Radni na wakacjach?

3 sierpnia 2021 Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc złożyła do Mariusza Majaka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach. Słowo „nadzwyczajnej” należy tu rozumieć jako nieplanowanej, zwoływanej w sytuacjach, kiedy trzeba w określonym czasie podjąć uchwałę lub uchwały i tak już się w tej kadencji zdarzało w Pyrzycach i gminach ościennych. W porządku obrad zaplanowanym przez burmistrz znalazł się szereg zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021, czyli środki niezbędne na trwające inwestycje, zwiększenia dochodów i wydatków. Na tę sesję przygotowana była także uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia ul. Jana Kilińskiego oraz placu Wolności od Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na mienie gminne. By Rada była zdolna do podejmowania uchwał, w sesji musi uczestniczyć minimum połowa ustawowego składu rady, czyli matematycznie 7,5 radnego, a w zaokrągleniu to 8 osób. Niestety w zaplanowanym na w/w posiedzenie terminie 6 sierpnia 2021 godzina 7.30 na sali obrad zjawiło się tylko 7 radnych i sesja po rozpoczęciu nie mogła być kontynuowana więc zarządzana została przerwa do godziny 16.00. W tym czasie podjęte zostały działania związane ze ściągnięciem na sesję dodatkowych radnych, by uzyskać wymaganą przepisami liczbę radnych na sali obrad.

Za organizację prac każdej Rady odpowiada jej przewodniczący, w przypadku samorządu pyrzyckiego jest nim Mariusz Majak, do którego zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie powodów paraliżu tego posiedzenia.

W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące potwierdzenia obecności radnych przed obradami sesji informuję, że w dniu 28 lipca 2021 r. do wszystkich radnych został wykonany telefon przez pracownika Biura w celu zasięgnięcia wiedzy, czy w przypadku wpłynięcia wniosku Burmistrza Pyrzyc o zwołanie sesji nadzwyczajnej i zaplanowaniu jej na dzień 6 sierpnia 2021 r. na godz. 7:30, będzie wymagane kworum Rady do podejmowania prawomocnych uchwał.

Z uzyskanych informacji tylko dwóch radnych (Mariusz Ogrodnik, Tomasz Posyniak) oświadczyło, że nie może wziąć udziału w obradach w dniu 6 sierpnia 2021 r., natomiast niektórzy z radnych oznajmili, że jest to jeszcze dość odległy termin i może się jeszcze wiele wydarzyć, ale na dzień bieżący powinni być obecni.

4 sierpnia 2021 r. ok. godz. 8:00 do Biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Pyrzyc o zwołanie sesji Rady Miejskiej, który wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał

ok. godz. 9:00 został przesłany elektronicznie wszystkim radnym za pośrednictwem systemu e-sesja, jak również zostali oni poinformowani drogą emailową o dostępie do materiałów w systemie e-sesja. Taka sama informacja została przesłana do BIP-u, na stronę Urzędu i na Facebooka.

Zgłaszanie nieobecności przez poszczególnych radnych wyglądało następująco:

  1. radna Małgorzata Piotrowska 3 sierpnia 2021 r. przed godz. 15:00 telefonicznie zwróciła się z pytaniem, czy będzie wymagane kworum na sesji w dniu 6 sierpnia 2021 r., gdyż ona mimo wcześniejszej deklaracji nie może uczestniczyć w obradach, na co otrzymała odpowiedź, że nikt z deklarujących na razie nie zgłaszał nieobecności;

  2. radny Mirosław Stasiak 4 sierpnia 2021 r. osobiście poinformował kierownika Biura, że nie będzie mógł być obecny na obradach sesji 6 sierpnia 2021 r.;

  3. radny Damian Błażejewski 5 sierpnia przed godz. 15:00 telefonicznie poinformował kierownika Biura, że prawdopodobnie nie będzie mógł uczestniczyć w sesji;

  4. radny Remigiusz Pajor — Kubicki 6 sierpnia 2021 r. o godz. 02:09 emailowo poinformował, że nie będzie go na dzisiejszej sesji;

  5. radny Przemysław Golczyk nie zgłosił swojej nieobecności, z informacji jakie posiadam miał problemy zdrowotne”.

W efekcie na sesję awaryjnie, poza planem dojechała radna Małgorzata Piotrowska i dzięki temu radni mogli dokończyć posiedzenie i podjęli przygotowane przez burmistrz Pyrzyc uchwały.

Ocenę zaangażowania radnych w sprawy publiczne pozostawiamy mieszkańcom Pyrzyc.

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn