You are currently viewing Pyrzyce zostaną znowu ukarane i za co?
Komiks który zamieścił na swoim faceboku radny Hubert Łuszczyk i który po kilku dniach usunął

Pyrzyce zostaną znowu ukarane i za co?

 Prezes Rady Ministrów ogłosił drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Maksymalna liczba zadań, jaka może zostać zgłoszona do dofinansowania przez JST w ramach określonego limitu wniosków to 3 inwestycje, niezależnie od tego czy zostaną one zgłoszone w ramach jednego, czy trzech odrębnych wniosków. W przypadku złożenia jednego wniosku na 3 zadania inwestycyjne, JST winno scharakteryzować każde z nich odrębnie w zakresie wymaganych danych liczbowych oraz pod kątem kryteriów oceny. Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody w terminie od 10 grudnia do 28 grudnia 2020 r. W pierwszym konkursie dotację w ramach funduszu na inwestycje otrzymało Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. Jest to kwota ponad 5 milionów zł z przeznaczeniem na „Kompleksową termomodernizację budynku szkoły, internatu oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, dostosowanie budynku internatu do wymogów przeciwpożarowych, wymiana 235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”. Dotację z FIL otrzymały w powiecie pyrzyckim także gmina Kozielice 3,7 miliona zł na inwestycje „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych poprzez budowę chodników wraz ze zjazdami, budowę utwardzeń i zatok autobusowych oraz częściową przebudowę dróg gminnych w dwóch miejscowościach Trzebórz oraz Tetyń. W ramach inwestycji planuje się również wymianę starej sieci wodociągowej z rur azbestowych wraz z przyłączami, aby poprawić jakość wody”, gmina Warnice dostała 3 miliony zł na inwestycje „Budowa sieci wodociągowej do m. Reńsko oraz w m. Reńsko” a gmina Bielice 650 tysięcy zł. na inwestycję „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie”. Dotacji nie otrzymała gmina Pyrzyce, dla której burmistrz Pyrzyc wystąpiła z wnioskiem do FIL o środki w wysokości 6 milionów zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni przy Szkole Podstawowej w Pyrzycach”. Jak domyślają się nie tylko pyrzyczanie, 6-milionowa dotacja nie dotarła do Pyrzyc za to, że burmistrz Marzena Podzińska wzięła udział w pyrzyckim marszu kobiet. Domysły społeczeństwa potwierdził i rozwinął na swoim facebooku radny rady miejskiej, członek Klubu Radnych PiS Hubert Łuszczyk komentując minikomiks, Nie wiedzieć czemu komiks został usunięty z facebooka radnego Łuszczyka, czyżby dotarło do niego, że pośrednio w dyskusji na facebooku wkopał swoich ?? 

       Ale nie drążmy tematu, ocenę sytuacji zostawiamy mieszkańcom gminy Pyrzyce. Skoro mamy drugie rozdawanie środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych to interesującą dziś informacją jest to, na jakie projekty złożyli wnioski włodarze pyrzyckich gmin i powiatu.
Gmina Lipiany – W ramach drugiego naboru złożono 3 wnioski dotacyjne na zadania: „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna” – 3 850 000,00 zł;
– „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany” 3 020 000,00 zł;
– „Przebudowa dróg gminnych dz. 18,42 i 17 obręb Mironów w miejscowości Mironów” – 1 574 871,34 zł .
Gmina Kozielice – nie występowała w grudniu o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina Pyrzyce – złożyła wnioski do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dla jednostek samorządu terytorialnego ( II nabór) na zadania:
– „Rozbudowa i modernizacja budynku pływalni przy Szkole Podstawowej przy ul. TRejtana 6 w Pyrzycach”. Wnioskowana kwota 6 000 000,00 zł.
– „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzesko Gmina Pyrzyce”. Wnioskowana kwota 10 107 697,48 zł.
– „Przebudowa ulicy Polnej w Pyrzycach”. Wnioskowana kwota 1 500 000,00 zł
Gmina Warnice – wnioskowała w grudniu 2020 r. o wsparcie w ramach naboru ogłoszonego na podstawie 2 ust. I pkt 3 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno, gm. Warnice” na kwotę w wysokości 1 500 000,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach – Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19. Inwestycja obejmuje zakup aparatury RTG oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach – szacowany koszt inwestycji: 1 700 000,00 zł
Gmina Przelewice – w grudniowym naborze w Rządowym Funduszu Inwestycji lokalnych złożyła następujące wnioski:
1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lucinie wraz z budową sieci wodociągowej do m. Jesionowo – na kwotę 2.501.500,00
2.Przebudowa lokalnej kotłowni na świetlicę wiejską we wsi Ślazowo – na kwotę 1.563.586,66zł
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Przelewice – na kwotę 12.636.340,06zł.
Gmina Bielice – nie przekazała do dnia składu informacji na w/w temat
Czy w tym rozdaniu środków w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej w Pyrzycach będą jednak lobbować i bronić interesu mieszkańców, czy wciąż będą myśleć o sobie i swojej partii ? Zobaczymy.

Facebook
Twitter
LinkedIn