You are currently viewing „Polski Ład” zabierze pyrzyckim gminom z PIT i CIT 6 496 610,00 zł, a ile da?

„Polski Ład” zabierze pyrzyckim gminom z PIT i CIT 6 496 610,00 zł, a ile da?

Samorządowcy mają dwa tygodnie więcej na zgłoszenie swoich projektów do Programu Inwestycji Strategicznych. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. Pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych mają pomóc samorządom zrealizować inwestycje potrzebne lokalnym społecznościom i odbudować gospodarkę, która ucierpiała z powodu pandemii. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował w ubiegłym tygodniu, że w związku z dużym zainteresowaniem programem, wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie. Samorządy mogą zgłaszać swoje projekty do 15 sierpnia, a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zaplanowane.

Niestety Polski Ład ma jeszcze drugie oblicze, Polski Ład” będzie oznaczał stratę dla samorządów lokalnych i ich mieszkańców, która w ciągu 10 lat sięgnie 145 mld – twierdzą przedstawiciele Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Jak piszą przedstawiciele ZMP utrata 145 mld zł w ciągu 10 lat wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, który realizuje założenia rządowego programu w zakresie podatków, obniżenie dochodów gmin z tytułu odpisów od PIT i CIT przyniesie według ZMP straty sięgające nawet 145 mld zł. ZMP i Unia Metropolii Polskich sygnują też stronę naTwojkoszt.pl, na której można sprawdzić, ile dane miasto na prawach powiatu, gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska straci na „Polskim Ładzie” w 2022 r. I właśnie z tej strony czerpiemy dane o tym ile pyrzyckie gminy stracą na programie Polski Ład

O to jakie mają pomysły na dotacje z programu Polski Ład zapytaliśmy starostę, burmistrzów i wójtów powiatu pyrzyckiego, na jakie cele i kwoty złożą wnioski o dotacje w ramach tego programu.

Gmina Warnice

– „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 288/48, 288/60, 288/47 wraz z budową chodnika na działce numer ewidencyjny 288/39 obręb Warnice” Przewidywana wartość inwestycji 565 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 536 000,00 zł

– „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 6/10 obręb Wójcin”. Przewidywana wartość inwestycji 405 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 384 000,00 zł.

– „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno”. Przewidywana wartość inwestycji 1 500 000,00 zł. Wnioskowana wartość inwestycji 1 425 000,00 zł.

Gmina Warnice straci na programie „Polski Ład” – 534 588 zł

Gmina Pyrzyce

– „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pyrzyce” – całkowita wartość zadania 26 000 000,00 zł

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzesko, gmina Pyrzyce” – całkowita wartość zadania 16 000 000,00 zł

– „Przebudowa ulicy 2-go Marca w Pyrzycach” Całkowita wartość zadania 3 000 000,00 zł

Powyższe wnioski zakwalifikowane są w I priorytecie z wysokością dofinansowania 95% wartości inwestycji (minimum 5% udziału własnego).

Gmina Pyrzyce straci na programie „Polski Ład” 3 690 179 zł

Gmina Przelewice

– „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Przelewice” – Szacunkowa wartość inwestycji: 24.000.000,00 zł, wkład własny: 1.200.000,zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 22.800.000,00zł

– „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przelewicach” – Wartość szacunkowa: 12.000.000,00zł, wkład własny: 600.000,00zł, kwota wnioskowanego dofinansowania: 11.400.000,00 zł

– „Przebudowa wraz z budową stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Lucinie oraz z budową sieci wodociągowej do m. Jesionowo” – wartość szacunkowa inwestycji: 3.500.000,00 zł, wkład własny: 175.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 3.325.000,00 zł

Gmina Przelewice straci na programie „Polski Ład” 698 343 zł

Gmina Kozielice

– „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną i chodnikami na odcinku Tetyń” – Maruszewo  – koszt inwestycji wg kosztorysu brutto 2 085 084,46 zł

– „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Maruszewo (dz. 13) wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr 3/7” – koszt inwestycji wg kalkulacji brutto 350 000,00 zł

– „Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną i chodnikami w miejscowości Łozice”   – koszt inwestycji wg kalkulacji brutto 2 500 000,00 zł 

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maruszewo wraz z przełączeniami i przesyłem do m. Tetyń” – koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego – 3 313 904,83 zł

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przydarłów wraz z przełączeniami i przesyłem do m. Siemczyn” – koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego – 2 587 223,87 zł

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarnowo wraz z przełączeniami i przesyłem do m. Łozice” – koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego – 5 458 555,32 zł

– „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Tetyń” – koszt inwestycji wg kalkulacji – 1 500 000,00 zł.

– „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Kozielice wzdłuż drogi gminnej dz. nr 391 na odcinku ok. 400 mb” – koszt inwestycji wg kalkulacji – 350 000,00 zł 

– „Przebudowa dróg gminnych w m. Załęże wraz z chodnikami na odcinku ok. 1177 mb” – koszt inwestycji wg kalkulacji własnej 3 531 000,00 zł 

– „Przebudowa drogi gminnej 391 od skrzyżowania z drogą powiatową 1554 Z Łozice – Trzebórz” – koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego 1 297 091,15

– „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 336 w miejscowości Kozielice o długości ok. 410 mb z kostki betonowej” – koszt inwestycji wg kalkulacji 572 600.00 zł

– „Przebudowa pieszojezdni o powierzchni ok. 525 m2 z kostki betonowej wraz z wymianą ogrodzenia cmentarza w miejscowości Mielno Pyrzyckie na działce nr 145”. – koszt inwestycji – 210 000.00 zł.

– „Przebudowa miejsc postojowych dla interesantów przy UG ok. 630 m2 oraz parking przy szkole ok. 630 m2” – koszt inwestycji – 504 000,00 zł

Łączny koszt wszystkich wniosków: 25 312 259, 63 zł.

Gmina Kozielice straci na programie „Polski Ład” 291 176 zł

Gmina Lipiany

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład Gmina Lipiany złożyła trzy wnioski, wszystkie w ramach „Priorytetu nr 1” na 95% wartości inwestycji i 5% udziału własnego. Jeden wniosek został złożony na zadanie z zakresu infrastruktury drogowej dotyczące modernizacji sieci dróg będących własnością Gminy Lipiany, natomiast dwa kolejne wnioski zostały złożone na zadania z zakresu infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w tym modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo wraz z podłączeniem miejscowości Skrzynka do istniejącej kanalizacji w miejscowości Batowo oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Lipianach. Łącznie wnioski opiewają na kwotę dofinansowania 39.653.000,00 zł przy założeniu całkowitych kosztów inwestycji na poziomie 41.740.00,00 zł.

Gmina Lipiany straci na programie „Polski Ład” 850 533 zł

Gmina Bielice

– Wniosek dotyczący modernizacji  sieci ciepła niskoemisyjnego (wymiana pieca olejowego na kotły gazowe); koszt inwestycji:  600.000zł; wnioskowane dofinansowanie: 540.000zł.

– Wniosek dotyczący OZE (instalacja na budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy Bielice paneli fotowoltaicznych) ); koszt inwestycji:  440.000zł; wnioskowane dofinansowanie: 418.000zł.

– Wniosek dotyczący modernizacji dróg (zmodernizowanie dróg w m. Swochowo o długości 550m oraz w m. Będgoszcz o długości 579m) ); koszt inwestycji:  1.935.000zł; wnioskowane dofinansowanie: 1.838.250zł.

Gmina Bielice straci na programie „Polski Ład” 431 791 zł

 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach

– Modernizacja sieci dróg, przepustów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego – wartość inwestycji: 5000 000 zł, wnioskowana kwota dotacji: 4 750 000 zł

– Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego – wartość inwestycji: 10 000 000 zł, wnioskowana kwota dotacji: 9 500 000 zł

– Modernizacja sieci dróg, przepustów/mostów i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego -wartość inwestycji: 20 000 000 zł, wnioskowana kwota dotacji: 19 000 000 zł.

Stronę naTwojkoszt.pl nie podaje danych na temat strat Starostwa w wyniku wprowadzenia programu Polski ŁAD

Przypomnijmy, że w ramach programu Polski Ład dotacje dla samorządów mogą wynieść od 80 do 95 % wartości inwestycji, czyli gminy muszą znaleźć pieniądze na wkład własny i jednocześnie muszą się liczyć z ubytkiem w dochodach dotyczącym zmian w PIT i CIT. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia samorządów, bardzo niejasne reguły związane z przyznawaniem dotacji dla gmin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można już dziś zastanawiać się, czy takie gminy jak Pyrzyce w ramach Nowego Ładu znowu dostaną 0,00 zł a jeszcze stracą na zmianach w PIT i CIT 3 690 179 zł

 

PP

Facebook
Twitter
LinkedIn