You are currently viewing Otoczyć opieką
Senior woman in running training together with physiotherapist in rehab

Otoczyć opieką

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Europie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba seniorów podwoi się. Dotychczas potrzeby opiekuńcze osób niesamodzielnych zaspakajane były głównie przez ich rodziny. W skrajnych przypadkach, gdy wsparcie opiekunów faktycznych było niemożliwe, osoby te trafiały do domów pomocy społecznej. Oddanie osoby starszej lub niesamodzielnej pod opiekę instytucjonalną powinno być jednak ostatecznym wyjściem. Dlatego tak ważny jest rozwój usług opiekuńczych świadczonych w lokalnej społeczności. I tu na pomoc przychodzą eurofundusze.

Świadomi tej sytuacji są włodarze gminy Pyrzyce i przy wsparciu funduszy unijnych dbają o rozwój usług opiekuńczych i asystenckich. W gminie konieczne było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Musieliśmy zadbać o opiekę dla osób niesamodzielnych, pomóc w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną i pielęgnację. Odbiorcami naszych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby niesamodzielne, które potrzebują pomocy w codziennym życiu, ale ze względów finansowych nie stać ich na to – podkreśla Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach Pani Aneta WojcieszekDo nas mogą się zwrócić o taką pomoc. Od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Pyrzyce realizowany jest projekt pn. „Pyrzyce potrzebującym”. W ramach tego projektu zaplanowano objąć wsparciem 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych oraz ich 20 opiekunów faktycznych. Wachlarz wsparcia, jaki oferujemy w ramach projektu jest duży – mówi w rozmowie z nami Pani Dyrektor OPS – i nie są to tylko usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidzieliśmy możliwość skorzystania z usług asystenckich. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie. Zakres pomocy ustalany jest indywidualnie uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby. Dziś widzimy efekty pracy asystentów. To dzięki niej, osoby z niepełnosprawnościami odzyskują większą samodzielność w życiu codziennym. W ramach projektu świadczone są również usługi specjalistyczne, które obok usług opiekuńczych obejmują również pielęgnację jako wspieranie leczenia, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków, czy pilnowanie przyjmowania leków. W ramach usług specjalistycznych uczestnicy korzystać mogą również z rehabilitacji fizycznej czy pomocy psychologa.

Nie tylko osoby niesamodzielne potrzebują wsparcia. Dbamy również o ich opiekunów.

Jednym z zadań przewidzianych w projekcie jest wsparcie opiekunów faktycznych. Często nie radzą sobie oni ze sprawowaniem opieki, jest to dla nich wyczerpujące zarówno fizycznie jak i psychicznie. Co więcej, często nie mają wystarczających środków na zakup sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego, który mogliby wykorzystać w opiece. I na te problemy znalazło się rozwiązanie. Dla opiekunów faktycznych zaplanowano i prowadzono szkolenia indywidualne m.in. z metod pielęgnacyjnych, pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci czy ze sposobów aktywizowania podopiecznych. Zorganizowane zostały również spotkania grupowe, podczas których mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. To swoista grupa wsparcia – dodaje z uśmiechem Pani Dyrektor – to podczas tych spotkań nie tylko dzielą się doświadczeniami, ale mogą liczyć również na wsparcie psychologa oraz na wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów psychologicznych m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem – podkreśla. Aby wesprzeć opiekunów faktycznych zorganizowano także cotygodniowe dyżury pracowników socjalnych, w trakcie których mogą uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych czy wsparcie w kontaktach z instytucjami pomocowymi innymi niż OPS. Utworzono także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Zapobiegamy samotności

Problem osamotnienia i marginalizacji seniorów i osób niesamodzielnych jest dużym problemem cywilizacyjnym. W opinii Światowej Organizacji Zdrowia, aktywni seniorzy mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną, a tym samym obniżają się koszty opieki zdrowotnej. Ich regularna aktywność przyczynia się do opóźnienia demencji, choroby Alzheimera i wielu innych chorób o charakterze przewlekłym. Dlatego jednym z priorytetów działań Europejskiego Funduszy Społecznego jest również aktywizacja osób starszych. Od lat OPS zgłaszał potrzebę stworzenia takiego miejsca na obszarach wiejskich. Stąd pomysł na stworzenie Klubu Seniora w ramach projektu – podsumowuje działanie Pani Dyrektor – do dziś przeprowadziliśmy szereg warsztatów rękodzielniczych, warsztaty fotograficzne, a nawet niektórzy seniorzy uczyli się języka angielskiego. Początkowo sceptycznie podchodzili oni do zajęć aktywizacyjnych. Dziś sami zgłaszają chęć udziału w takich warsztatach. Dla nich to odskocznia od życia codziennego czy możliwość spotkania się i porozmawiania – dodaje.

Gmina Pyrzyce, to jedna z wielu gmin, które korzystają ze środków unijnych. Jak podkreślają realizatorzy projektów włączających, jest to szansa na zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, w tym opiekuńczych czy asystenckich. Dla takich gmin jak nasza, to szansa na zapewnienie pomocy i opieki osobom niepełnosprawnym czy niesamodzielnym. Bez środków unijnych nie było by to możliwe na taka skalę – mówi Pani Aneta Wojcieszek Dyrektor OPS w Pyrzycach – jeżeli będzie możliwość kolejny raz sięgniemy po te środki i będziemy zwiększać dostępność do takich usług.

Tekst: Agnieszka Wilk, Biuro Informacji i Promocji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Powyższy materiał dotyczy projektu „Pyrzyce potrzebującym”. Projektodawca Gmina Pyrzyce w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych. Wartość projektu wynosi 1 037 362,50 , przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn