You are currently viewing „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”

„POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”

Powiat Pyrzycki otrzymał grant w wysokości 124.339,60 złotych w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”  współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz  przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie – Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci i młodzieży oraz kadry w placówkach edukacyjnych. W ramach przedmiotowego projektu zakupione zostaną generatory ozonu do usuwania z powietrza zarodników pleśni, grzybów, roztoczy, wirusów i bakterii, a także zrefundowane zostaną poniesione wydatki do ochrony przed zakażeniami i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji związane z walką i zapobieganiem COVID-19. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany do placówek edukacyjnych dla których Powiat Pyrzycki jest organem prowadzącym.