You are currently viewing Zakaz używania Wi-Fi  w placówkach publicznych na terenie powiatu?

Zakaz używania Wi-Fi w placówkach publicznych na terenie powiatu?

 11 lutego 2022 r. do Rady Powiatu Pyrzyckiego wpłynęła petycja w sprawie ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego. Petycja, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W petycji wskazano, że motywacją dla jej złożenia jest „ochrona dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego” i proponuje się wprowadzenie całkowitego zakazu funkcjonowania na obszarach domów dziecka, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej sieci Wi-Fi, co może być realizowane poprzez np. kompletne wyłączenie w routerach znajdujących się na terenach placówek opcji Wi-Fi i przejście w palcówkach w całości na połączenia internetowe drogą kablową (Ethernet). Zaproponowano również, aby zakaz obowiązywał pod groźbą kary „np. w wysokości 100 zł za każdy dzień stosowania przez placówkę Wi-Fi”
Projekt uchwały przygotowany przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji dotyczący petycji przygotowanej na najbliższą sesję Rady Powiatu nie przewiduje zakazu używania wifi, ani kar za jego nieprzestrzeganie, proponuję jednak:
1. W zakresie wprowadzenia całkowitego zakazu używania w jednostkach organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego sieci Wifi, uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z powodu braku podstaw prawnych i kompetencji rady w tym zakresie i przekazuje ją, zgodnie z właściwością, do Ministra Zdrowia.
2. W zakresie ustanowienia całkowitego zakazu korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazuje ją, zgodnie z właściwością, do Ministra Edukacji i Nauki.
3. W zakresie zainicjowania przez Radę Powiatu Pyrzyckiego kampanii informacyjnych na temat zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale w jednostkach oświatowych, uznaje petycję za zasadną i zobowiązuje Komisję ds. Społecznych Rady Powiatu Pyrzyckiego do zorganizowania posiedzenia w sprawie ustalenia sposobu edukacji dzieci i młodzieży z Powiatu Pyrzyckiego z zakresu bezpiecznego korzystania z technologii bezprzewodowych. Zwraca się do Zarządu Powiatu o podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków na rzecz rozwoju technologii światłowodowych na terenie Powiatu Pyrzyckiego.

Decyzja, czy zakazać używania wi-fi i karać, czy nie, zapadnie 27 kwietnia 2022 podczas sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn