom odpowiednich warunków nauki, wychowania i opieki oraz dostępności edukacji w poszczególnych rejonach gminnych (w tym długości drogi do szkoły, również w aspekcie czasu dojazdu  czy rodzaju transportu). Bada także zasadność projektowanych zmian w kontekście gminnej strategii oświatowej,  a także przedstawienia perspektyw dalszego wykorzystania konkretnych kwalifikacji i dorobku zawodowego nauczycieli. Aspekt ekonomiczny, na który organy gmin kładą bardzo duży nacisk oczywiście też jest istotny, ale efekty ekonomiczne uzyskuje się stosunkowo szybko, na efekty społeczne trzeba  czekać dłużej, dlatego decyzje w tym obszarze należy podejmować ze szczególną rozwagą. Każdy wniosek wpływający do Kuratorium jest rozpatrywany indywidualnie, ze szczególną starannością i głęboką analizą przedstawianych przez wnioskodawcę argumentów, a kurator oświaty podejmując decyzje bierze pod uwagę wszystkie wymienione powyżej aspekty. Nie zostały jeszcze podjęte decyzje co do ewentualnych spotkań ze stronami sporu oraz terminie kontroli w ujętych w uchwale szkołach.
PP – Jaki czas ma kuratorium na wydanie opinii i do kogo strony niezadowolone z opinii mogą się odwoływać?
Kuratorium – Kurator Oświaty ma 30 dni na wydanie opinii. Opinia jest wydawana w drodze postanowienia, na które przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postanowienia wydanego przez tego ministra.
PP – Jaki jest obowiązujący termin, do którego musi zapaść ostateczna decyzja dotycząca likwidacji szkoły, tak by została ona zamknięta w tym roku?
Kuratorium – Zgodnie z Art. 89. 1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 UPO szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie.
Przekazał nam Daniel Wróbel w imieniu Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Obecnie władze gminy oczekują na opinię zachodniopomorskiej kurator na temat planowanej likwidacji szkoły w Jesionowie, już wiemy że jeżeli będzie negatywna, to wójt będzie się od nie odwoływał.