You are currently viewing Pyrzyccy samorządowcy popierają wniosek burmistrz Pyrzyc

Pyrzyccy samorządowcy popierają wniosek burmistrz Pyrzyc

8 czerwca 2022 roku Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc po raz kolejny wystąpiła do Krzysztofa Mamińskiego, prezesa Zarządu PKP S.A z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, przez które przebiegają linie kolejowe jako tereny zamknięte. W kilkustronicowym uzasadnieniu czytamy między innymi – „…Pyrzyce były dużą stacją węzłową. Pierwszą linię ze Stargardu do Kostrzyna wybudowano w 1882, w 1895 otwarto linię Gryfino-Chwarstnica, a 3 lata później przedłużono ją przez Pyrzyce do Płońska Pyrzyckiego. W 1899 zbudowano ostatnią linię przez Trzcińsko-Zdrój do Godkowa. Żadna z tych linii nie została zelektryfikowana. W 1954 linię Pyrzyce – Płońsko Pyrzyckie zamknięto, a w 1987 rozebrano. Od początku lat 90. zamykano kolejne linie: w 1992 prowadzącą do Godkowa, w 1996 przez Chwarstnicę do Gryfina, w 1999 z Myśliborza do Kostrzyna, a rok później z Pyrzyc do Myśliborza. Ostatnią czynną linię do Stargardu zamknięto w 2004 roku, którą obecnie jest linia czynna w rejestrze, a nieużytkowana przez PKP. Jest to teren usytuowany w centrum miasta, zaniedbany, nieużytkowany i niezagospodarowany, co zostało przedstawione na załączonej tablicy poglądowej. Wobec powyższego podjęto działania zmierzające do nieodpłatnego przekazanie przez PKP na rzecz Gminy Pyrzyce nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce (teren położony od ul. Stargardzkiej do ul. Przyszłości) uzyskując odmowną decyzję z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.09.2019 roku. Działania powyższe miały na celu przeznaczenie terenów pod budowę obwodnicy dla miasta Pyrzyce, których przebieg przedstawiam poniżej …

W piśmie Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc wymienia w kolejności całą korespondencję na temat przekazania gminie terenów z ministrem infrastruktury, PKP SA, parlamentarzystami, wojewodą zachodniopomorskim, marszałkiem województwa. W dalszej części pisma burmistrz Marzeny Podzińskiej do Krzysztofa Mamińskiego prezesa Zarządu PKP S.A czytamy – „………Po analizie pism ustalono, że Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pismem z dnia 6 lutego 2020 roku poparł wniosek Gminy Pyrzyce o wyłączenie z terenu zamkniętego tj. działki nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce oraz działki nr 127 obręb 0004 miasta Pyrzyce, działki nr 217/13 obręb 0013 Nowielin, działki nr 10 obręb 0014 Krzemlin, działki nr 432 obręb 0018 Mielęcin, działki nr 319/5 obręb 0018 Mielęcin znajdujących się w pasie usytuowania linii kolejowej nr 411 Stargard – Pyrzyce i linii kolejowej nr 422 Pyrzyce – Głazów określonych w załączniku do decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.03.2014 roku w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe jako tereny zamknięte. Moje uwagi i sugestie zostały przekazane panu posłowi Jarosławowi Rzepie, który się z nimi zgodził i efektem było jego wystąpienie w Sejmie źródło: https://www.facebook.com/100006976213739/videos/2927425134166665/ W odpowiedzi ministerstwa infrastruktury nr DTK-2.051.84.2019 na wystąpienie w Sejmie posła Jarosława Rzepy w sprawie przekazania terenów pokolejowych wskazano, że podmiotem upoważnionym do dokonania nieodpłatnego przekazania mienia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A., która na mocy przepisów ustawy z dnia 8 września 2000r o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” może mienie zbędne przekazać nieodpłatnie, w drodze umowy na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi.

W związku z brakiem zgody na przejęcie terenów od PKP S.A. marszałek województwa zachodniopomorskiego podjął decyzję o budowie obejścia miasta Pyrzyce po innych terenach nienależących do PKP S.A. a do programu rewitalizacji i odbudowy linii kolejowych „Kolej +”, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zgłosił m.in. linię kolejową nr 411 Stargard – Pyrzyce i linię kolejową nr 422 Pyrzyce – Głazów przebiegające przez Gminę Pyrzyce. W piśmie z dnia 20.04.2022 roku w sprawie realizacji „Programu Kolej+” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, że aby spełnić warunki udziału w Programie, musiałby pokryć z własnych środków część kosztów inwestycji w wysokości około 210 mln zł. Jednocześnie informuję, że na etapie zgłaszania projektów sygnalizowano możliwość pokrycia wkładu własnego ze środków KPO, co niestety w praktyce okazało się niemożliwe. W tej sytuacji udział Województwa w Programie Kolej+ stał się niemożliwy, gdyż wysokość wkładu własnego, niezbędnego na realizację zadania przekracza możliwości finansowe Województwa.

W związku z powyższym ponownie wnioskuję o przekazanie wskazanych terenów z przeznaczeniem pod budowę nowych połączeń drogowych oraz ścieżek rowerowych. Obecnie na terenie gminy zrealizowane zostały dwa odcinki ścieżek rowerowych po dawnych torach kolejowych, jednak nie stanowią integralnej części oraz nie dają możliwości połączenia siecią ścieżek gmin powiatu pyrzyckiego. Idealnym rozwiązaniem jest poprowadzenie tras rowerowych śladami nieużytkowanych obecnie linii kolejowych. Tego typu inwestycje znacząco poprawią walory turystyczne całego regionu, poprawią komunikację między miejscowościami wiejskimi oraz rozwiążą problemy związane z utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości pokolejowych. Inicjatywę przejęcia terenów pokolejowych popierają samorządowcy powiatu pyrzyckiego, którzy 1 czerwca 2022 roku podpisali list popierający inicjatywę przejęcia terenów z przeznaczeniem na rozbudowę ścieżek rowerowych łączących gminy. Mając na uwadze powyższe oraz trwające od lat starania w sprawie proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.”

Pod listem popierającym starania Marzeny Podzińskiej, Burmistrz Pyrzyc o przejęcie od PKP SA terenów pokolejowych podpisali się Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki, Iwona Kochel, Wójt Gminy Bielice, Alina Werstak, Wójt Gminy Warnice, Bartłomiej Królikowski, Burmistrz Lipian i Mieczysław Mularczyk, Wójt Gminy Przelewice.

Jest szansa na to, że Gmina Pyrzyce  przejmie pokolejowe tereny, a dzięki temu pozostałe gminy powiatu pyrzyckiego będą miały krótszą i łatwiejszą drogę w podobnej sytuacji.

Czy tym razem PKP SA odda gminie Pyrzyce pokolejowe tereny, czy nadal będzie w centrum Pyrzyc kilkuhektarowe śmietnisko ?

RT

Facebook
Twitter
LinkedIn