You are currently viewing Radni gminy Przelewice zabrali wójtowi ponad 3 tysiące złoty

Radni gminy Przelewice zabrali wójtowi ponad 3 tysiące złoty

           Wynagrodzenie wójta, burmistrza, czy prezydenta ustala rada miasta, gminy. Z reguły radni ustalają je na początku kadencji i rzadko się zdarza, by coś w tej materii zmieniali do jej końca. Są jednak wyjątki i od kilku dni należy do nich zaliczyć gminę Przelewice. 12 marca odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy zwołana na wniosek radnych z jednym punktem do przegłosowania w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Przelewice. Należy dodać, że radni wnioskodawcy zaproponowali w uchwale obniżenie wójtowi wynagrodzenia o
3 106.00 zł brutto, z dotychczasowej kwoty 9392,00 zł brutto do 6286 zł brutto. Po odczytaniu uzasadnienia do uchwały, w którym między innymi czytamy, że: „……Na przełomie 2018-2019 roku w Urzędzie Gminy Przelewice przeprowadzane zostały kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Wystąpienia pokontrolne z dnia 23 kwietnia 2019 r. pokazały szereg nieprawidłowości i uchybień w zarządzaniu wójta oraz pracy podległych mu pracowników. Takie prowadzenie urzędu nie wpłynęło dobrze na jego funkcjonowanie. Sytuacja finansowa, w jakiej znalazła się Gmina Przelewice jest trudna. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku 2019 wyniosło 10 040 363,75 zł, Dodatkowo niespłacony limit w rachunku bieżącym w kwocie 2 170 000,00 zł, który zwiększa się od 2018 roku generuje duże odsetki, obciąża budżet i mocno ogranicza rozwój gminy. Zdecydowany wzrost kosztów inwestycji realizowanych przez Gminę Przelewice w latach 2017-2019, nieplanowane wydatki w projekcie budżetu na 2019 rok (zwiększona dotacja na Ogród Dendrologiczny, zwrot pieniędzy dla firmy Seweko Sp. z o.o), również przyczyniły się do zaburzenia płynności finansowej naszej gminy. Nieunormowana sytuacja z oświatą na terenie gminy Przelewice, rozdrobniona sieć szkół, niewystarczająca subwencja oświatowa i ustawowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli to kolejny czynnik, który wpływa mocno na kondycję finansów naszego samorządu. ………..Zły stan finansów Gminy potwierdza również fakt, że dnia 31.12.2019 roku wójt bez zgody Rady Gminy podpisał umowę na pożyczkę krótkoterminową z BFF Banking Group. Mimo tych wszystkich problemów nasz włodarz nie podjął skutecznych działań do wprowadzenia programu naprawczego w Gminie Przelewice, co kilkukrotnie sugerowała część Rady Gminy. Uchwała Nr XVI/95/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku przyjęta przez Radę Gminy Przelewice o zamiarze likwidacji Szkoty Podstawowej w Jesionowie to krok, który może przyczynić się do zmniejszenia wydatków samorządu. Kolejnym krokiem według Rady Gminy Przelewice powinno być ograniczenie wydatków na administrację i doprowadzenie do zmiany struktury organizacyjnej urzędu. Borykająca się cały czas z problemami finansowymi Gmina musi szukać oszczędności, pan wójt nie podziela jednak tego poglądu i zatrudnia nowego zastępcę wójta. Tak małej gminy w tej chwili, w ocenie radnych jak i mieszkańców, nie stać na komfort zatrudniania wójta, zastępcy wójta i sekretarza. Do stworzenia i utrzymywania stanowiska sekretarza obligują wójta odpowiednie przepisy. Natomiast stanowisko zastępcy wójta nie jest wymagane.
W ocenie wnioskodawców uchwały, sytuacja finansowa Gminy Przelewice zmusza Radę Gminy Przelewice do obniżenia wynagrodzenie Wójta Gminy Przelewice pana Mieczysława Mularczyka. Wynagrodzenie powinno być dostosowane do obecnych możliwości finansowych samorządu…………”
Do postawionych powyżej zarzutów odniósł się wójt Mieczysław Mularczyk, który nie zgodził się z treścią uzasadnienia przedstawiając swoje argumenty i wyliczenia. Niestety, na sali obrad nie było chęci do polemiki z wójtem, można było dostrzec gołym okiem, że obniżka jest postanowiona i co by wójt nie przewiedział, to i tak stanie się faktem. Jedną z najdalej idących wypowiedzi była propozycja radnego Emila Skwarka, by w związku z tym, że gmina ma od kilku lat problemy finansowe i poprawy nie widać, rada i wójt powinni ustąpić, a w gminie Przelewice należy rozpisać nowe wybory samorządowe. Tematu nikt nie pociągnął nie pociągnął. Dziś wójt gminy Przelewice będzie zarabiał tylko kilka stów więcej niż jego zastępca. Czy przy takim nastawieniu większości rady gminy Mieczysław Mularczyk zechce dalej być wójtem?   FRAGMENT ODPOWIEDZI NA ZARZUTY WÓJTA MIECZYSŁAWA MULARCZYKA 
RT