You are currently viewing Radni z tabletami do zabawy?

Radni z tabletami do zabawy?

Od nowej kadencji na samorządy zostały nałożone nowe obowiązki, jest ich kilkanaście i w zdecydowanej większości dotyczą przejrzystości sprawowania samorządowej władzy i większego wpływu obywateli na nią. W tym materiale opiszemy, jak pyrzyckie samorządy realizują ustawowy obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas sesji i udostępniania nagrań na stronach internetowych jst ( jednostki samorządu terytorialnego), a także obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, a wykazy głosowań samorządy muszą niezwłocznie upublicznić. Jak pyrzyckie samorządy realizują powyższe zapisy ustawy?

Gmina Pyrzyce
Ad 2. Realizacja ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
a) Tak, gmina realizuje obowiązek transmisji obrad sesji na żywo i jest ona utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, a nagrania są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce ,,Informacje” oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce ,,Dla mieszkańców”. Zwyczajowo publikacja odbywa się w ciągu 24 godzin, w przypadku przesunięcia najpóźniej 48 godzin.
b) Tak, gmina realizuje ustawowy obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań na sesjach rady za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych i upubliczniania niezwłocznie wykazu głosowań. Obowiązek ten realizowany jest poprzez upublicznianie w czasie rzeczywistym trwania transmisji z obrad sesji Rady Miejskiej oraz po jej zakończeniu w BIP Pyrzyce w zakładce Organy/Rada/Rada Miejska VIII Kadencji/Protokoły z Sesji Rady Miejskiej/2019.
Sprawdzamy:
– sesje transmitowane są na żywo, jakość dobra
– liczenie głosów elektroniczne, wyniki imienne wyświetlane natychmiast na telebimie
– imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Gmina Kozielice
a) Gmina Kozielice realizuje zapisy ustawy o samorządzie gminnym. Obowiązek jawności postępowania organów gminy został wprowadzony do Statutu Gminy Kozielice. Prowadzimy transmisje sesji „na żywo” i dokonujemy zapisu obrad. Materiał zarejestrowany i utrwalony zamieszczany jest na stronie BIP urzędu niezwłocznie po zakończeniu sesji. W praktyce oznacza to, że w ciągu ok. 4 godz. od zamknięcia obrad materiał jest dostępny dla wszystkich chętnych. Niedoskonałość sieci i łącza internetowego ogranicza i spowalnia transmisję obrad „na żywo” (wystąpił jeden przypadek zerwania transmisji sesji).
b) Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazu głosowań jest realizowany poprzez transmisję bezpośrednią, podczas której każdy radny biorący udział w głosowaniu po wywołaniu imiennym wypowiada: „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się”. W formie pisemnego dokumentu stwierdzającego, jak zagłosował każdy radny, sporządzany jest wykaz głosowania do uchwały Rady Gminy Kozielice i dostępny jest do wglądu na stanowisku obsługującym biuro rady. W ramach przyjętego planu realizacji zadań inwestycyjnych przeprowadzono postępowanie na zakup urządzeń i systemu głosowania, Uruchomienie formalne nastąpi na najbliższej planowanej sesji tj. 27 czerwca 2019 r.
Sprawdzamy:
– To, co w Kozielicach nazywane jest transmisją na żywo, może telefonem komórkowym zrobić uczeń ze szkoły podstawowej i będzie to lepszej jakości transmisja. Jedna kamera (od monitoringu wizyjnego) o słabej jakości, zawieszona pod sufitem, plus do tego makabryczny dźwięk zbierany z całej sali
– na ostatniej sesji radni dostali tablety, ale chyba tylko po to, by je rozpakować (zdjęcie dołączone do artykułu), głosowanie dalej było ręczne i nie słyszałem, żeby przewodniczący rady wywoływał radnych z imienia i nazwiska, by imiennie głosowali.
