You are currently viewing wPROWadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020

wPROWadzamy zmiany na zachodniopomorskiej wsi 2014-2020

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowuje projekty z zakresu infrastruktury publicznej na obszarach wiejskich oraz inicjatywy LEADER. W perspektywie finansowej 2014-2020 i okresie przejściowym 2022-2023 zachodniopomorscy Marszałkowie podpisali już 1622 umowy o przyznanie pomocy na kwotę ponad 555 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na unowocześnienie istniejącej infrastruktury technicznej, kulturalnej i rekreacyjnej na wsi, rozbudowę dróg, aktywizację lokalnych społeczności oraz zakładanie bądź rozwijanie własnej działalności gospodarczej.

Olgierd Kustosz – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego:          Skutki ataku Rosji na Ukrainę, tocząca się cały czas za naszą wschodnią granicą wojna sprawiają że rok 2023 jest kolejnym, w którym przyszło nam zmagać się z dużymi problemami gospodarczymi, wysoką inflacją, drożyzną zarówno surowców energetycznych oraz podstawowych produktów spożywczych. Mimo to wdrażanie działań w ramach PROW 2014-2020 realizujemy zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo okres ten został wydłużony do czerwca 2025 r. W województwie zachodniopomorskim wykorzystujemy dodatkowe środki na realizację działań infrastrukturalnych. W roku 2023 zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną i drogową na łączną kwotę ponad 37 mln euro. Dodatkowe środki zostały również rozdysponowane na obszarze Lokalnych Grup Działania na realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych w kwocie ponad 7,5 mln euro . Na realizację wszystkich pomysłów nadal brakuje nam środków finansowych, bo fundusze, które otrzymaliśmy na wdrażanie PROW 2014-2020 są nieadekwatne do ogromu potrzeb. Dlatego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dodatkowo z własnego budżetu wspiera region organizując takie przedsięwzięcia jak chociażby granty sołeckie, program „Społecznik” , konkurs „Piękna zachodniopomorska wieś” , konkurs „Przyjazne ogrody” a także wspomaga finansowo zachodniopomorskich pszczelarzy w zakupie karmy z dodatkami prebiotycznymi dla pszczół.

Nadchodzący rok 2024 to czas nowych wyzwań, czas wdrażania i uruchamiania pierwszych naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Liczę, że realizacja zaplanowanych działań w kolejnych latach pozwoli na dalszy, szybki i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich naszego województwa.

W ramach PROW 2014-2020 na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego realizowane są przez projekty, które realnie wpływają na jakość życia mieszkańców wsi oraz zwiększają atrakcyjność i konkurencyjność. Realizacja działań z PROW 2014-2020 zapewnia zaangażowanie różnych instytucji publicznych, osób fizycznych, przedsiębiorców, stowarzyszeń.

Projekty z zakresu rozwoju infrastruktury technicznej i społeczno–kulturalnej to głównie:

– nowe drogi /143 km dróg lokalnych/,

– nowe sieci wodne i kanalizacyjne /298 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 436 przydomowych oczyszczalni ścieków,/,

– nowoczesne świetlice, place zabaw, miejsca rekreacji /82 obiekty kulturalne/.

12 Lokalnych Grup Działania (LGD) w naszym województwie otrzymało środki finansowe na swoje funkcjonowanie oraz merytoryczne wsparcie dla podmiotów korzystających z środków PROW 2014-2020 i okres przejściowy. Koncepcja LEADER to budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców i włączeniu LGD w system zarządzania obszarami wiejskimi regionu, która zagwarantowała rozwój najbardziej zainteresowanych – mieszkańców wsi i małych miasteczek.

fot. archiwum – przykład projektu zrealizowanego ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” na terenie powiatu myśliborskiego

W 2023 r. odbył się konkurs na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Zostało złożonych 13 strategii, które pokrywają swym zasięgiem wszystkie obszary wiejskie naszego województwa. Pozwoli to aplikować o środki unijne wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich naszego regionu.

Opracowane Lokalne Strategie Rozwoju, określiły cele i priorytety danego obszaru, tak aby projekty były wybierane zgodnie z wizją rozwoju zawartą w dokumencie strategicznym. Cel zawsze jeden: polepszyć jakość życia na wsi, wesprzeć finansowo lokalne podmioty gospodarcze, podnieść walory turystyczne i inwestycyjne obszarów wiejskich oraz wzmocnić tożsamość społeczności wiejskiej. Dzięki PROW 2014-2020 niewątpliwie cel zostaje osiągnięty.

W ramach inicjatywy LEADER fundusze są ukierunkowane na:

– wsparcie i dofinansowanie nowych przedsiębiorców ale także firm, które potrzebują dodatkowych środków na rozwój biznesu;

– dofinansowanie różnych imprez, warsztatów i szkoleń dla mieszkańców obszarów wiejskich;

– wsparcie finansowe projektów infrastruktury publicznej.

Bardzo ważnym elementem PROW jest utrzymanie, dzięki dotacjom, 583 miejsc pracy oraz utworzenie 823 nowych etatów, co w dużej mierze przyczynia się do stabilizacji mikro i małych przedsiębiorców w naszym województwie w tak trudnym dzisiaj czasie.

Niesprzyjające rozwojowi gospodarczemu realia walki z inflacją i drożyzną nie powstrzymały inicjatywy i zaangażowania lokalnych przedsiębiorców, którzy nadal chcą budować silną gospodarczo i atrakcyjną do dalszego inwestowania polską wieś. Wiele jest jeszcze do zrobienia, to co dotychczas zostało osiągnięte, w znaczący sposób podniosło komfort i jakość życia na zachodniopomorskiej wsi.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego trwają lub będą ogłaszane nabory wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.prow.wzp.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn