You are currently viewing Jak pyrzyckie gminy dbają o nietrzeźwych?

Jak pyrzyckie gminy dbają o nietrzeźwych?

Każdego roku władze poszczególnych gmin powiatu pyrzyckiego zastanawiają się nad tym, czy zadbać o nietrzeźwych zlokalizowanych na terenie ich gminy, czy nimi się nie zajmować i niech jak się za dużo napiją, sami sobie radzą. Postanowiliśmy sprawdzić, w jakim poważaniu są nietrzeźwi w tym roku i skierowaliśmy zapytanie do gmin w powiecie pyrzyckim:

Proszę o informację, czy Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Państwa gminy. Jeżeli taka uchwała została podjęta, to na jaką kwotę i ile miejsc ta kwota zabezpiecza?”

Odpowiedzi:

Gmina Pyrzyce

Zgodnie z projektem porozumienia stanowiącym załącznik do uchwały, Gminie  Miasto Szczecin zostanie udzielona dotacja w kwocie 2 070,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie lub pozostanie w gotowości do wykonania zadania polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno – motywacyjnego dla 6 osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrzyce.

Zadanie polega na następujących działaniach:
1) przyjęcie osoby nietrzeźwej, doprowadzeniu do wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki, w tym medycznej,
2) zapewnienie działań mających na celu w szczególności motywowanie osób zatrzymanych do wytrzeźwienia do podjęcia leczenia odwykowego.

Gmina Warnice

Nasza gmina od wielu lat corocznie zawiera Porozumienie z Gminą Miasto Szczecin w sprawie Programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Warnice do Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Uchwała Rady Gminy Warnice 

przeznacza na ten cel na 2023 r. kwotę 1725zł. Z uwagi na ilość rokrocznie zatrzymywanych z terenu Gminy Warnice osób w MIW procedowano zawarcie Porozumienia na kwotę 690 zł przy limicie 2 osób (z możliwością zwiększenia do 5 zgodnie z zaplanowana kwotą). 

Gmina Bielice

Odpowiadając na Pana zapytanie  informuję, że  Gmina Bielice nie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu  gminy Bielice.

Gmina Lipiany

Rada Miejska w Lipianach podjęta przedmiotową uchwalę. W ramach realizacji uchwały są zabezpieczone środki dla 10 osób na kwotę 3.450,00 zł.

Gmina Przelewice

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 stycznia 2023 r. informuję, iż Gmina Przelewice na rok 2023 podpisała porozumienie w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie – programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Przelewice . Zawarte porozumienie dotyczy 2 osób, kwota porozumienia: 690,00 zł. zarówno ilość osób, jak i kwota porozumienia mogą ulec zmianie, jeśli zajdzie taka konieczność, co będzie wymagało aneksowania zawartego porozumienia. Jednocześnie informuję, iż ilość osób wskazana w porozumieniu na dany rok jest określana na podstawie ilości osób objętych programem interwencyjno- motywacyjnym z terenu Gminy Przelewice zatrzymanych do wytrzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie. Gmina Przelewice od wielu lat zawiera porozumienie w przedmiotowej sprawie.

Gmina Kozielice

Rada Gminy Kozielice podjęła uchwałę w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień – Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Iza Wytrzeźwień programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Kozielice, na podstawie której zawierane jest corocznie porozumienie, w którym w  roku 2022 zabezpieczono miejsc 2 na kwotę 640,00 zł, natomiast w 2023 r. zabezpieczono miejsc: 2 na kwotę: 690,00 zł. 

Jak widać z powyższego zestawienia, tylko gmina Bielice nie zabezpiecza dla nietrzeźwych godziwego noclegu w szczecińskiej izbie wytrzeźwień, natomiast gmina Lipiany przeciwnie, bo 10 noclegów z podwózką do Szczecina na 2023 rok.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn