You are currently viewing Absolutoria pyrzyckie

Absolutoria pyrzyckie

Ostatni tydzień czerwca w powiecie pyrzyckim zawsze był absolutoryjny, radni opiniują wtedy wykonanie budżetu za miniony rok udzielają lub nie absolutorium wójtowi, burmistrzowi, staroście, a od kilku lat opiniują także Raport o stanie gminy, powiatu i udzielają lub nie votum zaufania. Na przedłożenie raportu włodarze samorządów mieli zgodnie z ustawą czas do 31 maja.

I tak w kolejności debatowania, w gminie Kozielice wójt Piotr Rybkowski na 15 uczestniczących w obradach radnych za Raport o stanie gminy i votum zaufania, za wykonanie budżetu za 2022 rok i absolutorium dostał w każdym głosowaniu po 15 głosów ZA. W gminie Lipiany burmistrz Bartłomiej Królikowski również za każde z trzech głosowań po 15 głosów ZA. Podobna sytuacja miałą miejsce w gminie Przelewice, gdzie radni za każdy punkt dotyczący podsumowania roku 2022 dali wójtowi Mieczysławowi Mularczykowi po 15 głosów ZA. W gminie Warnice, gdzie wójtem jest pani Alina Werstak na 13 obecnych na sesji radnych 13 głosowało ZA w każdym z trzech punktów. W gminie Bielice, którą omawiamy w innym artykule, w sesji wzięło udział 9 radnych, a pani wójt Iwona Kochel nie dostała votum zaufania ,7 radnych była ZA a 2 wstrzymało się od głosu, ustawowa wymagana ilość głosów to minimum 9, jeżeli chodzi o głosowanie dotyczące wykonania budżetu za 2022 i udzielenie absolutorium to 9 obecnych na sesji radnych było w każdym głosowaniu ZA.

W gminie Pyrzyce na 15 obecnych na sesji radnych w punkcie Raport i udzielenie votum zaufania dla Marzeny Podzińskiej burmistrz Pyrzyc głosów ZA było 12, przeciwnego zdania było 3 radnych. W głosowaniu dotyczącym wykonania budżetu za 2022 rok 13 radnych było ZA, jeden radny wyszedł na chwilę z sali obrad, a radny Remigiusz Pajor Kubicki opuścił obrady sesji przed tym punktem. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium burmistrz Pyrzyc wzięło udział już tylko 13 radnych bo przed tym głosowaniem w ślad za Kubickim poszedł radny Mirosław Stasiak, który także opuścił obrady, a w głosowaniu burmistrz otrzymała 13 głosów ZA na 13 obecnych.

Dość kuriozalna sytuacja, kiedy podczas najważniejszej sesji w samorządowym roku radni wychodzą z sesji podczas najważniejszych głosowań. Przypomnę, że radny Remigiusz Pajor Kubicki, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Pyrzycach, wyszedł z obrad tuż przed głosowaniem i dyskusją nad wykonaniem budżetu gminy Pyrzyce za 2022 rok, Mirosław Stasiak wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach zwiał z sali obrad tuż przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej. W punkcie wolne wnioski, o te dwa WYJŚCIA, zapytała przewodniczącego rady radna Małgorzata Piotrowska. Głównie radną interesowało, czy obaj radni zgłaszali powody opuszczenia obrad.

-„Radny Remigiusz Pajor Kubicki zgłosił, że musi opuścić obrady z powodu obowiązków społecznych, a radny Mirosław Stasiak zgłosił, że opuszcza salę obrad z powodów zawodowych” – odpowiedź taką usłyszeli obecni na sali od Mariusza Majaka, przewodniczącego Rady Miejskiej. Z punktu widzenia wyborcy pyrzyckiego zachowanie obu radnych jest dość niepoważne, sesja absolutoryjna to najważniejsza sesja w roku, zaplanowana z dużym wyprzedzeniem, a radni nie są w stanie poświęcić 3 godzin? Takie zachowanie jest robieniem przez radnych łaski wyborcom, jak znajdę czas to będę na sesji, jak nie znajdę to na sesji nie będę. Skoro obaj radni są tak zajęci służbowo i społecznie, to niech nie kandydują i dadzą możliwość innym do działania na rzecz samorządu pyrzyckiego.

Jeżeli chodzi o radę powiatu pyrzyckiego to tutaj 15 obecnych radnych w głosowaniu nad Raportem i votum zaufania oddało 15 głosów ZA, w głosowaniu nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 także 15 radnych było ZA, jeżeli chodzi o głosowanie nad udzieleniem absolutorium Stanisławowi Stępniowi, Staroście Pyrzyckiemu i zarządowi powiatu to 14 radnych było ZA, a jeden radny Wiktor Tołoczko wstrzymał się od głosu.

Tegoroczne sesje absolutoryjne są ostaniami w tej kadencji samorządu, a wójtowie, burmistrzowie Warnic, Przelewic, Kozielic, Lipian, Pyrzyc i pyrzycki Starosta mogą już zająć się bieżącą robotą bez myślenia o tym, ile głosów dostaną, jedynie wójt Iwona Kochel musi jeszcze poczekać na rozstrzygnięcie nadzoru prawnego wojewody zachodniopomorskiego na temat ważności tegorocznej sesji absolutoryjnej w Gminie Bielice.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn