You are currently viewing Śmietnikowe kontrole

Śmietnikowe kontrole

Nikt nie lubi, jak się go kontroluje, nikt nie lubi, jak ktoś stwierdza, że robimy coś nie tak i jeszcze nakłada na nas karę. W ostatnim czasie dość spore emocje budzą kontrole prawidłowości segregacji odpadów. Kontrolujący sprawdzają, czy to, co do żółtego pojemnika nie trafia do niebieskiego, czy do zielonego, albo odwrotnie. Mniej wkurzamy się, kiedy pojemniki, kolorowe worki są nasze i to my osobiście popełniliśmy jakiś błąd w segregacji. Gorzej mają się nasze nerwy, kiedy mieszkamy w bloku, sami śmieci segregujemy, ale jakiś sąsiad, czy sąsiadka to już niekoniecznie. Wkurza nas odpowiedzialność zbiorowa za segregowanie odpadów. O szczegóły śmieciowych kontroli zapytaliśmy pyrzycki Ratusz.

PP – Na jakiej podstawie przeprowadzane są kontrole?

UM – Burmistrz Pyrzyc na podstawie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany był do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz określenia szczegółowych zasad w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady i uchwały nakładającej obowiązek segregacji. Wobec powyższych zmian nakazanych przez Ustawodawcę Gmina Pyrzyce podjęta ww. uchwały.

Od 1 maja 2020 r. Rada Miejska w Pyrzycach uchwaliła stawkę dla odpadów selektywnych oraz podwyższoną stawkę opłaty za brak wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Na podstawie ustawy burmistrz wyłoniła wykonawcę usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. Podmiot ten zobowiązano również do przeprowadzania kontroli w zakresie segregowania odpadów w sposób niezgodny z ustawą lub regulaminem.

PP – Kto dokonuje kontroli?

UM – Zgodnie z zawartą umową, o której mowa w pkt 1 kontroli dokonuje wykonawca wyłoniony z przetargu nieograniczonego, w tym przypadku Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o o. na podstawie obowiązku wynikającego z umowy.

Ponadto również Straż Miejska jest zobowiązana do kontroli w zakresie przestrzegania zasad regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

PP – Czy dokonywanie kontroli jest obowiązkowe (jeżeli tak, to na jakiej podstawie) czy gmina może zrezygnować z przeprowadzania kontroli?

UM- Gmina Pyrzyce nie może zrezygnować z obowiązku przeprowadzania kontroli, gdyż tego zabrania ustawodawca wprowadzając obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Brak kontroli nad systemem powoduje nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, do którego zobowiązana jest Gmina Pyrzyce, a za jej brak otrzymuje zgodnie z ustawą kary pieniężne nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

PP – Jaką ilość uchybień stwierdzono podczas kontroli w latach 2020, 2021, 2022 ?

UM – Na podstawie dostarczonych do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach powiadomień wskazujących właścicieli nieruchomości o braku segregacji zanotowano w 2020 r. – 13 przypadków,
2021r. – 38 przypadków, w 2022r. – 69 przypadków.

PP – Na czym najczęściej  polegały te uchybienia ?

UM – Najczęstszym uchybieniem były przypadki niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, polegające na umieszczeniu w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne odpadów, które należało umieszczać w pojemnikach na odpady segregowane np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady biodegradowalne, szkło, o których mowa w pkt.1.

PP – Jakie kary nałożono na osoby, u których stwierdzono uchybienia?

UM – Na podstawie powiadomień dostarczonych do Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, burmistrz jako organ podatkowy zobowiązany był do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających. Na tej podstawie wydał 120 decyzji określających podwyższoną stawkę za brak segregacji, zgodnie z podjętą Uchwałą przez Radę Miejską w Pyrzycach.

PP – Czy ukarani mieli możliwość odwołania się od nałożonej kary i z jakim skutkiem?

UM – Wszyscy z nałożonych kar mieli możliwość wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Takich odwołań wpłynęło za pośrednictwem burmistrza Pyrzyc ok 90% . Wszystkie decyzje burmistrza zostały utrzymane w mocy przez Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Niemniej również strona skarżąca odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zaskarżając decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Sąd oddalił skargi i utrzymał w mocy decyzję wydaną przez II instancję – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, które utrzymało w mocy decyzję burmistrz Pyrzyc.

Do tematu będziemy jeszcze powracać

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn