You are currently viewing Od września pyrzycki szpital bez pielęgniarek?

Od września pyrzycki szpital bez pielęgniarek?

O sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach już w tym roku pisaliśmy, temat dotyczył problemu z usługami rehabilitacyjnymi i odpłatnością za ich wykonywanie. Dziś wiemy, że to nie koniec kłopotów naszego szpitala. Do sekretariatu starosty pyrzyckiego 11 lipca wpłynęło pismo sygnowane przez Katarzynę Polewczak p.o. Pielęgniarki Naczelnej Szpitala Powiatowego w Pyrzycach o następującej treści – „W związku z pogarszającą się sytuacją kadrową pielęgniarek zwracam się do Dyrektora Szpitala Powiatowego i Organu Założycielskiego w Pyrzycach o podjęcie konkretnych działań mających na celu zatrzymanie już pracującego personelu pielęgniarskiego oraz pozyskiwania nowego. Informuję, że od 1.09.2019 r. staniemy przed problemem obstawienia dyżurów pielęgniarskich na oddziałach szpitalnych. Do września 2019 roku zostanie wyczerpany limit godzin nadliczbowych, które może pracownik wypracować w ciągu całego roku. Kodeks Pracy, Rozdział V, paragraf 3 – „Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1 pkt 2 nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym”. Konsekwencją niezapewnienia prawidłowej obsady pielęgniarskiej na oddziałach szpitalnych będzie występowanie zdarzeń niepożądanych wynikających z dużego tempa pracy i niedostatecznego czasu poświęconego pacjentowi. Niedopuszczalna jest obsada jednoosobowa pielęgniarska, gdyż zagraża to bezpieczeństwu pacjentów i naraża jednocześnie personel na zbyt duży stres związany z odpowiedzialnością. Nie ma na to zgody Pielęgniarki Naczelnej, pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek pracujących w oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Każdy zawód medyczny, w tym pielęgniarstwo, mają przepisy regulujące odpowiedzialność zawodową. Dla pielęgniarek i położnych jest to Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych, Rozdział 6 – Odpowiedzialność zawodowa, Kodeks Etyki Zawodowej oraz Ustawa z dnia 15 lipca 2011roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Zaostrzenie zapisów w Kodeksie Karnym dotyczące błędów medycznych również dotyczy błędów popełnianych przez pielęgniarki. Należy przy tym pamiętać, że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo personelu, który jeśli nie ma pewności, czy podoła zadaniu, nie podejmuje działań. Każde działanie na rzecz pacjenta powinno być oparte na przepisach zawartych w ustawach i kodeksie. Trudną sytuację kadrową pielęgniarek i opiekunek medycznych przedstawiałam Organowi Założycielskiemu 12.03.2019r. na Radzie Społecznej,19.03.2019 r. na Komisji do Spraw Społecznych i w kwietniu 2019 r . na spotkaniu z Zarządem Powiatu. Niestety do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych decyzji mogących poprawić sytuację kadrową, by zachęcić pielęgniarki do podjęcia pracy w naszym Szpitalu. Oczekuję z personelem pielęgniarskim konkretnych decyzji zapobiegających dalszemu pogarszaniu się sytuacji kadrowej personelu, wstrzymania migracji pielęgniarek i opiekunek medycznych do innych szpitali ze względów finansowych, gdyż dalsze zwlekanie i odsuwanie w czasie, albo też udawanie, że wszystko jest w porządku doprowadzi od września do zamykania oddziałów z powodu braku pielęgniarek”.
Właściwie pismo to nie wymaga komentarza, widać gołym okiem, że władze starostwa od dawna nie potrafią zaradzić dramatycznej sytuacji szpitala. No bo jeżeli za miesiąc skończy się ustawowy roczny limit nadgodzin dla pielęgniarek zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach, to kto stanie przy łóżkach pacjentów?
PP