You are currently viewing Zawodowa przyszłość młodych Pyrzyczan

Zawodowa przyszłość młodych Pyrzyczan

Województwo zachodniopomorskie boryka się z nieustającym deficytem fachowców. Dlatego jednym z priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego stało się wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Z chęcią, z tej formy pomocy korzystają szkoły zawodowe w naszym regionie. Już dziś, w ramach obecnego okresu finansowania, doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne 226 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a 10 766 uczniów uczestniczyło w zorganizowanych, w ramach projektów, stażach i praktykach u pracodawcy. To nie jedyna z form wsparcia, na które mogą liczyć uczniowie i nauczyciele tych szkół. A jak sytuacja wygląda w powiecie pyrzyckim?

Na pomoc, ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego, mogły liczyć również szkoły tego powiatu. Jednym z takich przykładów jest Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, który z sukcesem korzysta z tych środków. Obecnie jest w trakcie realizacji wieloletniego projektu pt. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”. Jest to szansa na lepszy start w dorosłość młodych ludzi uczęszczających do tej szkoły.

Indywidulane podejście

W 2017 roku, w Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego rozpoczęto realizację siedmioletniego projektu. Projektu, w którym wsparcie ukierunkowane zostało na przedsięwzięcia
o charakterze kompleksowym, przewidującym zarówno działania skierowane do uczniów, jak również doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach projektu zaplanowano objąć wsparciem 360 uczniów i 30 nauczycieli. Każdy z uczniów uczestniczących w projekcie może skorzystać z różnych form wsparcia. Wszystko zależy od kierunku w którym się uczy oraz od jego predyspozycji zawodowych. Podczas spotkań z doradcą zawodowym dla każdego z nich tworzony jest Indywidualny Plan Działania. Jest bazą do ustalenia kierunku rozwoju tych młodych ludzi. Kurs kelnerski, barmański i baristyczny, kurs spawalniczy mig (metal inter gas), operatora obrabiarki czy kursy nadające uprawnienia energetyczne do 1kw – to jedne z wielu kursów z których skorzystać mogą uczniowie ZS nr 2 w Pyrzycach. W ramach działań projektowych mogą zdobyć oni również nowe uprawnienia: na prawo jazdy kat. B lub T, uprawnienia kombajnisty czy uprawnienia na wózki widłowe. Już dziś widać efekty tych działań. Liczne warsztaty, szkolenia czy zajęcia doskonalące posiadane umiejętności wpływają na lepszy ich start na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Praktyki i staże – obopólna korzyść

Dla wszystkich uczestników projektu przewidziano udział w praktykach lub stażach zawodowych. Jak podkreśla realizator tego projektu, jest to doskonały sposób na uporządkowanie i praktyczne zastosowanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych. W trakcie odbywania praktyk uczniowie kształtują swoje umiejętności zawodowe, interpersonalne oraz postawy, tak aby w niedalekiej przyszłości móc sprostać wysokim wymaganiom nowoczesnego rynku pracy. Z drugiej strony, co raz częściej, potencjalni pracodawcy, nawiązują współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Tylko w ramach tego projektu, chęć ewentualnej współpracy wyraziło kilkunastu pracodawców, nie tylko z Pyrzyc, ale i ze Szczecina i Stargardu.

Zależało nam, by młodzi ludzie kończący szkoły zawodowe znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Udział w projekcie umożliwia im rozwój wiedzy, umiejętności, poszerzenie horyzontów. Zajęcia pod okiem fachowców są dla nich inspiracją, pozwolają im nabrać odwagi do wykonania i wdrożenia własnych, innowacyjnych projektów oraz śmiało wkraczać na obraną ścieżkę zawodową – podkreślają realizatorzy projektu.

Niezwykle ważne, w procesie kształcenia, są zajęcia przeznaczone dla nauczycieli zatrudnionych w ZS nr 2. „Ciekawa lekcja na tablicy interaktywnej”, „Projektowanie lekcji w kontekście osiągnięć neurodydaktyki”, „Metody aktywizujące w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego”, szkolenia z zakresu diagnostyki pojazdów, diagnostyki silników oraz ich napraw, szkolenia zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych czy w końcu kurs carvingu, barmański czy kucharski to niektóre z zaplanowanych form wsparcia przewidziane dla kadry pedagogicznej biorącej udział w projekcie.

Na przykładzie działań Powiatu Pyrzyckiego widać jak istotne jest wzmocnienie prestiżu kształcenia zawodowego, promocji szkół zawodowych oraz współpracy tych szkół z pracodawcami na lokalnym rynku pracy. Warto podkreślić wolę podjęcia ścisłej współpracy w celu podnoszenia jakości edukacji i efektywności kształcenia z wykorzystaniem potencjału i zasobów lokalnych oraz regionu, na zasadach równości oraz wzajemnych korzyści.

Projekt w liczbach:

2017-2023 okres realizacji projektu

360 uczniów objętych wsparciem

30 nauczycieli uczestniczących w projekcie

5 432 721,25 zł – wartość projektu

4 617 812,66 zł – wartość otrzymanego dofinansowania

195 410,00 zł – wartość sprzętu dydaktycznego zakupionego na potrzeby pracowni zawodowych: gastronomicznej, samochodowej oraz mechaniki rolnictwa i agrotechniki

360 000 – wynagrodzenie praktykantów i stażystów

Powyższy materiał dotyczy projektu „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”. Projektodawca: Powiat Pyrzyce. Wartość projektu wynosi 5 432 721,25 . Przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn