You are currently viewing Wyć, czy nie wyć?

Wyć, czy nie wyć?

 Tegoroczne obchody 12. rocznicy katastrofy samolotu Tu-154M, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski zostały zaplątane w dość dziwny spór. Politycy, samorządowcy, mieszkańcy miast i gmin rozpoczęli w sobotę 9 kwietnia publiczną debatę na wszelkich dostępnych nośnikach o tym, czy na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomić syreny alarmowe 10 kwietnia o godzinie 8.41 tak jak było to dotychczas, czy w dobie wojny w Ukrainie i obecności w Polsce 2.5 miliona ukraińskich uchodźców, syren nie włączać.

Jak przekazało MSWiA, do osób posiadających ukraińskie karty SIM logujących się do polskich sieci komórkowych przesłany został Alert RCB z informacją o planowanym uruchomieniu w niedzielę 10 kwietnia syren w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. MSWiA podkreśliło w swoich komunikatach, że mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności w związku z syrenami, które usłyszą 10 kwietnia.

Zgodnie z polskimi przepisami, zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe należą do systemu wykrywania i alarmowania.

Decyzja spotkała się ze sprzeciwem ze strony niektórych samorządowców, którzy zaapelowali o niewłączanie alarmu, gdyż może to negatywnie wpłynąć na przebywających w naszym kraju uchodźców z Ukrainy. W niedzielę 10 kwietnia okazało się, że w niektórych gminach powiatu pyrzyckiego syreny zostały uruchomione, w innych nie. Mimo że MSWiA poinformowało, że w tych miastach, gminach, gdzie samorządowcy nie włączą syren alarmowych zostaną one uruchomione zdalnie.
Oto jak wyglądała opisywana powyżej sytuacja w każdej gminie powiatu pyrzyckiego zapytaliśmy burmistrzów i wójtów kierując do nich pytania jak poniżej.

Proszę o udzielenie następujących informacji na temat decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 kwietnia 2022, dotyczącej uruchomienia syren alarmowych.
1. Jakie było Pana stanowisko, decyzja w tej sprawie
2. Jeżeli syreny alarmowe zostały włączone, to proszę o informację, czy uruchomienia dokonały służby gminy, czy służby wojewody samodzielnie uruchomiły syreny na trenie gminy?
3. Czy odnotowaliście Państwo trening uruchamiania syren alarmowych w trybie zdalnego uruchamiania przez służby wojewody, jeżeli tak, to kiedy to się odbyło?
ODPOWIEDŹ GMINY WARNICE

1. Przystąpiono do realizacji ćwiczenia zgodnie z planem
2. Zgodnie z procedurami i planem Szkolenia Obronnego Gminy Warnice na 2022 syreny zostały uruchomione przez służby Gminy.
3. Nie dotyczy to naszej sytuacji

ODPOWIEDŹ GMINY BIELICE
1. W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. uruchomienia syren alarmowych, informuję Pana, że w dniu 10 kwietnia 2022r. o godz.8.41 decyzją Wójta Gminy Bielice nie zostały uruchomione syreny alarmowe z uwagi na zbyt późne otrzymanie maila z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego, które uniemożliwiło przeprowadzenie treningu zgodnie z § 11 ust. 1w
związku z § 10 ust. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).
2. Pkt. 2   Nie dotyczy
3. Nie odnotowano treningu uruchamiania syren alarmowych w trybie zdalnego uruchamiania przez służby wojewody.

ODPOWIEDŹ GMINY PRZELEWICE
1. Wójt Gminy Przelewice wykonał polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego o przeprowadzeniu treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy w dniu 10.04.2022 r.
2. Uruchomienia dokonały służby gminne.
3. Syreny nie były uruchamiane  w trybie zdalnego uruchamiania przez służby wojewody.

ODPOWIEDŹ GMINY LIPIANY
1.     Na terenie gminy Lipiany nie zostały uruchomione syreny alarmowe 10.04.2022 r. o godzinie 8.41. Termin otrzymania maila z poleceniem Pana Wojewody (godzina 10.02) uniemożliwił przeprowadzenie treningu zgodnie z § 11 ust. 1w związku z § 10 ust. 4  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).
2. Nie dotyczy
3. Nie

ODPOWIEDŹ  GMINY PYRZYCE
1. Biorąc pod uwagę termin nadesłania polecenia uniemożliwiło to z wyprzedzeniem 24-godzinnym ogłoszenie w środkach masowego przekazu i na stronach internetowych Urzędu Miejskiego komunikatu o planowanym treningu uruchomienia syren alarmowych i ich pracy w dniu 10.04.2022 r., godzina 08:41. Mając na względzie, iż polecenie zostało nadesłane 9 kwietnia 2022 roku o godz. 10:02, w związku z czym trudno byłoby dotrzeć z informacją do wszystkich obywateli Ukrainy, u których syreny mogłyby wywołać strach, niepewność oraz pogłębić ich traumę, a wśród pyrzyczan wywołać poczucie niepewności Burmistrz Pyrzyc podjęła decyzję, że Gmina Pyrzyce syren alarmowych w dniu 10 kwietnia 2022 roku o godz. 8:41 nie włączyła.
Odpowiedz na pytanie nr 2:
Syreny alarmowe przez Gminę Pyrzyce nie zostały uruchomione, nie stwierdzono też, aby służby wojewody samodzielnie uruchomiły syreny alarmowe na terenie Gminy Pyrzyce.
Odpowiedz na pytanie nr 3:
Gmina Pyrzyce nie odnotowała treningu uruchomienia syren alarmowych w trybie zdalnego uruchamiania przez służby wojewody.

ODPOWIEDŹ GMINY KOZIELICE
1. Wójt Gminy Kozielice podjął decyzję o wykonaniu polecenia zawartego w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 kwietnia 2022 r. nakazującego przeprowadzenie treningu systemów alarmowych. O włączeniu syren zostali powiadomieni uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie naszej gminy.
2. Syreny alarmowe zostały włączone przez członków poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8.41 na czas 3 minut.
3. Służby wojewody nie mają fizycznej możliwości zdalnego uruchomienia syren alarmowych na terenie Gminy Kozielice.

Syreny alarmowe są rozlokowane w każdym mieście, a ich sprawne działanie sprzyja bezpieczeństwu. Służyć mają konkretnemu celowi, czyli zapewniać łączność z mieszkańcami na wypadek konieczności uprzedzenia ich o zbliżającym się zagrożeniu. Może być to klęska żywiołowa, nalot bombowy lub groźne skażenie. Dźwięk syren stanowi także tradycyjną oprawę uroczystości o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, co przy totalnym braku edukacji społeczeństwa co do znaczenia poszczególnych sygnałów powoduje, że cały system, oczywiście według mnie, nie spełnia obecnie wymogów alarmowych. Z reguły słysząc sygnał syreny myślimy o strażakach ochotnikach, albo o jakiejś istotnej rocznicy.

Ryszard Tański

Facebook
Twitter
LinkedIn