You are currently viewing Pozdrowienia z Barnimia

Pozdrowienia z Barnimia

Pod koniec XIX wieku w powiecie funkcjonowały 103 samodzielne ma­jątki ziemskie (gut) oraz liczne, karłowate gospodarstwa drobnych bauerów. W niektórych miejscowościach było nawet kilka takich dużych farm. W nazewnictwie funkcjonowały one jako kolejne majątki: „Gut”: A,B,C… . Przykładowo w miejscowości Barnim (Barnimscunow) jedna osoba, była właścicielem połowy majątku A oraz majątku D (Barnimscunow ˝ A u. D), inna współwłaścicielem A oraz E (Barnimscunow ˝ A u. E), kolejna majątku B i F (Bar­nimscunow B u. F) i jeszcze inna C (Barnimscunow C). Udokumentowany jest działający majątek: Barnimscunow G. Podobnie było jeszcze w kilku innych miej­scowościach powiatu.

Do dziś mamy zresztą pozostałości po takim stanie posiadania własności ziemskich. Przykładowo przed wojną funkcjonowały dwa majątki: Schönwender A i Schönwender B, obecnie to dwie różne miejscowości: Ziemomyśl A i Zie­mo­myśl B. (dziś zlokalizowane w powiecie choszczeńskim).

Warto bliżej przyjrzeć się strukturze majątków funkcjonującej w obrębie wsi Barnim. Ta, stosunkowo nieduża wieś, wyróżniała się aż siedmioma zna­nymi majątkami – Barnimscunow (A,B,C,D,E,F,G).

Barnimscunow A: Najstarszy z majątków, od XVIII wieku należący do ro­dziny von Papstein-Barnimskunow. Kolejnym właścicielem był Peter Ludwik von Papstein, a także Haso Ernst von Papstein. Od roku 1756 do 1804 roku majątek znajdował w rękach rodu von Billerbeck – właściciele: Hans Ludwig von Biller­beck i Joachim Daniel von Billerbeck. Od roku 1804 w posiadaniu rodziny von Lock. Następnie od 1831 roku kolejni właściciele to rodzina Fischerów. Od roku 1905 majątek w posiadaniu rodziny von Michels, prawdopodobnie aż do 1944-45 roku.

Barnimscunow B: Początkowo, prawdopodobnie tak jak majątek A, grun­ty wchodziły w skład majątku rodu von Papstein. Powstał już na początku XIX wie­ku, a w 1804 roku posiadaczami majątku była rodzina von Schönefeld. W ok­resie 1858-1862 majątek i ziemie znalazły się w rękach rodziny Müller. Os­tatnimi właścicielami majątku B od 1905 roku do 1944-45 roku była rodzina von Michels.

Barnimscunow C: Podobnie jak B, prawdopodobnie powstał na początku XIX wieku, majątek położony był na obrzeżach wsi. W 1804 roku należał do rodziny von Schönfeld, a w latach 1831-1862 do rodziny Fischer. Od 1905 roku do 1944-45 roku w posiadaniu rodu von Wendt.

Barnimscunow D: Majątek istniejący w XIX wieku. W roku 1804 należał do rodu von Thiede.

Barnimscunow E: Majątek istniejący w również XIX wieku. Od 1804 roku był własnością rodziny von Böhm. Z kolei w latach 1843-62 pozostawał w rę­kach rodziny Fraude.

Barnimscunow F: Majątek istniejący od XVII wieku. To jeden ze starszych majątków w wsi. W latach od 1756 do 1804 roku należący do rodziny von Billerbeck – właściciel: Hans Ludwig von Billerbeck i Joachim Daniel von Biller­beck. Od 1862 roku w posiadaniu rodziny von Muller.

Barnimscunow G: Istniejący również w XIX wieku. W 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck, właściciel: Anton Ernst von Billerbeck. W okresie 1854-62 w posiadaniu rodziny von Boltenstern, jako właściciel wymieniany Her­mann von Boltenstern.

Na fotografii- kartka z obiegiem pocztowym, nadana na poczcie w Dębicy 1.01.1913 r.! M.in. zabudowania majątku ziemskiego B i F, wydawca to miejscowy Dürre z Barnimia!

Dr Wojciech Kuźmiński 

Facebook
Twitter
LinkedIn