You are currently viewing Świderski nadal na stanowisku

Świderski nadal na stanowisku

 Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Przelewicach radni w tajnym głosowaniu podejmowali uchwałę o odwołaniu ze stanowiska przewodniczącego rady Mariana Świderskiego. W projekcie uchwały przygotowanym przez wnioskodawców czytamy dosłowne uzasadnienie powodów odwołania. „W dniu 29 grudnia 2020 r. wpłynął wniosek siedmiu radnych Rady Gminy Przelewice o odwołanie radnego Mariana Świderskiego z funkcji Przewodniczącego Rady. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Ui z 2020 r.,poz. 713 z późn. zm.) odwołanie przewodniczącego rady gminy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, 21. 09.2020 r. na XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice Przewodniczący Rady Marian Swiderski kilkukrotnie złamał Regulamin Rady Gminy Przelewice ( 4, ust.23 punkt 3), Nie przeprowadził głosowania nad wnioskami natury formalnej, które zgłaszali radni Rady Gminy Przelewice, odnośnie zamknięcia dyskusji.
Na XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice jeden z Radnych złożył wniosek do Przewodniczącego Rady o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy, Do dnia dzisiejszego większość Radnych nie wie, czy takie pismo dotarło do prokuratury.
Przewodniczący na sesjach kilkukrotnie pozwalał na wypowiedzi osobom, którym nie udzielał głosu.
Przewodniczący jako przedstawiciel Rady Gminy Przelewice brał udział różnych spotkaniach, niestety nie informował radnych, że takie spotkania się odbywały, a tym bardziej czego dotyczyły.
Klika razy zwoływał posiedzenie Wspólnych Komisji Rady Gminy Przelewice bez konsultacji z przewodniczącymi tych komisji co do ustalenia terminu.
Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż Rada Gminy decyduje o tym , który z jej członków, obdarzony zaufaniem pozostałych radnych , wykonywać będzie powierzone mu mocą prawa odpowiedzialne i reprezentacyjne funkcje Przewodniczącego Rady Gminy, rozpatrzenie wniosku przez Radę Gminy Przelewice staje się konieczne i uzasadnione.”

W głosowaniu tajnym, 7 radnych było za odwołaniem i 7 była przeciw, tym samym Marian Świderski pozostał na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy w Przelewicach.
PP

Facebook
Twitter
LinkedIn