You are currently viewing Wojewoda chroni jezioro Wądół  przed mieszkańcami?

Wojewoda chroni jezioro Wądół przed mieszkańcami?

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 marca 2023 radni gminy Lipiany podjęli uchwałę w sprawie wyrażenie sprzeciwu wobec ustanowienia obszaru ochronnego jeziora Wądół. Radni Lipian odnieśli się w tej uchwale do rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 6 wrześnie 2022, na mocy którego różnego rodzaju działalność, aktywność w ustanowionym obszarze wokół jeziora została znacznie ograniczona. Wnioskodawcą tego rozporządzenia był w Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego. „Rada Miejska w Lipianach zwraca się do Wojewody Zachodniopomorskiego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o ponowne przeanalizowanie potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego jeziora Wądół będącej podstawą wprowadzenia zakazów, ponadto Rada Miejska w Lipianach zwraca się do Wojewody Zachodniopomorskiego o przeprowadzanie konsultacji społecznych dokumentów strategicznych będących podstawą zastosowanych zakazów.

W obszernym uzasadnieniu do uchwały czytamy uwagi do kilku istotnych punktów rozporządzenia wojewody”

Zaniepokojenie radnych dotyczy również szerokości wyznaczonego obszaru ochronnego. Został on wyznaczony nawet na kilometr od brzegów akwenu i obejmuje znaczą część miasta Lipiany.

Uwagi radnych gminy Lipiany do zapisów ww. Rozporządzenia:

  • 3, pkt 1, lit. a (przydomowe oczyszczalnie ścieków)

Przepis ten sprawia, że we wskazanym obszarze nie będą mogły powstawać nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków, wobec tego możliwość powstawania nowej zabudowy jednorodzinnej, może być ograniczona z uwagi na naszą słabo rozbudowaną sieć kanalizacyjną, która wciąż nie jest dostępna na dużych obszarach naszej gminy.

  • 3, pkt 2 i pkt 6 (rolnicze wykorzystanie ścieków)

Radni Rady Miejskiej w Lipianach otrzymują informacje od rolników, którzy posiadają pola uprawne na terenie wyznaczonego obszaru ochronnego jeziora, że ograniczenie wykorzystania ścieków (również osadów pościekowych), a także daleko idących ograniczeń w zakresie nawozów płynnych, może źle wpłynąć na prowadzoną przez nich działalność rolniczą. Także nasi rolnicy, choć nie tylko, sygnalizują nam, że zagrozić ich działalności może zakaz budowania magazynów produktów ropopochodnych.

  • 3, pkt 4 i pkt 9 (budowa nowych dróg publicznych , nowych parkingów)

Obligatoryjny obowiązek budowania nowych dróg publicznych i parkingów dotyczący ujmowania wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacji deszczowej oraz budowy urządzeń zapewniających oczyszczanie zdecydowanie podwyższy koszty inwestycji realizowanych na terenie gminy w tym zakresie i może spowodować rezygnację z części tych zadań zarówno prywatnych jak i publicznych. Stwarza to realne zagrożenie dla ubogiej gminy, jaką jest gmina Lipiany — jednostka samorządowa, która ma wciąż ogromne potrzeby w zakresie budowy dróg i parkingów.

  • 3, pkt 7 (lokalizacja składowisk odpadów)

W najbliższym czasie na terenie po wspomnianym wyżej, zamkniętym i zrekultywowanym wysypisku śmieci w miejscowości Dębiec, na terenie wchodzącym w obszar ochronny planowana jest budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Na zadanie to Związek Gmin Dolnej Odry, do którego należy gmina Lipiany, złożył wniosek o dofinansowanie z NFOŚiGW. Zapis ten w znacznym stopniu ogranicza plany przewidywanej inwestycji.

– 3, pkt 10 i 13 (urządzanie obozowisk, zanęcanie ryb)

Za zbyt restrykcyjne uważamy też zakazy ujęte w punktach 10 i 13. Zakaz zanęcania ryb w ramach amatorskiego połowu jest w naszej opinii przepisem zbyt restrykcyjnym do śladowych negatywnych skutków spowodowanych dla jeziora przez amatorów połowu ryb, których liczba z roku na rok maleje. Podobnie oceniamy też nakładanie obowiązku przyłączenia do kanalizacji zbiorczej lub posiadanie stosownego zbiornika bezodpływowego dla urządzania obozowisk nad jeziorem.

Jak dowiedziałem się Urzędzie Miejskim w Lipianach, uchwała – protest radnych zostanie przekazana wojewodzie po publikacji w Dzienniku Urzędowym. Czy Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jeszcze raz pochyli się nad rozporządzeniem dotyczącym ustanowienia obszaru ochronnego jeziora Wądół, zobaczymy, ale zapewne nie nastąpi to szybko. Jeżeli wojewoda nie zmieni zdania, to może być tak, że jezioro Wądół, stanowiące atrakcję miasteczka, straci szanse na rozwój, stanie się jego hamulcowym.

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn