You are currently viewing Los Rybkowskiego i Pniewskiego w rękach wojewody

Los Rybkowskiego i Pniewskiego w rękach wojewody

Centralne Biuro Antykorupcyjne przesłało do Rady Gminy w Kozielicach wniosek o podjecie przez Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta. Wniosek ten ma związek z kontrolą, jaką przeprowadzili funkcjonariusze CBA dotyczącą ewentualnego naruszenia przez wójta ustawy antykorupcyjnej, która określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w tym burmistrzów i wójtów. Funkcjonariusze odkryli, albo ktoś im doniósł, że wójt Piotr Rybkowski, pełniąc samorządowe stanowisko, jednocześnie jest związany ze spółką „Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych”, w której pozostawał na urlopie bezpłatnym. Radni gminy Kozielice na czerwcowej sesji w głosowaniu jawnym nie przyjęli argumentacji CBA i odmówili stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy, a sprawą wójta zajął się wojewoda zachodniopomorski. Na jakim etapie jest obecnie ocena prawna zaistniałej sytuacji w Kozielicach? Zapytaliśmy o to biuro prasowe wojewody.
– „27 czerwca 2019 r. Rada Gminy Kozielice podjęła uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy. Akt ten jest stanowiskiem, w którym Rada dokonała oceny stanu faktycznego związanego z  sytuacją Wójta Gminy Kozielice w kontekście zaistnienia przesłanek skutkujących wygaśnięciem mandatu Wójta. Podjęcie przez Radę powyższego aktu było konieczne, ponieważ rola organu nadzoru w procesie wygaszania mandatu ma charakter następczy. Stanowisko zaprezentowane przez organ Gminy Kozielice może zostać przez organ nadzoru zakwestionowane po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i rozważeniu, czy argumenty przedstawione przez Radę dają podstawy do kwestionowania Jej stanowiska. Jednakże, nie nastąpi to poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały Nr X/49/19 (z uwagi na okoliczność, że akt ten jest jedynie stanowiskiem Rady), a w trybie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta. Zaistniałe okoliczności w niniejszej sprawie są w chwili obecnej przedmiotem analizy organu nadzoru. Decyzja dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Kozielice zostanie podjęta po dokonaniu oceny zebranej dokumentacji” – przekazała nam Agnieszka Muchla, rzeczniczka prasowa.

Rzecznik prasowy wojewody odpowiedział nam także na drugie pytanie dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego powiatu pyrzyckiego Artura Pniewskiego, który spóźnił się ze złożeniem oświadczenia majątkowego, co jest ustawowym obowiązkiem każdego radnego i za to radni powiatu powinni wygasić jego mandat, czego na czerwcowej sesji nie uczynili. Na ten temat rzecznik odpowiada nam w sposób następujący:
– „Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynął projekt uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Akt ten nie stanowi podjętej uchwały przez organ stanowiący Powiatu Pyrzyckiego, dlatego też nie może być przedmiotem oceny, względem którego organ nadzoru może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając jego nieważność. Niezależnie od powyższego, informuję, że postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organ nadzoru, a dotyczące legalności wykonywania mandatu przez radnego Rady Powiatu Pyrzyckiego pana Artura Pniewskiego nie zostało jeszcze zakończone. Obecnie sprawa jest przedmiotem oceny Wojewody Zachodniopomorskiego. Ostateczna decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego zostanie podjęta po analizie zebranej dokumentacji” – przekazała nam Agnieszka Muchla, rzeczniczka prasowa.

RT