– nie opublikowano ani jednego imiennego wykazu głosowań od początku kadencji!!!
Gmina Lipiany
a) Gmina realizuje ten obowiązek, materiały znajdują się w zakładce System Rada na stronie www.lipiany.pl. Materiały umieszczane są przez informatyka najczęściej w ciągu dwóch dni od sesji. Materiały znajdują się też na kanale YouTube Gmina Lipiany, gdzie odbywa sit transmisja na żywo.
b) Tak, gmina realizuje ten obowiązek. Wykazy glosowań dostępne są w Systemie Rada (zakładka na stronie urzędu) oraz na stronie bip urzędu automatycznie po zakończeniu głosowania.
Sprawdzamy:
– sesja transmitowana jest na żywo, jakość dobra
– liczenie głosów elektroniczne, wyniki wyświetlane natychmiast na telebimie
– imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Gmina Przelewice
c) Gmina realizuje obowiązek transmisji obrad sesji rady na żywo. Obrady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Protokoły z poszczególnych głosowań udostępniane na stronie zazwyczaj nastopnego dnia po obradach sesji rady gminy.
d) Gmina realizuje obowiązek rejestrowania i upubliczniania „wykazów głosowań“ na zasadzie głosowań imiennych. Protokoły z poszczególnych głosowań są upublicznione zazwyczaj następnego dnia po obradach sesji rady gminy. (Automatyczne rejestrowanie nastąpi po doposażeniu rodnych w tablety).
Sprawdzamy:
– sesja transmitowana jest na żywo, jakość dobra
– liczenie głosów ręczne i nie wiadomo, jak kto głosował podczas sesji
– imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Gmina Bielice
Gmina realizuje obowiązek transmisji rad, obrady są transmitowane na żywo i utrwalane. Materiał audio jest dostępny na stronie urzędu, materiał dostępny jest na stronie niezwłocznie po otrzymaniu nagrania z TV AURA.
a) Tak, Gmina realizuje obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip.bielice.com.pl w zakładce Rada Gminy Bielice, niezwłocznie po otrzymaniu wykazu z TV AURA.
Sprawdzamy:
– sesja transmitowana na żywo, jakość dobra
– liczenie głosów elektroniczne, wyniki wyświetlane natychmiast na telebimie
– imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Gmina Warnice
a) Obrady Sesji Rady Gminy Warnice są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiał jest transmitowany na żywo na koncie Gminy You Tube oraz jest dostępny na stronie internetowej gminy w ciągu od 7 do 14 dni od dnia sesji.
b) Pracownik ds. obsługi Biura Rady sporządza pisemny protokół z przebiegu głosowania, po czym wciągu 7 dni od dnia sesji głosowanie jest upublicznione na stronie internetowej gminy.
Sprawdzamy:
– sesja leci na żywo, obraz dobry, dźwięk bardzo słaby. Na jednej z sesji radny Ryszard Staszewski zaproponował zbiórkę na lepszy sprzęt nagłaśniający obsługujący sesje.
– liczenie głosów ręczne i nie wiadomo, jak kto głosował podczas sesji
– imienny wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Starostwo Powiatowe
1. Obrady sesji rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a następnie dostępny na stronie www.pyrzyce.pl
2. Wykaz głosowań publikowany jest w treści protokołów z posiedzeń Rady Powiatu
Sprawdzamy:
– sesja transmitowana na żywo, jakość dobra
– liczenie głosów elektroniczne, wyniki wyświetlane natychmiast na telebimie
– imienne wykaz głosowań jest zamieszczany na stronie bip gminy
Reasumując, mistrzem powiatu w olewaniu zapisów ustawy jest samorząd w Kozielicach, tutaj transmisja i rejestracja to fikcja, imienne liczenie głosów i publikowanie ich nie istnieje, takie podejście do zapisów ustawy, to także lekceważenie mieszkańców gminy. Pozostałe pyrzyckie samorządy, jak widać powyżej, realizują zapisy w/w ustawy i starają się cały proces doskonalić w aspekcie technicznym i szkoleniowym dla radnych i obsługi rady.

RT